.ה"ב

רבד חתפ

"הרשיה ךרד"ה התויהב הלואגהו חישמה ךלמ ינינעב דומילו קוסיעב יוליעה לדוג רבכמ עודי
וניקדצ חישמש ןויכד ,א"שנת מ"וזת פ"ש תחישב ראובמכו .לעופב חישמה תאיבו תולגתהל
לש הנורחאה תולדתשהה השורד ןכל ,לעופב אב אל ןיידע לבא ,דימו ףכית אובל דמוע
ינינעבו חישמה ךלמ ינינעב הרותה דומיל ידי לע ,חישמה תא איבהל לארשימ א"ואכ
.ונרוד אישנ לש ותרותב טרפבו ,הרותה תוימינפב דחוימבו ,פ"עבשו כ"בשותב ,הלואגה

:ק"לזו ,לארשימ א"ואכל דעוימ הז ןינעד ,םש החישהבו

. . לארשימ א"ואכ לע - דימו ףכית חישמה תאיבו תולגתה לועפל ידכ . . יתאב לעופ לש לעו"
(דחוימב) הרותה דומילב ףיסוהל . . 'יליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,ףטהו םישנה ןכו . . םישנאה
."הלואגו חישמ ינינעב

:א"שנת'ה קלב תשרפ ק"ש תחישבו

ליחתהל ידכ (רקיעבו) םג אלא ,חישמה תאיב תא ברקלו רהמל הלוגס קר וניא רומאה דומילה"
השענ לכשהש הז ידי לע ,חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל" ,הלואגו חישמ ינינעב "תויחל"
שגרב םג רדוחו טשפתמ לכשהמו ,הרותבש הלואגו חישמ ינינעב הגשהו הנבהב רודחו אלוממ
לע םידמועש ,הז דחוימ ןמזל םיאתמה ןפואב ,השעמו רוביד הבשחמב ,לעופב הגהנהל דעו ,בלה
."הלואגה ףס

הלואגה יניינעב םיאשונ טקל אוהו "הרשיה ךרד" סרטנוק - רואל םיאיצומ וננה הז לכל ךשמהב
תפשב ,טרפב מ"המ ר"ומדא ק"כו ונאישנ וניתובר ירבדמו ללכב ל"זח ירבדמ חישמה תאיבו
.שידיא

לק ןונגסב ךרענו ,חישמו הלואג יניינע דומלל םיליחתמה "'ה תואבצ" ילייחל דעוימ הז טוקיל
ירבדב םרוקמש םירבדה ןה - הז סרטנוקבש םירבדהש ןייצל רתוימ .הרורבו החצ הפשבו ,טושפו
,רוקמהמ קיודמ םוגרת םניא ,וניאישנ וניתובר ירבדב וא םירפס ראשב םרוקמש הלא ןהו ,ל"זח
םג ןכו) וז הכירע .ארוקה םהב ץורי ןעמל (וזמ הריתי ףא םימעפלו) הלק הכירע ורבע אלא
.דבלב םיכרועה תוירחא לע איה (םירבדה רודיסו ,םוגרתה ,טוקילה

יצבוקמ וטקלנ תוחישה - תירוקמה ןתרוצב תוחיש יעטק טקל הז סרטנוקל ונפריצ הפסוהכ
."הרוהטה הנומאה" תונוילג ךותמ רקיעב טקלנ רמוחה ראש ,"ךלמל קידצ"

םיאשונ כ"וכ טקללו רדסל - הגוסמ הנושאר ךרד תצירפו ןויסנ הווהמ הז רפסש ןייצל יאדכ
הלק הרוצב םדבעלו ,מ"המ ר"ומדא ק"כ תוחישבו ל"זח ירבדב םרוקמש הלואגו חישמ ינינעב
'הרשיה ךרד'ב דועצל םיריעצה "םילייח"הל םג רשפאל מ"ע - רורבו טושפ ןונגסבו הריהבו
.המילשה הלואגה תארקל

ולא לכל החולש תכרעמה תדות ז"עו םלוע רואל הז סרטנוק תאצוהב העקשוה הבר הדובע
רבח אריפש 'יש ןמחנ ח"הרהל הנותנ תדחוימ הדות םנוממבו םשפנב םפוגב ועייסו ורזעש
רמוחה תהגהב הבורמה םתרזע לע לצרה 'יש דוד ת"הרה לוגדה ךנחמלו ,"תוחיש תצפהל דעו"ב
.תוליעומהו תובושחה םהיתורעהבו

חבושמ רינ לע הז סרטנוק תאצוה לש הבורמה ותרזע לע רנדק 'יש ריאמ באז ת"הרהל טרפבו
.םימשה ןמ המלש ותרוכשמ 'יהיו 'וכו רדוהמו האנ סופדב

,גנימולב 'ילדג ,ץיבשילא לדנעמ םחנמ :םימימתה (ב"אה רדס יפל) ההגהו הכירעב ופתתשה
.ויחיש ףראק 'יחתפו קילאטס לדנעמ םחנמ ,גרבצלוה חנ לאירבג ,דימשדלוג בקעי קחצי

לש לוביה בר ינפמ מ"מ ןקותמו הגומ רבד ונידי תחתמ אציש ץמאמ ונכסח אלש ףא רשא ןבומכ
םישקבמ וננה ןכלו ,ןיבי ימ תואיגש הנה 'וכו הכירעהו טוקילה לש ןמזה טועימו טקלנה רמוחה
האצוהב םנקתל מ"ע (718) 773-2948 'סקפל םחלשל אנ תוראהו תורעה ודיב שיש ימ לכש
.ה"זעב האבה

* * *

- םינזואהו םיניעה בלה תא חתפי דומילהש ןפואב הלואגה ינינע תודוא דומיל" י"עש ר"היו
ותרות דומילו ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא - תוטשפב ועמשיו וארי וניביש
םייניעה תא חותפל קר שי ,ןכומה ןמ ונשי הז לכש ,'יאר לש ןפואב (הרותה תוימינפ) חישמ לש
- 1"תאז ואריו

.וניאישנ וניכלמ תולגתהב ,יח לכ יניעל וימחרב ונלאגי אוהש ךכל שממ דימו ףכית הכזנ

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

הרות ילהא ד"מהיב ידימלת
זומת 'ג - ןויס ח"כ הלוגס ימי
וניתורח תואלפנ תנש אהת
.י.נ ןילקורב

__________
.(152 'ע א"ח ב"נשת ש"הס) ב"נשת אציו פ"ש תחיש ןושל(מ םוגרת) .1


Back to "Kuntrs Derech Hayeshoro"