"םלועה תאירב" ןופ תילכת רעד - הלואג

?חישמ ףיוא ןטראוו ןוא ןטכארט וצ גיטכיוו יוזא זיא 4סאווראפ

עקאט ןביולג ייז .ליפוצ חישמ ןיא ןכאק טינ ךיז ףראד'מ זא ןטכארט סאוו ןדיא אד זיא'ס
ןעצנאג א םיא ןגעוו ןטכארט ףראד ןעמ סאווראפ טינ ןעייטשראפ ייז רעבא ,ן'חישמ ןיא
.ןבעל ןכילגעט גאט רעייז וצ עגונ זיא חישמ ליפיוו טינ ךיוא ןעייטשראפ ייז .גאט

,הלואג יד ךאד זיא ,טלעוו עצנאג יד ןופ ןוא ,ןדיא ןופ תילכת רעד זא רעבא זיא תמא רעד
ןיא ,ןייז וצ ףראד'ס יוו תוצמ עלא ןייז םייקמ ןענעק רימ ןלעוו טסלאמאד ראנ לייוו
טעוו ןעמ ,תונברק ןעגניירב ןענעק ןלעוו רימ ואוו ,שדקמה תיב א ןבאה רימ ןלעוו םילשורי
תוצמ עלא יד ןאט ןענעק ןעמ טעוו לארשי ץרא ןיא .בוט םוי ףיוא ןייז "לגר הלוע" ןענעק
קיצכא ןוא ןביז ןייז םייקמ ראנ ןעמ ןעק הזה ןמזב רעבא ,.ג.ד.א רשעמ ןוא המורת ןופ
.5תוצמ

ןוא ,הלואג יד ראפ טלעוו יד ןטיירגוצוצ ידכב ןענייז תולג ןיא ןעוט רימ סאוו תוצמ עלא
.רעטנענ (ךאסא רעדא) לסיבא חישמ ןעמ טגניירב הוצמ רעדעי ךרוד

יד ןגנערב זיא תוצמ ןוא הרות רעזנוא ןופ תילכת עצנאג יד זא ,קידנאטשראפ זיא אלימב]
טינ טייטשראפ רע רעבא תוצמ ןוא הרות םייקמ זיא סאוו דיא א אד זיא'ס ביוא ןוא .הלואג
,געוו ןיא טראפ סאוו "רעוויירד" א יוו יוזא סאד זיא ,הלואג יד זיא תילכת עצנאג יד זא
.[6ןראפ ףראד רע ןיהואוו טינ סייוו רע רעבא

הריד" א טלעוו יד ןעמ טכאמ ,הוצמ םעד ךרוד זא ןסיוו ןעמ ףראד הוצמ א טוט ןעמ ןעוו
."םינותחתב

ןטשרעביוא ןראפ 'הריד' א ןכאמ

יד ןפאשאב טאה רעטשרעביוא רעד סאוו םעט רעד זא 7אינת ןיא טביירש יבר רעטלא רעד
א ראפ טלעוו יד ןכאמ ןלאז ןדיא זא טלאוועג טאה רעטשרעביוא רעד לייוו זיא טלעוו
."םינותחתב הריד"

א ןרעוו לאז בארג ןוא קירעדינ זיא סאוו טרא א וליפא זא טניימ "םינותחתב הריד" א
רעד ןפאשאב רעטשרעביוא רעד טאה ראפרעד ןוא .ןטשרעביוא םעד ראפ טרא-גנוניואוו
.םיא ראפ 'הריד' א ןכאמ ןעמ לאז טרא עטסגירעדינ יד ןיא וליפא זא ידכב ,טלעוו

,זיא סאג ןיא טייג סאוו רענייא טימ ,בוטש ןיא ךיז טניפעג סאוו רענייא ןשיווצ קוליח רעד
ענעדישראפ ןגארט ףראד'מ ,ןטלאהאב רעמ ךאסא ןעמ זיא סאג ןיא טייג ןעמ תעשב זא
ךיז ןעמ טליפ בוטש ענעגייא יד ןיא לייוו - בוטש ןיא ןגארט טינ ייז ףראד ןעמ סאוו רעדיילק
.םעווקאב רעמ

עלא יד סיוא טוט'מ לייוו טקעלפטנא רעמ ךאסא ןעמ זיא בוטש ןיא זיא'מ ןעוו ןוא
.רעדיילק עקירעביא

ןופ "ןטלאהאב" רעטשרעביוא רעד זיא תולג ןיא זיא'מ תעשב ,טלעוו ןיא ךיוא זיא יוזא
טינ טעז'מ ,ןכאז עקיד'תוימשג ןעמ טעז טלעוו ןיא םורא טקוק'מ ןעוו ןוא ,זנוא
.טייקכילטעג

,ן'טשרעביוא ן'ראפ "הריד" א ןרעוו טעוו טלעוו יד ןוא ןעמוק טעוו הלואג יד ןעוו רעבא
.זנוא ןופ "ןטלאהאב" ןפראד טינ ךיז רעטשרעביוא רעד טעוו

ןענעק ןלעוו רימ ןוא ,ןגיוא עגישיילפ ערעזנוא טימ טייקכילטעג ןהעז ןענעק ןלעוו רימ ראנ
רעד זיא סאד" - "והונאו יל-א הז" ןגאז ןוא רעגניפ ן'טימ ןטשרעביוא ן'פיוא ןזייוו
!"רעטשרעביוא

?םינותחתב הריד א ןעמ טכאמ יוו

יד ףיוא טלעוו יד וצ רימ ןטיירג ,רעטציא תוצמ ןוא הרות םייקמ ןענייז רימ סאוו םעד ךרוד
.ןטשרעביוא ן'ראפ 'הריד' א ןרעוו טעוו טלעוו יד ןעוו - הלואג יד ןופ טייצ

,טלעוו רעד ןופ ןכאז עקיד'תוימשג יד טימ תוצמ ןוא הרות ןעוט רימ סאוו םעד ךרוד לייוו
רעד זא יואר טלעוו ןופ ןכאז יד ןרעוו םעד ךרוד ןוא ,טייקכילטעג ןיירא ייז ןיא רימ ןעגניירב
.ןקעלפטנא ייז ןיא ךיז לאז רעטשרעביוא

א ןעמונעג ןעמ טאה ,"ץעה ירפ ארוב" הכרב א םעד ףיוא טכאמ'מ ןוא לעפע ןא טמענ'מ ןעוו
טוט ןעמ סאוו ךאז עדעי טימ ךיוא זיא יוזא .גילייה טכאמעג סאד טאה'מ ןוא טכורפ עטושפ
.גילייה ךאז יד טרעוו הוצמ יד ךרוד - הוצמ א

ןדיא סאוו םעדכרוד לייוו - תולג ןיא ןעגנאגעג ןענייז ןדיא סאוו םעט רעד זיא סאד ןוא
טלעוו ןופ ןכאז עטושפ עלא יד ןעמענ ייז ןענעק טלעוו עצנאג יד רעביא טיירפשראפ ןרעוו
.("םירוריבה תדובע" ןעפורעגנא טרעוו סאד) גילייה ןכאמ ייז ןוא

.ן'חישמ ראפ טיירג ןייז טלעוו יד טעוו ,גילייה טלעוו עצנאג יד ןכאמ טעוו ןעמ תעשב ןוא

יד" - טלעוו יד ןטיירגוצ טימ קיטראפ ןיוש ןעמ זיא טצעי זא טגאזעג זנוא טאה יבר רעד
זיא הלואג יד זא ןהעז ןעמ טעוו ןגיוא יד ןענעפעפיוא ראנ ףראד'מ ,"טיירג ןיוש זיא טלעוו
!אד ןיוש

__________
.76 'מע ב"כח ש"וקל 'יע (4

.ליח ישנא תחיקל ןינע ןיבהל ה"ד ,םיסרטנוק יעצמאה ר"ומדא ירמאמ (5

הלואגל תדמתמ היפצו הנווכ ךותמ תויהל הכירצ תולגה ןמזד הדובעה :ל"זו ב"משת רומא תחיש האר (6
.הדיתעה

.ול קרפ (7


Back to "Kuntrs Derech Hayeshoro"