.ה"ב

ריפניירא

,'יחיש דימלת ערעייט

:חישמה ךלמ יבר רעד זנוא טגאז א"שנת רהאי ןיא קלב תשרפ תבש ןופ החיש רעד ןיא
ןיוש טלאה חישמ ןוא ,הלואג רעד ןופ "לעווש" םעד ףיוא רעטציא ןעייטש רימ זא דלאביוו
ןפוא ןא ןיא ןריפפיוא ךיז ףראד'מ ןוא ,"טייצ יד טימ ןבעל" ןביוהנא רימ ן'פראד - ןעמוק םייב
.ןייג וצ חישמה ךלמ טמוק טא טא סאוו ,טייצ עלעיצעפס רעד ראפ גיסאפ זיא סאוו

געוו א ןיא ןריפפיוא עקאט ךיז ןוא - טייצ עגיטציא יד טימ "ןבעל" עקאט רימ ןענעק יוזא יוו
?הלואג רעד ןופ לעווש םעד ףיוא ןעייטש רימ סאוו ןמז םעד ראפ גיסאפ זיא סאוו

ןגעוו ךיז ןדער סאוו הרות ןיא םינינע יד ןענרעל וצ זיא םעד ףיוא הצע יד זא יבר רעד טגאז
סאוו ןכאז עלא יד טימ ןעמונעגכרוד ןוא טליפעגנא טרעוו פאק יד זא זיב ,הלואג ןוא חישמ
.טנרעלעג טאה'מ

רעגנירג ךאסא זיא - םעד ןגעוו קידנעטש טכארט ןעמ ןוא ,חישמ ןגעוו ךאסא טנרעל'מ ןעוו
סאוו געוו א ןיא ןריפפיוא וצ ךיז רעגנירג ךיוא זיא אלימב ןוא ,"אב חישמ הז הנה" זא ןליפ וצ
.טייצ אזא ראפ גיסאפ זיא

סאוו ךאז רעדעי ןוא ,טגאז ןעמ סאוו טראוו רעדעי ,טכארט ןעמ סאוו הבשחמ רעדעי זא זיב
."חישמ טמוק טא טא" זא - הדוקנ ןייא טימ ןוא ךאז ןייא טימ ןעמונראפ ץלא זיא טוט ןעמ
רימ סאוו געוו א ןיא זיא גנוריפפיוא עצנאג רעזנוא זא - "חישמ טימ ןבעל" טניימ סאד ןוא
רעד ראפ גיסאפ זיא סאוו געוו א ןיא ףיוא ךיז ןעמ טריפ אלימבו ,ךיילג טמוק חישמ זא ןליפ
.טייצ

* * *

תשרפ תבש ןופ החיש רעד ןיא טגאז יבר רעד יוו ,תילכת א ךאנ ךיוא טאה חישמ ןגעוו ןענרעל
רעד - "הרשי ךרד" רעד זיא הלואג רעד ןוא חישמ ןגעוו ןענרעל זא ,א"שנת ערוצמ עירזת
.שממ לעופב ן'חישמ ןגנערב וצ געוו רעכיילג

* * *

ליפ טעבראעג-רעביא רימ ןבאה ,טנעה יד ןיא טסלאה וד סאוו "הרשיה ךרד" סרטנוק רעד ןיא
ןוא חישמ ןגעוו ןדער סאוו ,תורוקמ ערעדנא טימ ןעמאזוצ ,חישמה ךלמ ן'יבר םעד ןופ תוחיש
.הלואג רעד

טעוו סאד סאוו ,חישמ טימ "ןבעל" וצ ןפלעהסיורא ריד טעוו סרטנוק רעד זא ,ןעפאה רימ
.חישמה ךלמ ן'יבר םוצ חור תחנ ןסיורג א ןייז םרוג

- הלואג רעד וצ געוו רעכיילג רעד - 'הרשי ךרד' רעד ןיא ןעייג רימ סאוו םעד ךרוד ןוא
תיתימאה הלואג רעד וצ ןעמוקנא ןוא תולג ןופ "לעווש" םעד ןטערטרעביא ךיילג רימ ןלעוו
ויפיב ךלמ ,ונקדצ חישמ ןופ השדח הרות ןענרעל רימ ןלעוו טראד ןוא ,שממ לעופב המילשהו
,הכולמה 'הל התיהו ,שממ דימו ףכית ,ן'יבר םעד ןופ תולגתה יד טימ ןעמאזוצ וניניע הניזחת
.ןוצר יהי ןכ ןמא


Back to "Kuntrs Derech Hayeshoro"