ה"ב
סרטנוק
הרשיה ךרד
הלואגו חישמ ינינעב םיאשונו םירואיב טוקיל


*

'וכו ל"זח ירבדב תורוקמה פ"ע םיטקולמו םידבועמ
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוחישו םירואיב פ"ע טרפבו

ריהבו חצ ןושלבו תפשב 'ה תואבצ ילייחל דחוימב ךרענ
"הרשיה ךרד"ב דועצל םהל רשפאל מ"ע
המילשהו תיתימאה הלואגה תארקל

*

ידי לע ךרענו טקלנ
גרבצלוה 'יש חנ ל-אירבג 'תה

*

י"ע רואל-אצוי
"הרות ילהא ץבוק" תכרעמ
ייווקראפ ןרעטסיא 645
קראי וינ ,ןילקורב
האירבל הנומשו םישימח תואמ עבש םיפלא תשמח תנש


$5.00 (םידומע 128) סרטנוקה ריחמ
.(718) 773-1905 :ל ןפלט תונמזה


םינינעה ןכות


רבד חתפ

ריפניירא

חישמ ןגעוו ןענרעל .א

חישמ ןגעוו ןדער
םעד ןופ הארוה רעד
גחב גחה תוכלה
תבש ילכאממ םועטל
חישמ ןגנערב וצ געוו רעטסגנירג רעד

"םלועה תאירב" ןופ תילכת רעד - הלואג .ב

ןטשרעביוא ןראפ 'הריד' א ןכאמ
?םינותחתב הריד א ןעמ טכאמ יוו

?חישמ ןבאה ןעמ ףראד סאווראפ .ג

תולג ןיא עדנוקעס א ןופ טייקבראה יד
!["סידנעק"] םיקתממ ךאסא ראג ןייז טעוו ןעמוק טעוו חישמ ןעוו
ןענעוואד ןיא חישמ
ןילופ ןיא ןדיא עטשרע יד :השעמ א

תולג ןיא געט עטצעל יד .ד

'דאראפ' ןסיורג םוצ ןטיירג ךיז ףראד'מ
'פאק ןראפ ןפאכ' ךיז טעוו'מ
!ןיירא טפאכ

חישמ ףיוא ןטראוו .ה

ןתיול תדועס יד ראפ קירעגנוה ןביילב ףראד'מ
ןדיא ןעצ טלייצ'מ ןעוו
דיסח א ןופ הטושפ הנומא יד :השעמ א
ןטראוו ןדיא טנזיוט 30 :השעמ א
הלואג יד ןענאמ
טלעג יד ןענאמ ףראד'מ
ןענאמ טעוו ןעמ ביוא

חישמ טימ ןבעל .ו

חישמ ןופ "קעמש" רעד :השעמ א
?"ץראל ץוח" ןיא בוטש א ןפיוק ךיא לאז סאווראפ
"םייח ץפח" רעד
"ןילבול ןופ הזוח" רעד

גאט ןדעי הבושת ןאט לאז'מ .ז

המודא הרפ א ןענופעג טאה'מ ןעוו

!טנייה .ןעמוק טעוו חישמ .ח

איבנה והילא ןוא יול ןב עשוהי יבר :השעמ א
השעמ יד ןופ הארוה יד
לטעצ םענעראלראפ רעד :לשמ א
לשמ םעד ןופ הארוה יד

הלואג יד ןרעלענשראפ ןעק ןעמ .ט

ןדיא ןיא יולת ץלא זיא'ס
רקיעה אוה השעמה
םניח תבהא
תוינשמ ןענרעל
טייקשידיא וצ ןדיא ןייז ברקמ
ן'יבר ןופ תוארוה יד ןגלאפ

חישמ ןגנערב ןעק דיא רעדעי .י

חישמ ןוא החמש .אי

ךאליירפ ןייז ףראד'מ
רדג ץרופ החמש

קדצ ןובשח א ןכאמ .בי

רענייא רעדעי ןעקנאדפא טעוו חישמ
"םוי םויה" וצ החיתפ רעד

ןטשרעביוא םעד ייב הלואג יד ןענאמ .גי

ן'יבר ן'טלא םעד
יבר רעקידרעירפ רעד
מ"המ יבר רעד
רע'בושטידראב קחצי יול 'ר
רעניזור רעד

?"ףסוי ןב חישמ" זיא רעוו .די

הלואגה רשבמ רעד - איבנה והילא .וט

?ןעמוק רע טעוו ואוו
?ןעמוק רע טעוו ןעוו
?תבש ברע ףיוא ןעמוק איבנה והילא ןעק
והילא לש סוכ רעד

הלואגה ינמיס .זט

תוילג ץוביק
ינועמש טוקלי ןופ ןמיס רעד
"םכתלואג ןמז עיגה"

זנוא אקוד .זי

סעציילפ עסיורג ףיוא

?גנולצולפ רעדא ,ךאלסיבוצ .יח

ןטימניא "ןטלאהאב" ךיז טעוו רע
!טונימ קיצנאווצ ןוא ריפ ןופ רעקינייוו

הדיתעה הלואג יד ןוא םירצמ תאיצי .טי

רוד רעזנוא ןופ תומשנ יד
סיורא טייג'מ רעדייא ןקידנע ךיז טעוו "דובעש" רעד
"ןפיולטנא" ןפראד טינ ןלעוו רימ
תולג ןופ ןייגסיורא טעוו דיא רעדעי

ןטלאהפא טינ ןלעוו תוריבע יד .כ

ובשנש תוקונית
ןאטעג הבושת ןיוש ןבאה ןדיא עלא
ןייז לחומ טעוו רעטשרעביוא רעד
תולג ןיא תוריבע יד ןזאלרעביא טעוו ןעמ

רוד רעדעי ןיא חישמ .אכ

ארמג יד ןופ ןטייצ יד ןיא
?חישמ זיא רעוו ןסיוו ןעמ טעוו יוו
ןרעוו הלגתנ לאז חישמ זא טייצ יד טמוק סע ןעוו
חישמ ןהעז טעוו'מ סאוו לאמ ייווצ יד

ןעמוק טעוו חישמ ןעוו .בכ

ןדער טעוו דרע יד
!ןעיירש ןלעוו רעמיוב יד
ונייחהש תכרב
"קייטסימ ייב" טינ וליפא - תוריבע ענייק
הלפתב םייוניש
ןצנאט טעוו'מ
ןעביולג ןלעוו עלא :השעמ א
!םיאיבנ ןייז ןלעוו ןדיא עלא
!רשכ ןרעוו טעוו "ריזח"

טמוק חישמ ןעוו ,טכורפ ןוא רעמייב .גכ

תוריפ ןבאה ןלעוו רעמייב עלא
תוריפ יד ןופ טייקסיורג יד
?טיורב יד ןקאב טעוו רעוו

טמוק חישמ ןעוו - רעדניק .דכ

!ןעמאמ ןייז ןגלאפ טעוו "יבייב" ענעריובעג יינ א
?תרבועמ ןייז יורפ א טעוו גנאל יוו

רעטשרעביוא רעד ,ישילשה שדקמה תיב רעד ןעיוב טעוו רעוו .הכ
?חישמ רעדא

םירואיב ריפ
םעד ןיא קלח א ןבאה ןענעק רימ
?ןעמוקפארא שדקמה תיב רעד טעוו ואוו
ןפלעהסיורא ןלעוו םייוג יד
ןבר תיב לש תוקונית
רופיכ םוי ףיוא ןעסע - ךוניחה ימי תעבש יד

ישילשה שדקמה תיב רעד ןיא הדובע יד .וכ

םירוכב יד טימ ןייז טעוו הדובע יד
לודג ןהכ רעד ןייז טעוו וניבר השמ
?ןגנערב רימ ןלעוו תונברק א ראפ סאוו

שדקמה תיב םעד ןופ טייקסיורג יד .זכ

שדקמה תיב םעד ןופ לייט א ןייז ןלעוו ןלוש עלא
ןלוש יד רעטנוא דרע יד
יניס רה
ד"בח תיב
שדקמהל שממ רבוחמ 'יהי - לבבבש וניבר תיב
םילשורי ןופ טייקסיורג יד
ןעמעלא ראפ ץאלפ גונעג
חישמ ןופ רפוש יד

אובל דיתעל םיוגה בצמ .חכ

?טמוק חישמ ןעוו םיוג יד טימ ןייז טעוו סאוו
טכענק ערעזנוא ןייז ןלעוו ייז

חישמ לש ותרות .טכ

"ןגיוא" יד טימ ןענרעל ןלעוו רימ
"!הא !הא" ןגאז ןעמ טעוו וצ ךיז טיירג ןעמ ביוא
וכז םייח הימעוט
לרעפ וצ ןכילגעגוצ זיא תודיסח

ןכאוו יירד יד .ל

ןוזח תבש ףיוא שדקמה תיב רעד
?שדקמה תיב רעד ןעמעלא ןעמ טזייוו סאווראפ
?"ףלק" ףיוא הכיא תליגמ רעד טינ ןעמ טביירש סאווראפ
הריחבה תיב תוכלה
"!טנייה ,טלעוו א רעק"

םיתמה תיחת .אל

םיתמה תיחת ייב ןייטשפיוא טעוו רעוו
?טצעי ןבעל סאוו ןשטנעמ יד טימ ןייז טעוו סאוו
רעירפ ןייטשפיוא טעוו רעוו
?לאמ ןייא יוו רעמ פארא ןענייז סאוו תומשנ

?תולג ןיא - רענעלפ ןכאמ ןעמ ןעק יוו .בל

שדוק תוחיש טקל הפסוה

ונקדצ חישמ תא לעופב איבהל - םכתלכיבש המ לכ ושע

חישמה תומיב "תויחל"

"םייניעה תא חותפל"

הדיתעה הלואג רויצ

!?הלואגה לע תמאב תבשחש הנורחאה םעפה התיה יתמ

םידליל םג - חישמ

"הלודג הקושת א טימ ן'חישמ ףיוא ןטראוו רעדניק"

תולגה ךשחל ץק םישל 'ה תואבצ דיקפת


דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי


Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"