ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

חישמ אב אל ןיידע 'וכ תולועפהו םירובידה יוביר ירחאלש ןויכמ
,"טייקדליוו" לש ןפואב גהנתהל אלא תרחא הרירב ןיא ,ירה ,ונקדצ
'וכ רדוסמ רדסמ הלעמלש ןפואב ,לבא ,ןבומכ ע"וש פ"ע

*

ולסכ ו"ט ,חלשיו 'פ שדוק תבש ברע
לכב תולוגס תנש אהת ה
להקה תנש

= צש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תחישמ / םלועב לעופב תולגתהה איבהל

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / ...םעפ לש םידליה אל הז םויה לש םידליה

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג םיניעב םירצק םיעטק / חישמה תומי - הלא ונימי

"םעה תא להקה"
"להקה" תנשל עגונב תוארוהו תוחיש / ?להקהל "רכז" םישוע ןיא עודמ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ת"יש'ה א"נמ ף"כ תחיש לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ רידנ םוליצ / ןענרעל רעדיוו ןוא ןענרעל רעטייוו

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םלועב לעופב תולגתהה איבהל

תאיבל ןכומ לכהו םלועה(בו) דצמ םג םינינעה לכ ומלשנו ורמגנ רבכ
ונקדצ חישמש ןמז לכ) ז"חאלש הדובעה ךשמהש ןבומ הזמו * חישמה
"םירוריבה תדובע" וניא ((ללכ תנבומו העודי יתלב) הביס וזיאמ בכעתמ
תדחוימ הדובע ,אלא ,(םירוריבה תדובע המלשנו המייתסנ רבכ ירהש)
חותפל קר םיכירצ שממ הלא ונימיב * םלועב לעופב תולגתהה איבהל
םע דחי םיבשויש ונייה - שממ לעופב תואיצמה תא תוארלו םייניעה תא
רבה רושו ןתיולד הדועסה ,ןיאושינה תדועסל "ךורע ןחלוש"ב ה"בקה
* רמושמה ןייו

הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תחישמ םיעטק

הלוכי התיה (בקעי חלשיושכ) זא רבכו םירוריבה ינינע לכ ומלשנו ורמגנ בקעי דצמש ףא . .
רהב םיעישומ ולעו"ד ןמזה עיגהש עידוהל ושעל םיכאלמ חלש ןכלש] הלואגה תויהל הכירצו
דצמ לעופב הז ןינע אב אל ,מ"מ .["הולשב בשיל שקיב"ו ,"ושע רה תא טופשל ןויצ
.םלועה(בו)

יוליג ירחאל דחוימבו ללוכ ,תורודה לכ ךשמב י"נב לכד "וניתדובעו ונישעמ" ירחאל ,לבא
ףיסומו ,1"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןינעה רקיע ליחתה זאש ,ולסכ ט"יב תודיסחה תרות
וצפוה ודי לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר י"ע ךלוהו
יפכ ,םלועה(בו) דצמ םג םינינעה לכ ומלשנו ורמגנ רבכ - לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה
תאיבל ןכומ לכהו ,"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה ינינע לכ ומלשנ רבכש זירכהו עידוהש
.חישמה

יתלב) הביס וזיאמ בכעתמ ונקדצ חישמש ןמז לכ) ז"חאלש הדובעה ךשמהש ןבומ הזמו
תדובע המלשנו המייתסנ רבכ ירהש) "םירוריבה תדובע" וניא ((ללכ תנבומו העודי
.םלועב לעופב תולגתהה איבהל תדחוימ הדובע ,אלא ,2(םירוריבה

בקעי תיב 3'יהו" - חלשיו תשרפד הרטפהב תזמורמ הז ונרודב תדחוימה הלעמהש ,רמול שיו
ושרי 'וג תפרצ דע 'וג תולגו 'וכ ושע רה תא בגנה ושריו 'וג שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא
:"ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו בגנה ירע תא

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ) ונרודבש "ףסוי תיב"-(ד ךשמההו ףסוי) לש םישודיחהמ
ודי לעש - (4"בקעי תיב") ןקזה וניבר לש ורודל דע ז"נפלש תורודה יבגל ,(ףסוי ןושארה ומשש
,תפרצ תנידמכ ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,שממ לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה תצפה השענ
תועיבקב יוליג 'יה אל (ז"חאלש וניאישנ וניתובר לש םנמזב ןכו) ןקזה וניבר לש ונמזב ,רשא
ןקזה וניברש ךכ ידכ דעו) הטמל ןותחת התויהל ,תפרצ תנידמב תודיסחה תרות תצפה כ"כ
תונייעמה תצפהו יוליג השענ ,"ףסוי תיב" י"ע ,הז ונרודב אקודו ,(5'וכ תפרצ לש הנוחצנל ששח
לעופב עיגה ,ןכלו ,שטיוואבוילבכ ד"ע "םימימת יכמות" תבישי םש דוסיב ,6תפרצ תנידמב םג
."ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" ,"בגנה ירע תא ושרי"ש ןמזה

:זמרה ד"ע ריעהלו ףיסוהל שיו

לולכ 'א לכש יפכ ,עבש רפסמד תומילשה ,(770) םיעבשו תואמ עבש אירטמיגב "תפרצ"
,(םיעבשו תואמ עבש) דחי םהינשו ,(תואמ עבש) האממ לולכ 'א לכש יפכו ,(םיעבש) רשעמ
ימי תעבשב ארבנש םלועה רוריב םלשנו רמגנ ,תפרצ תנידמד רוריבהבש זמורמ הזבש ל"יו
.םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב ןינבה

,"ףסוי תיב"-(מ הריאמש "הבהל"ה) י"ע השענ "770" ורפסמש "תפרצ"ד רוריבהש ,ריעהלו
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ יח ובו והנקש דעו רחב ובש תיבה ,וטושפכ ףסוי תיבל דעו
("ךלוהו ףיסומ") תכשמנו תכלוה םשמו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשעב
.7"770" (וטושפכ תיבה רפסמ) ורפסמש - "ףסוי תיב"ד הדובעה

אוה תונייעמה תצפהו יוליגש זמורמ הזבש ,"תצרפ" תויתוא "תפרצ" - רתוי קמועבו
םיאב תונייעמהד םירדגה לכ תצירפ דצמש ןפואב קר אלו ,םירדגה לכ תצירפ - תפרצב
דצמ םג אוה הז ןינעש ,הזמ הריתי אלא ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב םג םה
הז" ,10"ץרפ ךילע 9תצרפ" השענ ז"יעו ,8"תצרפ" תויתוא "תפרצ"ש ךכב שגדומכ ,ןותחתה
.12"םהינפל ץרופה הלע 11רמאנש ,חישמ

ולסכ שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק"שכ ל"נהכב רתוי דוע ףסותינ אפוג הז ונרודבו
:וז הנשב

,ונייה ,13"(לכ לכמ) לכב" ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" - וז הנשד ת"רה םסרופמו עודי
,14סנמ הלעמלש "אלפ" ,"תואלפנ" לש ןפואב םה הבש םינינעה לכו המצע הנשהש
ימיכ" - רקיעה אוהו שארל לכלו ,15תואלפ ן"ונ ,"תואלפנ"ל דעו ,םיבר ןושל "תואלפ"ו
.(17מ"יצי יבגל םג "תואלפנ") 16"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

'ג לש תומילש) ישילשה שדוחד "אתומלשאב ארהיס אמייק" רבכ המצע וז הנשבו
,ישילשה שדוחב ישילשה םויל תוכימסב םידמועו ,(18"הקזח יוה ינמז תלתב" ,םישדח
ןיאושינה ויהי זאש ,חישמ לש ותרותד יוליגה תלחתה ,19תודיסחה תרותד הרות ןתמ
."המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו"ש ןפואב י"סנכו ה"בקהד

וספדנש) 20ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םרמאש הנותח ישורד םע הז רשקל שיו . .
הזבש - הנותחל םיכיישה תודיסחה תרותב םישורד - (21'וכ רואיב תפסותבו שדחמ
רקיע 'יהי זאש ,חישמה תומיל ה"בקה םע י"סנכד הנותחל תוכיישה רתויב תשגדומ
."אצת יתאמ השדח הרות"ד יוליגה תומילשו

תואיצמה תא תוארלו םייניעה תא חותפל קר םיכירצ שממ הלא ונימיבש ןבומ הזמו
ןחלוש"ב ("דח אלוכ ה"בוקו לארשי") ה"בקה םע דחי םיבשויש ונייה - 22שממ לעופב
ול רמוא" המויסבש ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסה ,ןיאושינה תדועסל 23"ךורע
ילו ךרבא ינא ,ןהל רמוא ,ךרבו (הכרב לש סוכ) לוט (אחישמ אכלמ דוד) דודל (ה"בקה)
.25"ארקא 'ה םשבו אשא תועושי סוכ 24רמאנש ,ךרבל האנ

:26רקיעה אוה השעמהו

ךורעל שי - הכונח ימיל דע ז"חאלש םימיב םכשמהו ,ולסכ ף"כו ט"י הלואגה ימיב . .
,הנידמ לכב ,םוקמו םוקמ לכב ("ןשינעגניירבראפ עשידיסח") 27תויתודיסח תויודעוותה
אלא ,םיירקיעו םייזכרמ תומוקמב תולודג תויודעוותה קר אלו ,'וכ הנוכש לכבו ריע לכב
לש ןפואב תודעוותהה 'יהת יטרפ םוקמ לכבש םג ללוכ ,וטושפכ םוקמו םוקמ לכב
,(לבקמ ,"לפט" אוה ינולפ םוקמו ,עיפשמ ,"רקיע" אוה ינולפ םוקמש ןפואב אלו) "רקיע"
רתוי ףסותינ ז"יעש ,הברדא אלא ,ינש םוקמבש "רקיע"הב ערוג הז ןיאש דבלב וז אלו
תניחבב םישענ םלוכש דעו ,28"המכח הברת םירפוס תאנק" תניחבב ,תומוקמה ראשב
ןויכ ,ירקיעו יזכרמ םוקממ העפשה לבקל ךירצ וניאש - "רקיעבש רקיע"ל דעו ,"רקיע"
קר אל) איהש הנבלה תומילש תמגודבו ד"ע ,ירקיעהו יזכרמה םוקמה ומכ ומצעב השענש
.המחה ומכ (אלא ,לבקמ 'יחבב

יוה ינמיז תלתב" ,29תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי א"ואכש ןוכנו יאדכו
- ב"ויכו וידידיו וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(30ושפנ תוחכ רשע לכב) ומצע םע - ("הקזח
,(המחה ומכ תישענש הנבלה תומילש ד"ע) עיפשמ םג אוה א"ואכש רתוי דוע שיגדהל ידכ
."םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב) 31ש"מכו

הרותד ןיוקה 'גב ףיסוהל (33"ורוזעי והער תא שיא") 32וררועתיו וררועי ולא תויודעוותהבו
הרותב קסועה לכ" ,"ישפנ םולשב הדפ" קוספה לע 34ל"זח תשרדכ ,ח"מגו הדובע
אוהו דועו ,"'וכ ינבלו יל ינאדפ וליאכ וילע ינא הלעמ רוביצה םע ללפתמו םידסח תולימגבו
.יולגבו לעופב "ינבלו יל ינאדפ" אלא ,"ינבלו יל ינאדפ וליאכ" קר אל ,רקיעה

(החנמה תלפת ינפל דוע ,וז תודעוותה לש הכשמהב) שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
"הולשב בשיל" (לארשימ א"ואכד לוכיבכ תוחילשבו רובעו םשב) בקעי תשקב תמייקתמ
ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םייקתנ ז"נפל רבכש ןויכ) יולגבו לעופב (החנמב ןירוקש)
תא םירשי ובשי 'וג םיקידצ ךא" םייקתנו ,("הכולמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל
ישילשה ק"מהיב תכונחד הלודגה תודעוותהה ךרעת םשו ,ישילשה ק"מהיבב ,35"ךינפ
רתוי דוע ףסותי הכונח ימיבו ,הכונח ימי ינפל דוע ,(36"'ילע 'יבשוי לכ") י"נב לכ דמעמב
םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב הלואגה תומילשב ("ךלוהו ףיסומ")
.37"ןויצב

__________
.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות תוחישה רפס האר (1

ורמאו םיכאלמה ובשש ירחאל םג ,רבכ ררבתנ ושעש בשחש ירחאל בקעי לש ותדובע ןפואמ ו"קו ש"כמב (2
ךישמהל נ"מ תאלעה"ב קסע אלא ,(ושע תא ררבל) "םירוריבה תדובע"ב קסע אלש - ללכ ןיידע ררבתנ אלש
.(ד"ער ,דכ ונתשרפ א"ות) החנמה י"ע "והתד ףיקמד ד"מ

.ךליאו חי 'ידבוע (3

101 (ח"משת ת"הק) העושיה ינייעמ הכוראב האר) בקעיל ןקזה וניברד תדחוימה תוכיישהמ ריעהל (4
.(ךליאו

.נ"שו .ךליאו (1025 ד"ח - ו"משת תאצוהב) טנר (ו"לשת ת"הק) ז"הדא תודלותה רפס האר (5

.ךליאו 570 ב"ח ט"משת תוחישה רפס םג האר (6

.ךליאו 472 ב"ח ב"נשת ש"הס האר (7

הארו) "המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו" ד"ע ,ותומכ תויהל עיפשמה םע דחאתמ לבקמהש - ליעלד ןונגסבו (8
.(10 הרעה ןמקל

.טכ ,חל בשיו (9

םג אוה (הנבלה טועימ ,הצריפ) "תצרפנ"ש ל"יו - . . "םיתעל תינבנו םיתעל תצרפנב הנבלה םש לע ץרפ" (10
תלבקמש הנבלה רדג תצירפ םג ללכנ (שדוחה לש ינשה ויצחב) הנבלה טועימבש זמורמ הזבש ,הצירפ ןושלמ
.המחה ומכ תויהל המחה ןמ

.גי הכימ (11

.י"שרפבו ה"פפס ר"ב הארו .ג"ספס תישארב תדגא (12

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב הארו ,ןוזמה תכרב חסונ (13

.נ"שו .16 הרעה 368 ו"טח ש"וקל האר (14

,אסר א"חז (15

.וט הכימ (16

.נ"שו .(זפת 'ע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (17

.נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב (18

- ב"סרת ולסכ ז"ט) תודיסחה תרותל הנשה שאר אוה ולסכ ט"יש הזרכהל הנש םיעשת ואלמ וז הנשבו (19
תמחלמ" םימחולש "דוד תיב ילייח" י"ע הצוח תונייעמה תצפהב דחוימ "םערוטש" ףסותינ זאמש ,(ב"נשת
רבכש יפכ - (העודיה החישהב ע"נדא ק"כ ירבדכ) "ךחישמ תובקע ופרח רשא" הלא תא םיחצנמו "דוד תיב
ךורב"ד ןפואב םיליהתב (הדפ 'טמיגב) ט"פ רומזמ םימייסמש ט"פה תנש לש המויסב תומילשב השענ
,ישילשה ק"מהיב ןינבו ונקדצ חישמ תאיב םע הרושקה ,ק"ידצה תנשב םיאצמנ התעו ,"ןמאו ןמא םלועל
הניכשה תארשה לע יאקש ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג םעונ יהיו" קוספב ק"ידצ רומזמ םתוחו םויסכ
ר"ומש) שרדמב אתיאדכ ,י"סנכו ה"בקהד ןיאושינה ע"והזש ,(פ"הע םיליהת שרדמ) ישילשה ק"מהיבב
.(האבה הרעהל ג"הושב הארו) ישילשה ק"מהיבב ותומילשו ,ןכשמהל עגונב ,ג"לפ

.*ט"פרת תנשב "ףסוי תיב"ד הנותחהב (20
__________
,'צ איה (רשעמ לולכ העשתהמ 'א לכש) 'טהד תומילשהש - "תצרפ"ל ט"פרת תנשד תוכיישהמ ריעהל (*
"בקה םע י"סנכד ןיאושינה ע"והש ,ןיאושינה תומילש תישענ ק"ידצה תנשבש זמורמ הזבש ל"יד

ישורד סרטנוק" ויחיש תחאו דחא לכל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ - ולסכ ב"וט ,בשיו 'פ 'א םויב (21
.(ל"ומה) הקדצל רלוד לש תורטש יתש ףוריצב ,"הנותח

ונשיש ,הזמ הריתי אלא ,(א"יס ל"נכ) םלועב יוליגה לועפל םיכירצו הדובעה המלשנש דבלב וז אל ,רמולכ (22
."תוארל םיניע . . םכל ןתנ" רבכמ יכ ,םיניעה תא חותפל קר םיכירצו ,יולגבו לעופב רבכ

לעש "הפמ"ה םע ("ףסוי תיב"הד) "ךורע-ןחלוש"ה םויקב תורודה לכב הדובעה תומילש ירחאל טרפבו (23
,"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ש"מב זמרה עודיכ - (י"בהד ע"ושה לע א"מרה תוהגה) "ךורע-ןחלוש"ה
.הלואגה לא תולגה ןמ םיאצוי ז"יעו ,תורודה לכ ףוס דע *י"נב לכ םיכלוה ורואלש ,א"מרה לע זמורש
__________
(י"בהכ םיגהונ ללכ ךרדבש) םידרפסה םגש הכונח רנב וניצמש יפכ - םידרפסה י"נב וניחא םג ללוכ (*
ם"במרה תעדכ א"מרה קספב שגדומכ ,םידרפסהכ םיגהונ םיזנכשאהש ,ךדיאל ןכו ,א"מרהכ םיגהונ
תפרצ 'וג תולג" :חלשיו תשרפ תרטפהמ םג ריעהלו - .(אערת ס"ר ח"וא ז"ט האר) תופסותה תעדכ אלו
רוריבב םידרפסו םיזנכשאד דוחיאהו רוביחה ,"בגנה ירע תא ושרי דרפסב רשא םילשורי תולגו (זנכשא)
ךשוחה תא ריאהל ידכ ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" הכונח תורנ תקלדהד ןינעה ןכותל ךיישש ,םודא תשוריו
."יאדומרתד אלגר אילכד דע" ,("המחה עקשתשמ")

.גי ,זטק םילהת (24

,טיק םיחספ (25

.ז"ימ א"פ תובא (26

ק"גא) לאכימ ךאלמ לש ותלועפמ רתוי תידיסח תודעוותהד הלועפה לדוג ד"ע הלואגה לעב םגתפמ ריעהל (27
.(נ"שו .גית ג"ח ולש

.ךליאו ב ,חיר אציו ת"הוא הארו .א"ער ,בכ .א"עס ,אכ ב"ב (28

ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש ןויכ ןתשלשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש י"ע םיתשו ומצעב תחא (29
.ולסכ לילב םג ךשמויש ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכ ט"י םויב ,ולסכ

.ךליאו 497 'ע ב"ח ש"וקל .ךליאו המ ע"ס ב"ח "םימתה" האר (30

.ופוסב יכאלמ (31

הדובעו הבושתל לארשיב תובבל יפלא וררועתי . . וב רשא . . םויה הז" :הלואגה לעב אוה ברה ןושלבו (32
.(ב ,טי א"ח ד"וקל) "'וכ בלבש

,אמ 'יעשי (33

.א"ער תוכרב (34

.די ,מק םילהת (35

.ב"עס ,בל ןיכרע (36

,דפ םילהת (37


הלואגה ןמז


...םעפ לש םידליה אל הז םויה לש םידליה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

,המילשהו תיתימאה הלואגה לא תכלל רבכ ןכומ 'יה (בקעי) אוה ,1ושע תא שגפ בקעי רשאכ
.2"'וג םיכר םידליה יכ" :ושעל רמא אוהש יפכ ,הלואגה לא זא תכלל ןיידע לוכי אלש םעטהו

םידליה - המילשהו תיתימאה הלואגה לא תכלל רבכ וכרטציש ןמזה עיגישכש ,ןבומ הזמו
."םיכר" ויהי אל

("ונקדצ חישמ טמוק טא") אב ונקדצ חישמ הז הנהש ,תולגב םינורחאה םיעגרב ,וישכע ןכלש
.3הלודג הקושתב חישמל םיכחמ םהו ,"םיכר" םניא התע ,"םיכר" ויה םעפש םידליה יזא -

,הלודג החמשב הז-תא םירשו םיקעוצו ,אובי רבכש םיעבות םג אלא ,ול םיכחמש קר אלו
.תאז וניביו ועמשי םיוג םגש ידכ הנידמה תפשבו

רענ"ה תא םייקי - תאז םירשו םיקעוצ םידליהש ךיא עמושה םימשבש וניבאש יאדובו
,המילשהו תיתימאה הלואגה לא םאיביו תולגהמ םאיצויו 4"והבהואו לארשי

,5"הלחת והוריכה (םידליה) םה"ש ןויכ ,"ונינקז" תא םג איצוי - םתוכזבו

.ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל וכלי דחיב םלוכו

.["ואנ חישמ טנאוו יוו" ןגנל לחה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
(הגומ יתלב - א"משת'ה ולסכ ד"י ,חלשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
,גל ונתשרפ (1

.גי ,םש (2

."תוכלמ רבד" רודמב וש ןוילג "ךלמה יחי"ב םג האר ז"כב (3

,אי עשוה (4

.בי ,א"פ ר"ומש (5


!"טייקדליוו" לש ןפואב גהנתהל אלא הרירב ןיא

תכאלמ לכ המלשנ (סנרוקה תדרוה) "הנטק" הלועפ י"ע ירה ,האירבה תכאלמבש םשכ . .
,1"יעיבשה םויב תובשיו"ל דימ וסנכנ הזמו ,("ותכאלמ 'וג לכיו") האירבה

,(1*הכוראב ל"נכ) חלשמהד ותומכו ה"בקה לש וחולש אוה ידוהי לכש ,י"נב לצא םג אוה ז"דע
הנטק יכה הלועפב אוה רבודמהשכ וליפאו ,הדיחיו תחא הבוט הלועפ תודוא רבודמשכ םגד
הכמ"ה איה וז הלועפש ,תויהל לוכיש ,תעדל אוה ךירצ - "הרעשה טוחכ"מ רתוי אל איהש
,תולגה ןמזד הדובעה לכ תמלשנ הדי לעש ,"שיטפה תדרוה" - "בורק" רתוי וא ,"שיטפב
הוצמ השע" :3ם"במרב ד"ספהכו .2"החונמו תבש ולוכש םוי"ל םיסנכנ (הלועפה ירחא) דימו
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא

ידוהיש ("ןעמערוטש ןייא ןיא טלאה'מ") ףרה אלל םישיערמש ךכ לע הרבסה םג ונל שי ז"פע
תודהיה תצפה ,צ"מותב הלועפ דועו הלועפ דוע ףיסוהל ("ןגאי ךיז ףראד") "ףודרל" ךירצ
איבהל רשפא ז"יע יכ ,(החמש) "חמשת"ו "להקה" ינינעב - וז הנשב טרפבו ,הצוח תונייעמהו
.3*םדוק עגרב ונקדצ חישמ תא

לכ ךשמב תווצמו הרות יוביר ושע רבכו ,4םינש יפלא רבכ חישמל םיכחמ ירה י"נב :הרואכלד
!?תורודה

ול תושעל ה"בקה לש ותוחילש תמלשהו יולימ תודוא רבודמש ןויכמ :ןבומ הז ירה ל"נה פ"עו
י"ע ,הלודג וא הנטק הלועפ י"ע 'יהי הז םאה לבגומ וניא ה"בקה ירה - םינותחתב הריד 'תי
הכמ"ה 'יהת ןטק דלי י"ע וז הנטק הלועפש ,ןכתי ירה - םינטקבש ןטק וא םילודגבש לודג
!הלואגה תא איבתש "שיטפב

תויהל לוכיש ,ףוגב המשנה תדיריו תוחילש תילכתל עגונב 5העודיה ט"שעבה תרות 4*ד"ע]
.תחא םעפ הבוט ידוהיל תושעל ידכ הנש םינומש-םיעבש ה'יחו הטמל דרת המשנש
תויהל לוכי - תורומחו תולק ,תווצמה לכ םייקו הרות דמל ידוהיהש םגהש ,תרמוא-תאז
[!ידוהיל הבוט תושעל ידכב איה ףוגב ולש המשנה תוחילש רקיעש

:לעופב ותדובעב ידוהי לכל תויחו ץרמ רתוי הפיסומ אפוג וז העידיו

םויק י"ע ,"םינותחתב הריד" תושעל םלועב ה"בקה לש ותוחילש יולימב ויתולועפ לכ קזחל
עגונב םג דע ,םירחא םידוהיל םג הצוח תוניעמה תצפהו תודהיה תצפהו ,תווצמו הרותה
.6םידוהי-םניא לצא חנ ינב תווצמ עבש תצפהל

(קזחל וא) תושעל - "חלשיו" אלא ,תוחילשה תושעל ומצעב תאצל - "אציו"ד ןפואב קר אלו
םיכאלמ"ד תוחכ םע דעו ,ה"בקה לש "םיחולש" (יולגב רתויו קזח רתוי) ויהי םירחא םגש
.6*ל"נכ ,"שממ
(6**תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משת'ה ולסכ ד"י ,חלשיו פ"ש תחישמ)

__________
תישארב (1

.(ךליאו 139 א"ח ח"משת ש"הס) החישב ח-ג 'יעס :ל"ומה תרעה (1*

.דימת 'סמ ףוס (2

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (3

רובידה ,הרואכלד - חישמה תאיב תודוא רובידל עגונב ז"דעו [:ןאכ בתכנ הגומ יתלב החנהב :ל"ומה תרעה] (3*
רבכ ,ירהש ,[תוארפ =] "טייקדליוו" לש ע"וה ,שממ דימו ףכית אב ונקדצ חישמש 'וכ טהלהו תויחה לכב
תויחה לכב הזב רבדלו ךישמהל םוקמ המו ,(הרואכל) המואמ זז אל כ"פעאו ,םימעפ יוביר ולא םירבד ורמאנ
!?תבש ירחאל תבש ,'וכ טהלהו

ריטפהל ,תוניתמבו תחנב רבדל םילוכי אלא ...קועצל םיכירצ אל - ונקדצ חישמ לע רבדל תאז לכב םיצור םא
םירוחא דגנכ םירוחאד ןפואב ויפכ החמי - 'וכ רדהמו רימחמ אוה םאו .םיפכ אוחמל רתויה לכלו ,ישירח ןוגינב
("הכלהה תעידי"ו) "רודיה"ו "הרמוח"ל יובאו ,הזכש "שיטפב הכמ"ל יובא ,וזכש "םיפכ תאיחמ"ל יובא -
...ולאכ

,ירה ,ונקדצ חישמ אב אל ןיידע 'וכ תולועפהו םירובידה יוביר ירחאלש ןויכמ :תנתונה איהש - הזל הנעמהו
רדוסמ רדסמ הלעמלש ןפואב ,לבא ,ןבומכ ,ע"וש פ"ע ,"טייקדליוו" לש ןפואב גהנתהל אלא תרחא הרירב ןיא
.'וכ

.(ופוסב די ,גל) י"שרפ - ארקמ לש וטושפבו בקעיל עגונב ונתשרפב ראובמכ (4

א"ח ח"משת תויודעוותהב (םוגרתב) הספדנש החישהמ טמשנ - םייחיראב אבומה הז עטק :ל"ומה תרעה (4*
.595

.דועו .אכקת ד"ח .הצר .דעק ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא .רייא ה "םוי םויה" (5

.ח"פס םיכלמ 'לה ם"במר האר (6

.(144 םש ש"הס) 52 'עהו החישהב ףיעס :ל"ומה תרעה (6*

.ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה וז החישד םוגרתה :ל"ומה תרעה (6**


תונובשח םיכרוע אל הפירש תרעובשכ

ויצפח תא ליצהל דמענ וניא אוהש םדאה עבטב םיאור ,הפירש תרעוב - ןלציל אנמחר - רשאכ
'ינש הריגמל ךלוה כ"מחאלו רקי רבד חנומ הבש הריגמב שפחמ הליחתב רשא - רדוסמ ןפואב
עבטב עיבטה ה"בקה אלא - בושח אוה םג ךא (םדוקה ומכ) כ"כ רקי וניאש רבד אצמנ הבש
לא ךדיל האבה הוצמ"ו 1"ודיב אבה ןמ חקיו" דימ יזא הפירש תרעוב רשאכש םדא ינב
.2"הנצימחת

קדצ ןובשח וליפא וא םייתימא םניאש תונובשח - תונובשח ךורעל רשפא רשאכ םג [:לשמנהו]
העש ,"םורח תעש"ל עגונ אל הז ירה ,הנוש רדס תויהל ךירצ 'יה םנוקיתכ םינשבש - יתימא
דחאל וטקולת םתאו"ל םייואר ויהיש הצורו ,םינורחאה תולגה ירייש תא ףרוש ה"בקה הב
.תולגהמ ואיצומו א"כ דיב זחוא ה"בקהש 4י"שר שוריפכו 3"לארשי תיב דחא

עיגהש םירמוא ךכ לעו ,"ודיב אבה ןמ חקיו" ,הנכה וזיא תויהל הכירצ ידוהיה דצמ םג ,םנמא
ידוהיהש ידי-לע ,תאז וארי םידוהי-םניא םגש ןפואב ה"בקה לש ומש תא שדקל ןמזה רבכ
ושובל ,ומשל עגונב ףקותה לכ םעו "בקעי ןואג" םע ,ךתאצב ידוהיו ךילהאב ידוהי 'יהי
,6"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,5םירצמ תולגמ לארשי ינב ואצי םתוכזבש םינינעה לכו ,ונושלו
,בבל בוטבו החמשב - ליעל רומאכו ,תומילשב תאז עצבל חכה ןתינש יאדובו

."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ד דועיה םויק תא רהמיו םידקי ,זרזי םג הזו
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.די ,בל ונתשרפ (1

.נ"שו .תוצמה לע ןיריבעמ ןיא תידומלת 'קיצנא הארו .זי ,בי אב (י"שרו) אתליכמ האר (2

.בי ,זכ 'יעשי (3

םיבצנ (4

.(230 א"לח ש"וקלב ןמסנהב הארו אראו בוט חקל) ז"ספ האר (5

.וט הכימ (6


חישמ לש תוצוצינ


חישמה תומי - הלא ונימי

,"ידמע ויה םיברב יכ 'וג ישפנ םולשב הדפ" שממ לעופב השענ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
ןיבמ ינבלו יל ינאדפ" ,ה"בקה םעו ,אחישמ אכלמ דוד םע ,"ידמע" אוה לארשימ א"ואכש
."םלועה תומוא

תא חותפל" קר םיכירצו ,וישכע םיאצמנ םהבש - חישמה תומי - הלא ונימיב טרפבו
ונירענב" ,י"נב לכו ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגה רבכ תאצמנש םיאור זאו ,"םייניעה
"ןחלושה לא בסהלו תשגל" םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב םינכומ ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו
,הלואגה ינינעמ לחה ,בוט לכבו םימעטמ לכב ךורע ןחלוש ,("שיט םוצ ךיז ןצעז ןוא ןייגוצ")
םימכ תא העד ץראה האלמ" ,"'ה תא תעדל" ,רקיעו דועו ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיול
."םיסכמ םיל
(הגומ - תיללכ "תודיחי"ב ,ב"נשת'ה ולסכ ף"כ-ט"י יאצומ תחישמ)


ימשגה הזה-םלועב רבכ אצמנש םדו רשב

תולועפ םע רשקב תויודעוותה רובע חמשמה הקשמ וניכהש ולא התע ולעי - הזל ךשמהב . .
ונימזיו ,ןמזהו םוקמהו ,ערואמה ןכות תודוא וזירכי ,ליגרכו ,הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד
!!ונקדצ חישמ תא ונימזי - שארל לכלו ,לארשי ללכ יככותב ,םיבוסמה לכ תא

- 'וכ ןימזהלו זירכהל םתיילעב דימו ףכית ,ולא תויודעוותהד ןמזה אוביש ינפל דועש ר"היו
,שממ לעופב ונקדצ חישמ הלגתיו אובי

ךירצ ןכ-לע ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכמד ,ימשגה ז"הועב רבכ אצמנש ,םדו רשב -
.התע םג תמייק (ףוגב המשנ) ותואיצמש רמול
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ולסכ ב"וט ,חלשיו פ"ש תחישמ)


..."תילכת טנאמ'מ"

ץיק הלכ ריצק רבע" !?אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןכתיה :"דלאוועג" םישועו םידוהי םינעוט
..."ונעשונ אל ונחנאו

!ה"בקהל כ"וכאע ,והשימל "תונעט"ב אובל הנווכה ןיאש ,טושפו

טנאמ'מ" ,(לעופב השעמ ,ץעה לע ןזרגה) "וחאלפ-אד-וראפאט" ,אופיא ,איה הנווכה
ונכילויו ונלאגיו אובי ונקדצ חישמש - איה "תילכת"הו ["תילכת" םיעבות =] ..."תילכת
,"אימש יננע םע ורא" ,אדח אעגרבו אדח אתעשב ,שממ ןדיד אלגעב ,ונצראל תויממוק
."הנשיחא"ב "הנשיחא"
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ולסכ ט"י תחישמ)


"םעה תא להקה"


?להקהל "רכז" םישוע ןיא עודמ

ףטו םישנו םישנא לארשי לכ ליהקהל השע תוצמ" :1ם"במרה בתוכ - להקה תוצמל עגונב .א
ןתוא תוזרזמ ןהש תוישרפ הרותה ןמ םהינזאב תורקלו ,לגרל םתולעב הטימש יאצומ לכב
גחב הטימשה תנש יאצומב םינש עבש ץקמ 2רמאנש ,תמאה תדב םהידי תוקזחמו תווצמב
רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה 'וגו תוארל לארשי לכ אובב תוכוסה
."'וגו ךירעשב

,תוכוסה גח לש ןושארה בוט םוי יאצומב ,ןירוק ויה יתמיא" - 3םירבדה יטרפ ראבל ךישממו
תרזעבו .םהינזאב ארקיש אוה ךלמהו .תינימש הנש לש דעומ לש ולוח ימי תליחת אוהש
תא ליהקהל ידכ םילשורי לכב תורצוצחב ןיעקות ,ארוק אוה דציכ" ,"'וכ ןירוק ויה םישנ
ךלמהו ,םישנ תרזע עצמאב התוא ןידימעמו ,התיה ץע לשו ,הלודג המיב ןיאיבמו ,םעה
."'וכו ותאירק ועמשיש ידכ 'ילע בשויו הלוע

לארשי ולגו ק"מהיב ברחש ירחאל כ"אשמ ,4ןתמדא לע לארשיש ןמזב אלא הניא וז הוצמו
.להקה תוצמ הלטב ,'וכ םתמדא לעמ

.5תיבה ןמזב 'יהש להקהל רכז הזה ןמזב םישוע ןיאש םעטה רואיבב ןויע ךירצ ,'ואכלו .ב

שדקמב לטינ בלולה 'יה הנושארב" :אמגודלו ,שדקמל רכז םישועש םינינע המכב וניצמ ,הנהד
לטינ בלול אהיש יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה שדקמה תיב ברחשמ ,דחא םוי הנידמבו העבש
ןויצ . . 7ארק רמאד ,שדקמל רכז ןנידבעד ןלנמ" - רבדה םעטו ,6"שדקמל רכז העבש הנידמב
.9ב"ויכ םינינע המכב ז"דעו .8"השירד יעבד ללכמ ,הל ןיא שרוד איה

זאמ) תורודה לכ ךשמב ,ירהש - להקה תוצמל םג רכז תושעל ונקית אל עודמ ,ז"פעו
,"להקה" לש דמעמ םייקתה ,10הטימשה תנש יאצומד תוכוסה גחבש וניצמ אל ,(ןברוחה
?תיבה ןמזב 'יהש להקהל רכז

ויה יאדוב ירה - 4"תדב לודג דובכו קזח דומע" איה להקה תוצמש ןויכמ :הזמ הריתיו
תליטנכ תיטרפ הוצמב "שדקמל רכז" תיישעמ ו"קו ש"כמב ,להקהל רכז תושעל םיכירצ
.בלול

:המדקהבו - רואיבה רמול שיו [. .] .ג

הדי לעש תמייוסמ הלועפ םישוע ,ןכלש ,םייק וניא ומצע רבדהש - אוה "רכז"ד שוריפה
ןיא ,יזא ,םייק (תירקיעה ותדוקנ - פ"כעו) ומצע רבדה רשאכ כ"אשמ .רבדהל "רכז" ראשי
."רכז" תושעל ךייש אלו ךרוצ

יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי יתירב תא יתרכזו" 12קוספה לע 11ל"זראמ ד"עו
חנומו רובצ ינפל הארנ קחצי לש ורפא אלא ,קחציב הריכז הרמאנ אל" ,"רוכזא םהרבא
."חבזמה לע

'יהש ירקיעה ןינעה הב רסחש הלועפב םא יכ ךייש וניא "שדקמל רכז" גשומהש ,ןבומ הזמו
ירקיעה ןינעה הב שיש הלועפב כ"אשמ ,דבלב "(שדקמל) רכז" אלא הז ןיא ,ןכלש ,שדקמב
.13שממ ומצע רבדה ,אלא ,"(שדקמל) רכז" הז ןיא ,זאש ,שדקמב 'יהש

:"להקה"ל "רכז" תיישע ךייש אלש - ד"ודנב םג ראבל שי ז"פע [. .] .ד

ועמשי ןעמל 'וג ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" - אוה ,"להקה"ד ירקיעה ןינעה
יטרפ לכ וליאו ;14"תמאה תד קזחל" ,"םימיה לכ םכיקלא תא האריל 'וג ודמלי ןעמלו
םיאנת אלא םניא - "'וכו ןירוק ויה םישנ תרזעבו ,םהינזאב ארקיש אוה ךלמה" ,םינידה
.15הוצמה רקיע אלו ,דבלב םיאנת אלא םניא ,אבוכיעל םה םא םג ,רשא ,הוצמהב

םהידי םיקזחמו תוצמל םתוא םיזרזמו ףטהו םישנהו םישנאה םיליהקמ רשאכש ,אצמנו
םיאנתה םירסחש ףא ,ירה - ךלמה י"ע ,ק"מהיבב השענ רבדה ןיאש ,אלא ,תמאה תדב
."'ה תא האריל 'וג םעה תא להקה" ,"להקה"ד ןינעה רקיע ונשי ,הוצמה םויק םיבכעמה

,םעה תלהקהד הלועפה :ךשפנ-הממד - 16"להקה"ל "רכז" תושעל ךייש אל ,ירה ,ןכש ןויכמו
ןינעה םצע והז ,אלא ,דבלב "רכז" הניא - תמאה תדב םהידי קזחלו תווצמל םזרזל
םיטרפה רדעהב להקה תוצמ ח"י אצי אל יאדובש ףא) "'ה תא האריל 'וג םעה תא להקה"ד
ראשנ אל - "'ה תא האריל 'וג םעה תא להקה"ד ירקיעה ןינעה רדעהב וליאו ;(םיבכעמה
.דבלב "רכז" וליפא

אלש ןויכמ - הטימש יאצומב להקה לש דמעמ וניצמ אל תולגה ןמזד תורודה לכ ךשמב ,ןכלו
אלל ,הזה ןמזב ותושעל ןיאש ,"להקה"ד ןינעה םצע ,םא יכ ,דבלב "רכז" תושעל ךייש
"להקה"ד בגשנהו הלענה דמעמה תשודקב ,ו"ח ,לוזלז 'יהי אלש ידכ ,'וכ ךלמו ק"מהיב
.17ק"מהיבב

םימש תאריו הרות ינינעב שורדל לארשיב תוליהק תלהקהד ןינעה םצעש ,טושפ םגו ןבומ .ה
תומוקמה לכב ,(תוכוסה גחב ,הטימש יאצומב קר אל) םינמזה לכב אוה רומג בויח -
,לארשימ א"ואכ ,ירהש ,(ךלמה י"ע קר אל) לארשימ א"ואכ י"עו ,(ק"מהיבב קר אל)
ךערל תבהאו" ,18"ךתימע תא חיכות חכוה" יוויצה תא םייקל בייח ,ןמז לכבו םוקמ לכב
."תמאה תד קזחל" ,תודהיהו הרותה תצפה י"ע ,19"ךומכ

ןינעה דצמ םימש תאריו הרות ינינעב י"נב קוזיחו תוררועתהב ףיסוהל תורשפא שישכ ,ןכלו
יכ ,תיבה ןמזב התיהש להקה תוצמל רכז רותב אל - 20"'ה תא האריל 'וג םעה תא להקה"ד
תלוזה לע עיפשהל ותלכיבש המ לכ תושעל ךירצ לארשימ א"ואכש יללכה בויחה דצמ ,םא
כ"וכאעו ,םינמזה לכב ,'וכ ןוכנו בוט יכה רבדו ,חרכומ יכה רבד הז ירה - צ"מות ינינע לכב
רתיב ולא תולועפ לכב ףיסוהל שי יאדובו יאדובש ,להקה תנשב תדחוימ חכ-תניתנה דצמ
.זוע רתיבו תאש

,"להקה"ד תולועפל עגונב תוררועתהל תכייש הניא הרומאה ט"וקשה לכש ,ןבומ הזמו
ךכל הביסה - הברדאו .'יתווצמו הרות ,תודהי ינינעב םררועלו לארשימ כ"וכ ליהקהל
תודוא םישיערמש ןכתיה ,ןעטיו והשימ אובי םאש ידכ ,איה ,ל"נה ט"וקש םיריכזמש
הביסהש פ"עא] "להקה" תושעל רשפא-יא הזה ןמזבש העשב הב ,"להקה"ד ןינעה
ןאכ ןיאו ,"ארבתסמ אכפיא" רבד לכ לע רמול וכרדש ינפמ אלא הניא ותנעטל תיתימאה
ךייש אל הזה ןמזבש םיעדוי לכה !המואמ שדחמ ךניא :ול ורמאי - [הזב ךיראהל םוקמה
ררועל ידימתה בויחה דצמ ,םא יכ ,ןניתאק להקה תוצמ חכמ אל ,לבא ,להקה תוצמ םייקל
.הכוראב ל"נכ ,צ"מות ינינעל םידוהי

,"תונציל" םישועש ולאמ לעפתהל ילמ ,"להקה"ד תלועפה תודוא שיערהלו ףיסוהל שי ,ןכלו
אבה" 22ל"זראמכ ,הזב תולועפה לכב חילציש ול חטבומו ,21"םיגיעלמה ינפמ שובי לא"
םיבוט םישעמה לע םג יאקד ,םיבר ןושל "ןיעייסמ" קוידה ללוכ ,"ול ןיעייסמ 23רהטל
הבר החלצהב הנייהתש ,תולועפה ךשמהב עויס הפיסומ הזב הלועפה תלחתהש ,ונייה ,24ולש
.הגלפומו
(הגומ יתלב - ח"משת'ה (ת"חמשל ךשמה - 'בה תודעוותה) תישארב פ"ש תחישמ םיעטק)

__________
.ג"פר הגיגח 'לה (1

.בי-י ,אל ךליו (2

.ד-ג"ה םש (3

.בירת הוצמ ךוניח (4

.נ"שו .(ג"לשת ם-י) להקה ץבוק - ז"כב האר (5

,אמ הכוס ה"ר - הנשמ (6

.זי 'ימרי (7

.םש הכוסו ה"ר - ארמג (8

.נ"שו .(אמר-מר 'ע) שדקמל רכז - ק"מהיב ךרע תידומלת 'קיצנא האר (9

.פ"כע ןנברדמ - הזה ןמזב םג (לארשי ץראב) המויקש ,הטימש תוצמ תמגודבו ד"ע (10

וניא להקה ףא ,םהירבדמ אלא תגהונ הטימשה ןיאש ןמזבו ,הטימשב יולת להקהש תועדהמ ריעהלו
להקה ףא ,םהירבדמ אלא הגהנ אל ינש תיב ןמזב ףא הטימשש םירבוסה תעדל ,ןכלו ,םהירבדמ אלא
.(נ"שו .דמת להקה ךרע תידומלת 'קיצנא האר) םהירבדמ אלא גהנ אל

רשב תליכא י"ע הזה ןמזב "רכז" ול םישוע ןיאש חספ ןברקמ החישהב המגוד האבוה ןאכ :ל"ומה תרעה (11
לש ירקיעה ונינעש ןויכ לבא ,ללכ חספ ןברקל המוד וניא רשבהש תורמל "ץוחב םישדק לכואכ הארנ"ש ןויכ
ח"משת 'תויודעוותה' - החישהב הכוראב האר) אוהש ןימ לכ לוכאל רסאנ ןכל רשב תליכא אוה חספ ןברק
.(ךליאו א"לס 368 א"ח

.פ"הע י"שרפו כ"ות (12

.במ ,וכ יתוקוחב (13

.ו"ה ג"פ הגיגח 'לה ם"במר (14

.211 'ע ד"לח ש"וקל םג האר (15

םימעטמ םטרופל םוקמה ןאכ ןיאש) םימייוסמ םינינעבש עודיה םגתפה - תוחצה ד"ע - רבדל אמגוד (16
השוע"שכ ,יכ ,"םהמ 'אכ 'יהיש דע הנקזה ןמ תמ וניא םהמ 'אכ ומצע השועה"ש רמול ךייש אל (םינבומה
אוה אוה יוקיחה ,יכ ,("ןכאמכאנ") יוקיחל ןתינ אל ינולפ ןינע ,רמולכ ,שממ םתומכ ה"ה "םהמ 'אכ ומצע
."להקה"ד ןינעה "ןכאמכאנ" ךייש אלש ,ד"ודנב ז"דעו .ומצע ןינעה

תיבמ ךלגר רקוה" ;(א ,גכ תוכרב הארו .זי תלהק) "םיקלאה תיב תא ךלת רשאכ ךלגר רומש" ד"עו (17
.(א הגיגח הארו .זי ,הכ ילשמ) "ךער

.זי ,טי םישודק (18

.חי ,םש (19

האריל הלאה םיקוחה לכ תא תושעל ונווציו" (דכ ןנחתאו) ש"מכ - צ"מותה ינינע לכ תדוקנו ןכות (20
."'ה תא

.ותלחתב ח"וא ז"הדאו ע"ושוט האר (21

.נ"שו ,דק תבש האר (22

.(ב ,חפ צ"עמש ת"וקל) "םירחא תא רהטל עמשמד ,אצוי לעופ אוהש ,רהטל" קוידה ללוכ (23

.(337 םש 'תויודעוותה') ח"ס תודעוותה תישארב פ"ש תחיש האר (24


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ןענרעל רעדיוו ןוא ןענרעל רעטייוו

רידנ םוליצ תאזב םיאיבמ וננה ,תודיסחל ה"ר - ולסכ ט"י הלואגה גח תארקל
ף"כ תחישמ עטק לע א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) דחוימו
ספדנ עטקה) תודיסחה דומילב הלעמהו ךרוצה תודוא - ת"יש'ה בא-םחנמ
(ךליאו 129 ת"יש'ה "שדוק תוחיש"ב ןכו ,ךליאו 539 ע''ס ז"טח ש"וקלב


:(השגדהב אב ק"יתכה) ונינפל עיפומש יפכ םוליצה חונעפ ןלהל

ףיוא רעדא תודיסח ןענרעל ףיוא תונכה עצנאג ןעוועג זיא ,ןנוקתכ םינש ןעוועג זיא סע זא
יוזא ןעוועג ןיכמ ךיז טאה דיסח רעד זא טלייצרעד טאה יבר רעד יוו ,תודיחי ףיוא ןייגניירא
ןענרעל ףראד'מ .ןעגיילפא טינ ןעמ ןעק טנייה כ"אשמ ,ליפ יוזא דיסח רעד ןוא ,ןעראי ליפ
סיורא יבר רעד ןיוש טעוו ,ןענרעל רעדיוו ןוא ןענרעל רעטייוו ןוא ,תודיסח סנ'יבר םעד
.סעטאלב עלא ןופ םיא ןפעלש

*תוחישב ראובמכ ם"במרה ןמזב .תוריהז עקידלאווג ראג ןעוועג ךאד זיא הלבק 1ףיוא
'יפא .ר"הי תרימא הלבקה דומילל תומדקה המכ וכירצהש ל"זיראה ןמזב כ"חאו
צ"צהמ אבומכ ומישגי אמש טישפהל עדוי וניאש ימ הלבק ודמליש הצר אל ט"שעבה
וליצהש מ"הה לע הדיפקהמ רופיסה כ"ג עודיו ,(ב"פס הלפתה תוצמ שרש צ"מהסב)
'יה ז"כב לבא ,ןסאגעג ןבאה וירחא םיאבהו ז"הדא לבא ,(טמ 'ע ב"ח םימתה) ז"הדא
:ךיז אב ןטכארט ךאד רע ןעק 'ישפנד אבילא ובצמב ןנובתי רשאכ טרפבו ,ל"נכ תונכה המכ
ןעמ טגאז םעד ףיוא זיא ?תלוזה לע לועפל ךאנ טרפבו ,תודיסח ןענרעל וצ ךייש רע זיא יוו
זיא ,עקמאילק סנ'יבר םעד ןא ךיז ןטלאה ,תודיסח סנ'יבר םעד ןענרעל לאז רע זא םיא
וריזחמ הרות ןייז ןיא טגיילעגניירא טאה רע סאוו ן'יבר םעד ןופ םצע רעד ,הבש רואמה
ןענאראפ ךאנ זיא םע אב 'יפא ביוא םידיסח טימ ן'יבר א אב ךיוא זיא יוזא םעראוו .בטומל
אלימב ןוא ץלא ןעק יבר רעד ןוא ,ץלא ףיוא ראג תיבה לעב רעד זיא יבר רעד יצ תוקיפס
םעד ןיא טלעפ םע אב זא ךאד טסייה סאד סאוו ,ן'יבר ןופ ןטלאהאבסיוא טינ ךיז רע ןעק
מ"מ ,**הניכשה לע קלוחכ ובר לע קלוחה זיא הלגנ פ"ע וליפא םוראוו "ךל 'יהי אלו יכנא"
ן'יבר םעד טימ ןייז ,תודיסח ענייז ןענרעל ןוא עקמאילק סנ'יבר םעד ןא ןטלאה ךיז רע לאז
םעד ףיוא רעבא ,א"ירת ,הרות יוו טינרעמ ךאד זיא סאד םגה טלומעי זיא ,ןגאוו ןייא ףיוא
.השמ ונל הוצ הרות טייטש

__________
רחא ףדב מ"המ ש"דא ק"כ י"ע ובתכנ ,"ןבאה וירחא" דע (עטקה תליחתב ושגדוהש תוביתה לכ) ןאכמ (1
רסח - "'ישפנד . . ןסאגעג" תוביתה .ןאכל ךיישש תורוהל לוגיעב הפיקהו ט תוא בתכ החישה ךותבו
.ל"ומה .ונינפלש םימוליצהב

.41 ת"ש'ה ץיק תוחישה 'ס (*

,זכ תוכרב הארו ,יק ןירדהנס (**"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish