חישמ ןגעוו ןענרעל

חישמ ןגעוו ןדער

רעטכייל טעברא יד ןכאמ טלאוועג טאה רע ןוא ,םירצמ וצ ןעמוקעג זיא וניבר השמ 1ןעוו
ןעוו .דיא א ןגאלשעג טאה סאוו ירצמ א ןהעזעג טאה השמ זא שמוח ןיא טייטש ,ןדיא ראפ
ס'נטשרעביוא םעד ןגאז ךרוד ירצמ רעד טע'גרה'עג רע טאה ןהעזרעד סאד טאה וניבר השמ
.ןעמאנ

השמ טאהעג טנייפ ןבאה ייז סאוו - םריבא ןוא ןתד - ןדיא עטכעלש ייווצ ןעוועג זיא'ס
.ירצמ רעד טע'גרה'עג טאה וניבר השמ זא הערפ טלייצרעד ןבאה ייז ןוא ,וניבר

השמ זיא סנ ךרדב ןוא וניבר השמ ןענע'גרה טלאוועג רע טאה טרעהעג סאד טאה הערפ ןעוו
.ןידמ וצ ןגנאגעג זיא ןוא ,םירצמ ןופ ןפאלטנא

ןעמ ,וניבר השמ ןגעוו ןסעגראפ טינ ןדיא יד ןבאה ,םירצמ ןופ ןפאלטנא זיא וניבר השמ ןעוו
רעטשרעביוא רעד זיב ,טדערעג םיא ןגעוו רדסכ טאה'מ ןוא טנאמרעד קידנעטש םיא טאה
ןדיא ןעמענסיורא וצ וניבר השמ טקישעג טאה רעטשרעביוא רעד ןוא ,טאהעג תונמחר טאה
.תולג ןופ

םעד ןופ הארוה רעד

ןגעוו ןדער טעוו ןעמ סאוו םעד ךרוד לייוו ,2חישמ ןגעוו ןדער גידנעטש ךיוא ןפראד רימ
.שממ דימו ףכית 3חישמה ךלמ ןייז לבקמ וצ טיירג ןייז רימ ןלעוו ,חישמ

גחב גחה תוכלה

זיא ךיוא יוזא ,הוצמ רעד םייקמ זיא'מ רעדייא הוצמ א ןופ תוכלה יד טנרעל ןעמ יוו טקנופ
.חישמ ןגעוו ךיז ןדער סאוו הרות ןופ םינינע יד ןענרעל ףראד ןעמ ,חישמה תאיב ראפ

תבש ילכאממ םועטל

טכוזראפ תבש ברע ףיוא יוו טקנופ ."לוחה ימי" יד יבגל תבש יוו זיא ,תולג יבגל הלואג יד
ךרוד - "הלואגה ינינע" יד ןעמ "טכוזראפ" תולג ןופ געט יד ןיא זיא ,תבש ןופ ןסע יד ןעמ
.םינינע יד ןענרעל

חישמ ןגנערב וצ געוו רעטסגנירג רעד

רעד זיא חישמ ןגעוו ןענרעל זא (א"שנת םיטפוש תשרפ) ןופ החיש רעד ןיא טגאז יבר רעד
.שממ לעופב הלואג רעד ןוא חישמ ןגנערב וצ געוו ןטסכיילג רעד - "הרשיה ךרד"

__________
.330 'מע ט"צרת תוחישה רפס פ"ע (1

.ן'חישמ ןגעוו ןדער קידנעטש ןעמפראדעב ןורחאה תולג םעד ךיוא יוזא :םינפב (2

.דנאטשראפ ןגיטכיר א טימ :םינפב (3


Back to "Kuntrs Derech Hayeshoro"