ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

חישמש ןויכמו ,ילמרונ רבד הז ונקדצ חישמ תאיב
ילמרונ ונניא םלועהש רמול םיחרכומ אב אל ןיידע

*

יתוקוחב 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= איש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
נ"שת'ה רייא ה"כו א"שנת'ה רייא ח"כ תוחישמ / ונרודב לארשי ישנ לש תדחוימה ןתלועפ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב ןמזה / רייא ב"כ תבשבש דחוימה ןינעה

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / דימ אובת איה הלואגה תא תמאב הצור ידוהי רשאכ

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / ...!"ידוהי והימ" ללגב םידוהי םיגרהנ ירה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
יברה תוהגהמ רידנ םוליצ / ...ןהלש תותבסו ןהיתומא תא "גישהל" תולדתשמ תונבה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


לש תדחוימה ןתלועפ
ונרודב לארשי תונבו ישנ

תויהל הכירצ "ונתרות ןתמ ןמז"ל "ונתורח ןמז" ןיבש םימיב ונדמעב
"ונתורח"ל הנכהב הז ונרודבש לארשי ישנ לש ןתלועפב תדחוימ הפסוה
י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב - תומילשה תילכתב "ונתרות ןתמ"ו
םיעוגעגהו הקושתה םע דחיבש - רקיע ז"גו דועו * ונקדצ חישמ
ןתמ ןמז רבכ 'יהי יתמ םימיה תא םירפוסש דע הרותה תלבקל
םירפוסש ,הלואגהל םיעוגעגהו הקושתהב םג םיפיסומ ,וניתרות
* "יתמ דע" םיקעוצו ,תולגב םיאצמנש תורודהו םינשהו םימיה תא

:םיעטק 'ב
,(הגומ יתלב) א"שנת'ה רייא ח"כ תחישמ - 'א עטק
(הגומ) נ"שת'ה רייא ה"כ תחישמ - 'ב עטק

- הנייחת ד"בח תונבו ישנד ימלועה סוניכהב -

תיתימאה הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש פ"מכ רבוד
,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

הלואגהש םשכש ל"זח ישרדמב ראובמכ - לארשי תונבו ישנל תדחוימ תוחילש שי הז ןינעבו
םישנ תוכזב הדיתעה הלואגה 'יהת ךכ .רודה ותואבש תוינקדצ םישנ תוכזב התיה םירצממ
רודו) תולגה לש ןורחאה רודש ל"זיראה יבתכב ראובמה פ"ע טרפבו .הז ונרודבש תוינקדצ
רתוי שגדומ הזבש - םירצממ אציש רודה לש לוגלגה אוה ,הז ונרוד ,(הלואגה לש ןושארה
לארשי ישנ םע ,םירצממ ואצי ןתוכזבש תוינקדצה לארשי ישנ ןיבש תוכיישהו רשקה
.המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהת ןתוכזבש הז ונרודבש תוינקדצה

תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ "ונתרות ןתמ ןמז"ל "ונתורח ןמז" ןיבש םימיב ונדמעב ,ןכלו
- תומילשה תילכתב "ונתרות ןתמ"ו "ונתורח"ל הנכהב הז ונרודבש לארשי ישנ לש ןתלועפב
,הרות ןתמד יתימאה שודיחה 'יהי זאש ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
םהרבא ,תוהמאהו תובאה םשארבו ,תורודה לכבש י"נב לכל ,"אצת יתאמ השדח הרות"
תייחת ליחתת םהמעש םיקידצה לכו ,הפלזו ההלב האלו לחר הקבר הרש ,בקעיו קחצי
,ונרוד אישנ הנושארבו שארבו ,הז ונרוד םע דחיב ,י"נב לכד םיתמה תייחתל דעו ,םיתמה
ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל ,ונקדצ חישמ םע ,וידחי םלוכ םיאבו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םיאצמנ ובו ,ןוראה אצמנ ובש ,םישדקה שדקל דעו ,שדקמה תיבלו שדוקה רהל ,שדוקה
.(ןוראה ךותב וא ןוראה דצמ) הרות רפסהו ,תונורחא תוחולו תונושאר תוחול ,תוחולה

אקוד ואלו ,תולגב ןיידע םיאצמנשכ םג] םהש םוקמ לכב לארשי תונבו ישנ לש ןתלועפ י"עו
,דבלב טעמ שיש תומוקמב םג אלא ,תובישיו תושרדמ יתבו תויסנכ יתב יוביר שיש םוקמב
ןהלש יטרפה תיבהמ תושועש [לארשי תונבו ישנ י"ע דחוימבו ללוכ ,רתוי ףיסוהל ךרוצ שיו
זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע םיזרזמו םירהממ - ח"מגו הלפת הרות תיב
,ירקיעה שדקמהב ,לארשי ץראב עבקהל ץראל ץוחבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןידיתע
:רמועה תריפס ירחאל םיללפתמש יפכ ,ונימיב הרהמב הנביש ,ישילשה שדקמה תיב
."הלס ןמא ונימיב הרהמב המוקמל שדקמה תיב תדובע ונל ריזחי אוה ןמחרה"

* * *

תא ףכית איבתו זרזתו רהמת רומאה לכב לארשי ישנ לש ןתלועפש רקיעה אוהו - ר"היו
ויהש תוינקדצ םישנ רכשב" ל"זח ירבדכ ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה
ונרודב טרפבו ,רוד לכבש תוינקדצ םישנל עגונב ז"דעו ,"םירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב
תוינקדצ םישנ רכשבש ,םירצממ ואציש רודה לש לוגלגה אוהש ,תולגה לש ןורחאה רוד ,הז
.המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז ונרודבש

ישנ לש ןתלועפ י"עש - ןנילזא 'ינימד ק"שה םויד עובשה תשרפל עגונב רומאה ןונגסבו
םגש ,םייטרפה ןהיתבב ,"'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ"ד ןפואב לארשי
דעו ,"לארשי ץרא" ידוהי תיב לכמ םישוע ,םינורחאה תולגה ימיב ןיידע םיאצמנשכ
י"נב ןמז הלכ רבכמו ,תולגבש תונויסנה לכב רבכ ודמעש ה"בקה האור ,"טעמ שדקמ"ל
- וטושפכ "ץראה לא ואובת יכ" דועיה םייוקי דימו ףכיתש תילכתב םייוארו ,תולגב
וניתדובעו ונישעמ י"ע תישענש ,המילשהו תיתימאה הלואגב לארשי ץראל הסינכה
ץראה ינינע לכב ("'הל תבש") ה"בקה לש ותשודק ךישמהל ,"'הל תבש ץראה התבשו"ב
."הלואג" השענ "הלוג"ב (םלוע לש ופולא) ף"לאה תכשמה י"עו ,תולגב

םישנו םישנא ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"ש - שממ דימו ףכית ונל 'יהת ןכו
יתבו תויסנכ יתב כ"וכאעו ,םייטרפה םיתבהו םיסכנה לכ םע ,"םתא םבהזו םפסכ"ו ,ףטו
יבג לע - ונקדצ חישמ םע דחי םיאב ,םירפסהו םירודיסה כ"וכאעו ,םילספסה םע ,תושרדמ
ריע םילשוריל - המצע לארשי ץראבו ,"ץראה לא ואובת יכ" ,השודקה ונצראל - "אימש יננע"
.שדקמה תיבלו שדוקה רהל ,שדוקה

ןושלכ ,"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" תכרבב תוסנכתמה לכ תא ךרבל שי - םויסה ינפל
גחל תוכימסב םישגפנ םידוהי רשאכש ותארוהכו ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד הכרבה
תכרבב ,ףטה ןכו ,התוער תא השאו והער תא שיא וכרבי ,"ונתרות ןתמ ןמז" ,תועובשה
."תוימינפבו החמשב הרותה תלבק"

ףיסוהל שי ,תיתימא תוימינפבו תיתימא החמשב הרותה תלבק 'יהתש ידכש ,ןבומו
ישנ טרפבו ,לארשימ א"ואכ לצא "עבט" השענש דע ,ז"נפלש םימיב תוימינפהבו החמשהב
לבקלו ןנוכתהל רתוי לקנ ,אלימבו ,ימינפ ןפואבו החמש ךותמ אוה וייח חרוא לכש ,לארשי
לכמ הלעמל דעו ,"'וג הדמ ץראמ הכורא" התויה םע ,רשא ,תוימינפבו החמשב הרותה תא
הרותה לבקל ,הזמ הריתיו ,הלוכ הרותה לכ לבקל לארשימ א"ואכ לש וחכב ,הלבגהו הדידמ
.תוימינפבו החמשב הלוכ

םימיה תא םירפוסש דע הרותה תלבקל םיעוגעגהו הקושתה םע דחיבש - רקיע ז"גו דועו
תא םירפוסש ,הלואגהל םיעוגעגהו הקושתהב םג םיפיסומ ,וניתרות ןתמ ןמז רבכ 'יהי יתמ
ףכיתש ה"בקהמ םישקבמו ..."יתמ דע" םיקעוצו ,תולגב םיאצמנש תורודהו םינשהו םימיה
תולגהמ ,לארשי ללכו ,החפשמו החפשמ לכ ,לארשימ תחאו דחא לכ ,י"נב לכ תא איצוי דימו
יפכ ,הז םויב ,שממ דימו ףכית ,רומאכו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה לא
הנומש תליפתב םישקבמש יפכו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" :לארשימ א"ואכ ךרבתמש
תולבגהה יפל "הרהמ" קר אלו ,אקייד "הרהמ" ."חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" :הרשע
.שממ דימו ףכית ה"בקהד "הרהמ" אלא ,םדו רשב לש

,רשא ,ק"מהיבו הלואגה ינינעב הרותה דומילב הפסוהה י"ע םג השענ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו
םיאצוי דומילהמש ,ךכ ,שממ לעופב םמויק רתוי דוע זרזמו רהממ ולא םינינעב דומילה
תוכלה המכ דומלל ומייס התע הזש ול םירמואו ,ונקדצ חישמ תא שוגפל דימו ףכית
!ותאיב םע תורושקה

הוצמ-תוחילש ןכמ תחא לכל ןתיל אד-ןוגכב גוהנכ - הקדצה תוצמב הפסוהה י"ע טרפבו
הנקלחתש הלא י"ע התע לבקתש ילמסה םוכסה לע) תחא לכ ףיסות יאדובו ,הקדצל ןתיל
גוהנכ ,רשא ,תונטקה תודליה םגו ,תונבה ןהו ,תואושנה םישנה ןה ,הנומממ (תורטשה
תועבטמ ןתיל איה ןהלש תירקיעה "האצוה"הש יאדובו ,"סיכ ימד" ןה םג תולבקמ ונינמזב
הקדצ(ב הפסוה)ה י"ע רשא - הלש הקדצה-תפוקב ("ס'מייד" וא "ס'לקינ" ,"ס'ינעפ") תודחא
."הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג" ל"זרמכ ,הלואגה תא רתוי דוע םיזרזמו םירהממ

םע" וידחי ונלוכ םיאבו ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
םשו ,שדקמה תיבלו שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל ,"אימש יננע
.תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל םיננוכתמ


הלואגה ןמז


רייא ב"כ תבשבש דחוימה ןינעה

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

לארשי ינב תאצב הנושארה הנשב 'יהש יפכ - תבשה םויב אוה רייא ב"כ וז הנש תועיבקב
.םירצמ ץראמ

- (חלשב 'פב) הרותב המילש השרפ הנשי ,(מ"יצי תנשב) רייא ב"כ תבש - הז םוי תודוא
הזש) "םירצמ ץראמ םתאצל ינשה שדוחל םוי רשע השמחב"ש רפוסמ םשו . . ןמה תשרפ
ואיצוהש הררחה התלכ םויב וב"ש ןויכ) לכוא שקבל לארשי ינב ועיגה (תבשה םויב זא 'יה
םעה אציו םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה" זא חיטבה ה"בקהו ,("ןמל וכרצוהו םירצממ
ןמה דרי ךכו ,"'יה תבשב ןושאר םויו רייאב ז"טב ןמ םהל דריו" ,"'וג ומויב םוי רבד וטקלו
ודדמשכ" ,"דחאל רמועה ינש הנשמ םחל וטקל ישישה םויב יהיו"ש דע ,"רקובב רקובב"
,"השמל ודיגיו 'וג ואוביו" ,"דחאל רמועה ינש םילפכ ואצמ םהילהאב םתטיקל תא
שדוק תבש ןותבש 'ה רבד רשא אוה" םהל רמא השמ יזא . . "םימוימ םויה המ והולאש"
והולכא השמ רמאיו ,'וג שיאבה אלו השמ הוצ רשאכ רקובה דע ותוא וחיניו" ,"'וג רחמ 'הל
ואב טוקללו תאצל םיליגר ויה" ,"הדשב והואצמת אל םויה 'הל םויה תבש יכ םויה
והולאשו וינפל ורזח ברעל ,ולכא םכדיבש תא םהל רמא ,ואל םא אצנ םא לואשל (תירחשב)
רמא דוע דרי אלו ןמה קספ אמש םיגאוד םתוא האר .םויה תבש םהל רמא ,תאצל והמ
."והואצמת רחמ לבא והואצמת אל םויה ,םויה ל"ת המ ,והואצמת אל םויה םהל

תרמשמל ונממ רמועה אלמ 'ה הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו" בותכ םירבדה ךשמהבו . .
ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתורודל
'ה ינפל ותוא חנהו ןמ רמועה אלמ המש ןתו תחא תנצנצ חק ןרהא לא השמ רמאיו ,םירצמ
."םכיתורודל תרמשמל

םירמוא םהו ,הרותב םיקסוע םתא ןיא המל םחיכומ והימרי 'יהשכ והימרי ימיב" :י"שרפו
ואר םתא םהל רמא ןמה תנצנצ םהל איצוה ,סנרפתנ ןכיהמ הרותב קוסענו ונתכאלמ חיננ
םוקמל ול שי ןיחולש הברה ,םכיתובא וסנרפתנ הזב ,ואר אלא רמאנ אל ועמש ,'ה רבד
."ויאריל ןוזמ ןיכהל

תנש) איהה הנשב רייא ב"כ תבשה םויב 'יהש הרותב דחוימה ןינעה תא ונא םיאור ז"פע
:(םירצמ תאיצי

תבשהש ןבומ ,(ל"נכ) "'יה תבשב ןושאר םויו" ,רייאב ז"טב התיה ןמה תדיריש ןויכ
.רייא ב"כב 'יה - השרפב רבודמ ויתודואש - ןמה דרי אל הבש הנושארה

לארשי תיב וארקיו" - הזל ךשמהבו ,"תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" - השרפב בותכ וז תבש לעו
."םכיתורודל תרמשמל" ראשי ןמהמ קלחש השמ תרימאו ,"ןמ ומש תא


תמאב הצור ידוהישכ
דימ םייוקמ הז ,"ואנ חישמ"

ונדמועב טרפבו ,"םכיתורודל תרמשמל" אוה רשא "ןמ"המ תורודה לכל ונשיש דומילה . .
:"םכיתורודל תרמשמל"ד יוויצה רמאנ הבש ,רייא ב"כ תבשב

ינוזמו ייח ינבב ויכרצ לכ תאו ותסנרפ תא - "רודל דחא רבד"ה י"ע לבקל חכב שי ידוהי לכל
.גונעת לש םירבד ןהו ,םדאה םויקל םיחרכומה םירבד ןה ,"םימשה ןמ םחל"ד ןפואב יחיור

'יהו םימעטמ ינימ לכמ ("ןמ"ב) וב 'יה") םיצור קרש םינינעה לכ תא םילבקמ :וזמ הריתיו
ובלב בשוח אלא ויפב רמוא 'יה אל רבד ףא ,'וכ הצור 'יהש המ לכ םעוט לארשימ דחא לכ
אלו ,("הואתמ 'יהש המ םעט םעוט 'יהו ונוצר השוע ה"בקה 'יה הואתמ ושפנש המ רמול
תולגל קר םיכירצו ,הטמל רבכ ונשי הז אלא הלעמלמ ךשמנ 'יהי הזש דע ןיתמהל םיקוקז
ד"ספכ) ארובה ןוצר אוה ידוהי לש יתימאה ונוצר ירהו ,תמאב הז תא וצריש ז"יע תאז
!(ם"במרה

חישמ"ו "תולג יאלאד" 'יהיש הצור ידוהי רשאכש - אמרג ןמזהש ןינעה תא םג ללוכ הזש
אלו) ןמז בוכיע םוש ילב לעופב דימ םייוקמ הזו ,תמאב תאז תוצרל קר ךירצ אוה - "ואנ
ךירצ ידוהיו ,הטמל הפ רבכ ונשי ןינעהש ןויכ ,("ורבד ץורי הרהמ דע" 'יפא תוכחל םיכירצ
!הז תא תולגל קר

"ןמה תנצנצ" תא וזנגשכ ןושאר תיב ןמז ירחאל כ"וכאע ,תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ וליפאו
,(ב"ויכו והימרי ימיב 'יהש יפכ אל) יולגב הז תא םיאור אלו ,(םירבדה ראש םע דחי)
- הזונגה "ןמה תנצנצ" תואיצמב הנשי אוהש-ןכיהש הנומאל עיגהל םיכירצו

ןכל ,"םכיתורודל תרמשמל" ראשהל ךירצ "ןמ"הש הרותב יוויצ והזו תויהש ,עדיל שי ךא
ףוסב ןמה תקספה ירחאל 'יהש יפכ קוידב) םלועה תוימשגב "ןמה תנצנצ" תאצמנ וישכע םג
א"ואכש םלועה תוימשגב חכ ןתונ הזו ,(תבשונ ץראל וסנכנ לארשי ינבשכ הנש םיעבראה
ונוצרב קר יולת הז לש יוליגהו ,"םימשה ןמ םחל" לש ןפואב ויכרצ לכו ותסנרפ לכ תא לבקי
.יתימאה

- "םכיתורודל תרמשמל" איהש "ןמה תנצנצ" תא יולגב תוארל ןתינ אל התעש ןויכ :הברדאו
יולגב "םכיתורודל תרמשמל"ד הרותב יוויצה וב םייוקיש ןמזה תא רהמל רתוי דוע ךירצ הז
,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ תאיבב -

לארשי ינבו" ד"ע ,(ונתשרפב ש"מכ) "הפוקז המוקב" - "תויממוק םכתא ךלואו"ד ןפואבו
אוה ןושאר לאוגש ,וניבר השמ י"ע ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב 'יהש יפכ "המר דיב םיאצוי
הז אוהו ,םהיכרצ לכ תא לארשי ינבל דימעמש "דחא רבד"ה אוה השמש םשכ ,ןורחא לאוג
לכ תא לארשי ינבל ןתנ אוהש םשכ] "םכיתורודל תרמשמל" ראשי ןמהש יוויצה תא רמאש
לארשי ינב לכל עיגה הז ךכמו "'וכ עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ" ,הלוכ הרותה
.ןורחאה הז תולג לש "ןורחא לאוג"ל עגונב םג ךכ [תורודה לכ ףוס דע

לש ,דרשה ידגב לש םירותפכה תא חצחצל - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב - קר םיקוקז הזלו
ןוצרכ 'יהי לארשי ינב לש יולגה םנוצרש קר םיקוקז ,תרמוא-תאז ,"'ה תואבצ" לש םידמה
(ארובה) אוה האב אל ןיידע איהש ןמז לכו ,הלואגה רבכ אובתש אוה ארובה ןוצרו ,ארובה
,תולגה לע לוכיבכ לבאתמ

לכ"ו ,(ל"נכ ,"ןמ"ב 'יהש יפכ) דימ םייקתמ הז ,הלואגה תא יולגב םיצור לארשי ינב רשאכו
םעפב לארשי ינב םיארקנ זאש ,"צ"מראמ ךתאצ ימיכ" ,תולגהמ םיאצוי "'ה תואבצ
,"המר דיב"ו ,"םירצמ ץראמ 'ה תואבצ לכ ואצי"ש ,"'ה תואבצ" םשב הנושארה

דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל םלוכ םיכלוהו
.שממ ןדיד אלגעב ,"ךלובג תא ךיקלא 'ה ביחרי"ו ,"הנש תירחא
(הגומ יתלב - ו"משת'ה יתוקוחב פ"ש תחישמ)


אל ןיידע חישמש ןמז לכ
!ילמרונ ונניא םלועה ,אב

דחא קידצ םלוכמ השענ - "םיקידצ םלוכ ךמע" ירהו - וידחי םיפסאתמ םידוהיה לכ רשאכ
לוקבו יולגב םיזירכמו םירזוג דחיב םלוכ רשאכ ,יזא ,"ורדעבש דחוימ" ,דחא קידצ ,לודג
וזש] שידיאב - םייתניבו ק"הלל דע ,תורחא תופשב םגו תילגנאב ,"ואנ" אובי חישמש םר
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,וניאישנ וניתוברו ט"שעבה ושמתשה הב הפשה
,הריזגה תא םייקמ ה"בקהש יאדו - [ק"הגאב בותכש יפכ ,תודיסחו הלבק ,הרות תרימאל
."ךל םקיו רמוא רוזגתו"

."ןילאגנ ןה דימ"ו ,"ואנ" אב חישמש

ךותמ בצייתה אוה ,הכולמה ירש םע גרוברעטעפב הפיסאבש ,צ"צה םע רופיסה עודיו
לש הדע ול שי ירה - כ"מחאל ותוא ולאש ,תופירחבו ףקותב םהינפל רבידו שפנ תוריסמ
ןונגסב - רבדב תובושת יתש :הנע אוה ?נ"סמב ךכ בצייתהל אוה לוכי דציכ כ"א ,םידיסח
ופסאתיו וטילחי םידוהיה לכ רשאכ (ב .םידליה תא שי (א :"אמיא תיעביא"ו ץורית - ס"שה
.לכה לועפל םילוכי םה - וידחי םלוכ

םיזירכמו םירזוגו לודג דחא קידצ םישענו דחי םיאב םידוהיה לכ רשאכ :וננינעב ז"דעו
.םיחפט הרשעמ הטמל לעופב לעפנ הזש יאדו - דימו ףכית אובי חישמש

.ק"מהיבב אפוג םשו ,םילשוריב אפוג םשו ,לארשי ץראל וניקדצ חישמ םע דחיב םיכלוהו

ויהו" םייוקיו ,"רוהט ילכב החנמה תא לארשי ינב ואיבי רשאכ" םשל םתוא ואיבי םיוגהו
,"ךיתוקינימ םהיתורשו ךינמוא םיכלמ

,אב אל ןיידע חישמש אפוג הזמ חכומדכ ,וישכע אוהש יפכ אל ,ילמרונ םלוע 'יהי םלועהו
ןויכמו ,ילמרונ רבד הז ונקדצ חישמ תאיב ;ילמרונ אל הז - אב אל ןיידע חישמש הזש
- ילמרונ ונניא םלועהש רמול םיחרכומ אב אל ןיידע חישמש

אלגעבו שממ בורקב ,המילשהו תיתימאה הלואגב ,לעופב אובי חישמו לטבתי הז רבד יזא
.ןדיד
(הגומ יתלב - א"משת'ה יתוקוחב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


חישמ לש תוצוצינ


תמאב הצור ידוהי רשאכ
דימ אובת איה הלואגה תא

ןיא יאדוב ה"בקה דצמש ןויכ ,דימ הלואגה האב ,הלואגה תא תמאב הצור ידוהי רשאכ . .
ןיתממ ה"בקה ,"אובי יתמ הפצמו ןיתממ" ,"רבדה תא רמש ויבא" :הברדאו ,ו"ח העינמ
ןוצר הלגתת דימו ,תמאב תאז וצרי לארשי ינבש קר םיקוקז ,הלואגה אובת רבכ יתמ
הואתנד ארובה תנווכ םלשותו ,ימשגה ז"הועב הטמל ןאכ דימ אובת הלואגהו ארובה
.יולג ןפואב םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה יתוקוחב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


הלוכי תחא הבוט הבשחמ
"ואנ" הלואגה תא איבהל

וא הקדצ לש דחא השעמ י"ע לועפל לכוא רבכ המו ,ינא המו ינא ימ בושחל ידוהיל ול ןיא . .
תויחו ,םדא ינב ינויליב ליכמה ,ולוכ לודגה םלועה תלצה לע רבודמה רשאכ ,הלפת וא הרות
- םמודו חמוצו

השעמ תושעל לכויש ידכ יברימה ץמאמה תא תושעל ךירצ םדאהש ,ם"במרה קסופ ךכ יכ
הנומאב הזב ןימאמ ידוהיו ,תמא תרות תרמוא ,הז השעמש םושמ ,הבוטל דבלב דחא
הלואגה תא איבהלו ,הבוטל ףכה תא עירכהל םילוכי ,תחא הבוט הבשחמ וליפא וא ,המילש
!שממ הז עגרב ,וישכע ,"ואנ" לש ןפואבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ב"משת'ה ,ד"בח תונבו ישנל ,רייא ג"כ תחישמ)


םיאור שממ דימו ףכית
וניניב רבכ אצמנ חישמש

,"לודג להק"ד תחא תואיצמ םישענ דחי םלוכו ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" . .
י"ע ,("שדוק 'יהי ירישעה") תירישעה הרפהו תירישעה הרישה םע דחיב ,ירישעה ןינמל דעו
,וניניב רבכ אצמנ חישמש םיאור שממ דימו ףכיתש - "ר"יכא הלגי הרהמ חישמה ךלמה"
."אב (רבכו חישמה ךלמה) הז הנה" רמואו ועבצאב הארמ א"ואכו
(הגומ - א"שנת'ה ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישמ)


,לעופב הלואגה הנשי
ןינעה עצמאב םיאצמנו

,תוזירזב 'יהי הז לכש - רקיעהו . .

אוביש ,דיתעב אובל ךירצש ןינעב קר רמול ךיישש) "תוזירז"ב ךרוצ ןיאש - הזמ הריתיו
עצמאל דעו ,ןינעה עצמאב םיאצמנו ,לעופב הלואגה הנשי רבכש ןויכמ ,(תוזירז לש ןפואב
,"אתומלשאב ארהיס אמייק"ש ,שדוחה עצמא ד"ע ,תומילש לש ןפואב אוהש

ןבכיע אל" ,תוזירזה תילכתב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - תוטשפבו
.שממ דימו ףכית ,"ןיע ףרהכ םוקמה
(הגומ יתלב - ח"משת'ה ןויס ח"הבמ ,ב"והב פ"ש תחישמ)


"םיסוס"ה לש םדיקפת

תודוא סוסה לש ותבשחמש םגתפה עודי ירה - תאז םיאור םניאש ולאכ םנשיש המו . .
...הלגעב םיבשויה "םימכח"ה םיבשוח 'יתודואש תואיצמה תא הנשמ הניא "ןבת"ה
ךרוצ שיש אלא ,םצפח זוחמל םימכחה תא איבהלו עייסל "םיסוס"ה לש םדיקפת - הברדאו
(א) :רבדבש תואסריגה 'בכו ,ןבומכ "םעונ לקמ"ב - ("דרעפ יד ןסיימש") םיסוסה תא תוכהל
לטבתתש דע םיסוסה תא תוכהל (ב) .םיסוס םהש ועדיש ידכ םיסוסה תא תוכהל
!םיפוגב תומשנ לש בצמב םיאצמנ רשאכ - תאזו ,("דרעפ סיוא ןרעוו ןלאז ייז") "םתויסוס"
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה יתוקוחב פ"ש תחישמ)


"דימ" ,"ןילאגנ ןה דימ"
תבשה םויב ,וטושפכ

םא ט"וקשה תורמל - תאזו ,תבשה םויב דוע ,דימו ףכית ונקדצ חישמ תאיב - תוטשפבו
ןינע ינפמ ןהו ,איבנה והילא אב אל ןיידעש ינפמ ןה ,תבשב אובל לוכי ונקדצ חישמ
םירבדה יטרפ לככ ,הרשעמ הלעמל ןימוחת ןיא וא הרשעמ הלעמל ןימוחת שי םא ,ןימוחתה
לבא ...ישילש םויב ח"ר דע וליפאו ...תבשה ירחאל דע םהב לפלפלו ךיראהל םילוכיש ,הזבש
ףכית ,רומאכו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ חישמ -
.תבשה םויב ,וטושפכ "דימ" ,"ןילאגנ ןה דימ" :הכלהל ד"ספ - ם"במרה ןושלבו ,דימו
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןויס ח"הבמ ,ב"והב פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


םידוהי םיגרהנ ירה
...!"ידוהי והימ" ללגב

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ןויכו ,וירבדל ותייצי אל הכ ןיבש יל רמא אוה ?קתוש אוה עודמ - דחא בר לצא *יתלאש .א
'יפאו ,ךל ותייצי אלש עדוי התא ןינמ :ותוא יתלאש ?םלוכ םע טטוקתהל וילע עודמ ךכש
,דוסי םוש הזל ןיאשו השמ תרותמ ךפיהה והזש רמאת תוחפה-לכל לבא ותייצי אל ןכא םא
!הרותה ךפיה והזש תוחפל ועדיי יזאו

,קחדה תעש וז ירה ,הלשממהמ ואצייש הזכ ןמזב עובתל ןתינ דציכ :יל רמוא אוה כ"מחאל
?הזכש ןמזב ברעתהל רשפא ךיאו ,םוריח תעש

עפראש א") הפירח הפורתל קוקזה הלוח ונשי רשאכש ,(רמועב ג"לב רבודמכ) ול יתינע
ךיא ,הפירח הפורת וזכ הלוחל ןתונ ךנה דציכ :(אפורה תא) לואשל והשימ לוכי ,("האופר
עירפמ הזו ,הקירפפ םע וא חולמ הז - רמ רבד הז ירה הקיטויביטנאה תא ול ןתונ התא
!ירזכא התא ?תאז ול תתל לוכי התא ךיא כ"או ,הזב ץפח אל ירה הלוחהו קיצמו

אוה - "לארשי בהוא"ו ("שטנעמ רענייפ א") "בוט םדא" ול וארקיש בושח אפורל םא ,יזאו
הזש המו .("האופר עטכייל א") רתוי "הלק" הפורת ול ןתי אוה אלא ,הפורתה תא ול ןתי אל
..."בוט םדא" ול וארקיש ירה אוה רקיעה ,ול עגונ אל הז - הלוחל קיזי

ורמאישו "רזכא" ול וארקיש ול עירפמ אל ,"בוט םדא" ול וארקיש עגונ אל אפורל םא לבא
הלוחה לש יתואירבה ובצמ ול עגונ אלא ,הב ץפח וניא אוהש הפורת הלוחל ןתונ אוהש וילע
."רזכא" ול וארקיש פ"עא ,הפירחה הפורתה תא ול ןתי אוה -

הז םא יזא - (י"א יבשות לש) "לרומ"ה תא תולעהל ךירצש םינעוט :וננינעל עגונב םג ךכו
םוח ול שי םא :הצור אוהש המ הלוחל ןתונ אוה ,"בוט םדא" ול וארקיש ול עגונש והשימ
לש ותואירב לע בשוח ונניא אוה לבא - 'וכו ררקתהל הצור אוה ירהש ,חרק ול ןתונ אוה
!הלוחה

חור ונמיה החונ תוירבה חורש לכ"ש תובא) תרמוא הנשמה :ןועטל ךישממ אוה ךא .ב
ר"ומדאש יפכו ,"תוירב" אוה הנשמב ןושלה :ןיינעמ רבד ונשי ןאכו ,"ונמיה החונ םוקמה
דבלמ תרחא הלעמ ףא ול ןיאש הזכ דחאל וליפא איה הנווכהש ,(ב"לפ אינת) הזב קיידמ ןקזה
םוקמה חור" םג "ונמיה החונ תוירבה חור" םא כ"פעא יזא ,ה"בקה לש האירב אוהש הז
,ונוצר יפכ הלוחל רתוול שיו "בוט םדא" תויהל םיכירצ - אוה ןעוט - אלימבו ,"ונמיה החונ
ה"בקה - תוכרב) "ךל המל אנמחרד אשבכ ידהב" יזא תומי הלוחה םייתניבש המו
יאדוב ה"בקה כ"או ה"בקה לצא ביבח ידוהי לכ ירהש ,(""רעק" ןעמענ טעוו") "רדתסי"
.ול רוזעי

םא םג הפירחה הפורתה תא ול תתל שי אירבי הלוחהש םיצור רשאכש ,איה תמאה לבא
!הלוחה לש ובצמ אוה ול עגונש המ ירה ךא - "רזכא" ול וארקיש פ"עאו ,הב ץפח ונניא אוה


!?"יראלופופ" אל הז םא המ זא
!תושפנ תנכס הז ירה

השרדה תנכהב קוסע אוהש ןויכ ,הז לע רבדל לוכי אל אוהש רחא בר יל רמא כ"מחאל .ג
והימ" תודוא שיערת - השרד ןיכהל ךירצ התאש תרמוא-תאז המ :ותוא יתלאש .תבשל
אל הזש ןויכו ...("ראלויפאפ טאנ ס'טיא") "יראלופופ" אל הז :יל הנע אוה זא !?"ידוהי
םירבד שורדל ךירצ אוהו ,ןשי רבד הזש טרפבו ,הז לע רבדל הצור אל אוה "יראלופופ"
.םישדח

תורצ םילבוס רשאכ !תושפנ תנכסב רושק הז םייתניב !?"יראלופופ" אל הז םא המ זא
!ךכ לע רבדל ךירצ - םידוהי םיגרוהו ,םיוגמ

תבשל יתלוכי ינא םג ירה ?הזב ברעתהל וילע עודמו דומללו בשיל לוכי אוהש ,אוה ןעוט
.הקיתשב ךכ לע רובעל רשפא-יא ,םידוהי םילפונו תויה הרירב םוש ןאכ ןיאש אלא ,דומללו

םעו ותשאל שיא ןיבש םולשב רושק הז ירה - הזכש רבדב ברעתהל רשפא דציכ ,םינעוט
?'וכו םידלי

ליבשב הכרב וז ירה םתוא ודירפי םאבו ,השאה ליבשב הרצו לעבה ליבשב הרצ ירה וז לבא
.םידליה ליבשב הכרבו השאה ליבשב הכרבו לעבה


שפנ חוקיפל עיגה הז רשאכ
קפאתהל יתלוכי אל ,לעופב

וישכע עודמ ,הצור ינא המ ללכ ןיבמ ונניא אוהש ,ברמ הלאש יתלביק כ"מחאל .ד
םיקוח םיקקוחמ םהש עודי רבד הז ירה ,("ןעמעלא טימ ןסירעגנייא") םלוכ םע יתכסכתסה
ןאכ אקוד עודמו ,םולכ יתרמא אל םעפ ףאו םירבד הלאכ ויה דימתו ,הרותה ךפיה םהש
.תקדוצ הנעט הרואכל יהוזו ?ךכ לכ םחלנ ינא

ר"ומדא ח"ומ ק"כ עודמ יתבשח דימתו ר"ומדא ח"ומ ק"כמ הרמיא םעפ יתעמשש אלא
:התוא יל רמא

ר"ומדא םשב ,ךרעב םינש ששו םירשע וא שמחו םירשע ינפל יל רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
עודמ :יתבשח ;[הצע ץעייל ומצעמ ךירצ אל =] "ןא טינ ךיז ןעמ טגאלש הצע ןא טימ" :ןקזה
ןמלא אל" ,'וכו םיבוט םידוהיו םינבר םנשי ירה - םלוכ םע בירלו םחלהל ךירצ ןכא ינא
?םלוכ םע בירל ךירצ ינא עודמו ,ינולפ לש וראוצב יולת רלוקה ירהו ,"לארשי

,םינינעה לכ תא לטבמ הז ירה ,לעופב שפנ חוקיפ םע רושקה ןינעל עיגה הז רשאכש ,אלא
לע רמול םיצורש ללגב םידוהי םילפונ ירה - רתוי ("ןטלאהנייא") קפאתהל יתלוכי אל ןאכו
רשאכ כ"מחאלו ,לארשי ץרא יניינעב הברה כ"כ םיוגה םיברעתמ ןכלש ,םידוהי םהש םיוג
(םיסורה) םה יזא ,"ידוהי" תויהל ידכ תודחוימ תולקה םנשי איסורמ םיוגלש יולגב וזירכה
וישכע קרו ,תאז ושע אל זא דעש ,לארשי ץרא ימשב םהלש ברקה יסוטמב סוטל ולחה
.**ברעתהל ולחה ,"ידוהי" תויהל לוכי יסור יוגש וזירכה רשאכ

ברעתהל םיוגה לכ םיליחתמ יזא ,םיוג ןוילב ינשל תכייש לארשי ץראש םיזירכמ רשאכ
םלועה תומוא תטילשב התיה אל םלועמ לארשי ץראש םיאורש יפכו ,לארשי ץרא ינינעב
.םויה ומכ


קוחה לוטיבב םיבלש השלש

תלעתב ,םיוגהמ םנשיש תורצה וקספי ז"יע אקודו ,קוחה תא לטבל םיחרכומ ןכל . . .ה
.םוקמ לכבו ןלוגה תמרב ,ץאוס

:ירבד ועמשיש יאולהו ,לעופל עגונב ,ןכלו

םולשו תובבלה בוריקד ןינעה - (רמועב ג"לב רומאכ) אוה תויהל ךירצש ןושארה רבדה
.הריזגה תא לטבל רוזעי הזש תמא תרות לע דסוימה

םיאצוי םהו ,הרותה ךפיה והזש יולגב וזירכי "םייתד" םיארקנה ולאש - אוה ינשה בלשה
תרות ,השמ תרות דגנ םהש ללגב אלא ,תוחטבה םימייקמ אלש ללגב אל (הלשממהמ)
.םויה רדסל הז לע רובעל רשפא-יאו ,לארשי תדו לארשי

תורצהמ ורטפי ז"יעש ,הכלהכ אלש רויגד םויאה קוחה תא ולטביש - אוה ישילשה בלשהו
תוארל קר םיכירצו ,"ותלחנו ומע 'ה שוטי אל"ש ןויכ לטבתת ךכ ןיב ירה הריזגהו ,םיוגהמ
אלש י"בשר לש שודיחה ומכו ,"םכילע ךולמא הקזח דיב" אלו ,םימחרבו דסחב 'יהי הזש
הריזגהש םייתניבו) "אתלימ אילת אתוביבחב ןנא" קר ללכ תוינעתל עיגהל םיכירצ
.(הרקמ לכב וקספי תונברקהו
(הגומ יתלב - ל"שת'ה ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .(רהב פ"של ל"יש) םדוקה ןוילגב הז רודמב ספדנ וז החיש לש ןושארה הקלח (*

.חש ןוילג "ךלמה יחי"ב הז ןינעב דוע האר (**


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"גישהל" תולדתשמ תונבה
...ןהלש תותבסו ןהיתומא תא

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ דחוימו רידנ םוליצ ונינפל
נ"שת'ה רייא ה"כ ,רבדמב 'פ 'א םוי תחיש לע
- הנייחת ד"בח תונבו ישנד ימלועה סוניכהב -

(ךליאו 477 'ע ב"ח נ"שת תוחישה רפסב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

רתוי דוע ףסותינש - ה"בקהמ רכש םילבקמ ז"ע םג ה"בקהל גונעתו החמש םימרוג רשאכו
האלמה ודימ" ,ינחורו ימשג בוט לכב ה"בקה לש ויתוכרבב זוע רתיבו תאש רתיב הב
םע ,רשא ,הלבגהו הדידממ הלעמל איהש ה"בקה לש ותדמבו ,"הבחרהו השודקה החותפה
הכרבהשכ םגש הארנ שממ לעופבו ,ה"בקה לש ויתוכרב לבקל וחכב לבגומ םדאהש תויה
ףוס דע תוריפ יריפו תוריפהב תכשמנש הזב םג הבש "לובג-ילב"ה חכ אטבתמ ,תלבגומ איה
.תורודה לכ

- (לארשי ישנ לש ןסוניכב דחוימב שגדומה) לארשי ישנ לצא ירקיעה רכשל עגונב שארל לכלו
תונבו םינבמ ,ינרות תחנ ,יתימא ידוהי תחנב לארשי ישנמ תחא לכ תא ךרבמ ה"בקהש
תונבו םינבב (ןמזה אובב) םה םג םיכרבתמ תונבהו םינבהו ,'יתווצמבו הרותב םיקסוע
.תורודה לכ ףוס דע ןכו ,'יתווצמו הרותב םיקסוע

דחוימה רכשה תודוא ,התדכנל אתבסו התבל םא ,התרבחל תחא תורפסמש - דועו תאז
טרפבו ,דחי םתודחאו םתשיגפמ האצותכ ומרגש גונעתהו החמשה רובע ה"בקהמ ולביקש
,התיבב ה"בקה לש ויתוכרב תודוא התרבחל תרפסמ תחא השאש ,ןהלש סוניכה תעב
תעשבו ,הלש תיבב ה"בקה לש ויתוכרב תודוא התרבח הל תרפסמ "םינפל םינפה םימכ"ו
תודמולו ןהיתונקזו ןהיתוהמא לש ןתחישל תובישקמו תודכנהו תונבה תודמוע הזה רובידה
,ה"בקה לש גונעתהו החמשהב ,לארשי לש םתודחאב רתוי דוע ףסותינ ז"יעש - 7םתגהנהמ
.לארשימ א"ואכל ה"בקה לש ויתוכרב תכשמהבו

__________
ןהיתומאמ רתוי תושעל - "ןעגאירעביא" - "גישהל" ןהב יולתה לכ תושועו תולדתשמש - הזמ הריתיו (7
.(ב ,הק ןירדהנס) "ודימלתו ונבמ ץוח אנקתמ םדא לכב" ל"זראממ ריעהלו - .ןהלש תותבסו"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish