ד"סב

תובושתו תולאש


"ךלמה יחי"

:איה הנכות רשא דוד תיב יכלמל םעה תזרכה וז
.ותוכלמ תלבקו ךלמה תרתכה .א
."רפע ינכוש וננרו וציקה" :םכב םייוקיש ןמז עיגה .ב
.םייחצנ םייח תכשמה .ג
.חישמה ךלמ לש ותולגתה זוריז .ד

ח"משת ןסינ 'ב תחישמ יברה ירבד


הלואגהו ונחנא


?הלואגל הכזנ ךכ לכ רדרודמה ונבצמבש תויהל לוכי םאה

םיקהבומה םינמיסה דחא אוה הז בצמ אקווד,ןכ

.הלואגה לע םידיעמה

.זצ ןירדהנס תכסמ ,ארמג


?הלואגה רוד ונאש ונחטבוה יתמו ןכיה

הלואגל הכזנ ןכלו (1) יעיבשה רודה ונא יכ ועבקונימכח

(2)"!םכתלואג ןמז עיגה" :רמאו ךכ לע זירכה רבכ חישמה ךלמו

א"ישת טבש א"יב יברה לש ןושארה ורמאמ(1

טצת זמר 'יעשי ינועמש טוקלי שרדמ - א"שנת אשנ פ"שב יברה ירבד(2


?הלואגל ונא םינכומ םויה רבכ םאה

םלועהו לארשי םע ,ןכ
.דימו וישכע ונקדצ חישמינפ תא לבקל םינכומ ולוכ

ב"נשת בשיו פ"שב יברה ירבד - ב"נשת חרוק פ"שב יברה ירבד


חישמה ךלמה לע


?חישמה ךלמ אוהש שטיוואבוילמ יברה לע םירמוא עודמ

ךלמכו רודה איבנכ וב םיריכמ
.ךלמה דוד דע ןב רחא ןב אוהו תויה חישמה
.היתודוסו הרותה יקלח לכב תטלחומה ותטילש

.ןלוכ ותמאתנ רשא ויתואובנ
לא לבת יבחרב לארשי תיב ינומה תרזחהל ךרדה תצירפב ולועפ

.המילשה הבושתהו תורוקמה
.המלשהו תיתימאה הלואגה לא ךרדה תלילס םה הלא לכ ירהו

ד'ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר


?חישמה ךלמכ שטיוואבוילמ יברה לע לארשי ילודג תעד יהמ

,הרות ילודג ,םינבר תואמ
וקספ ,תוצופתבו ץראב ,הכלה יקסופו הארוה ירומ
.חישמה ךלמ אוה שטיוואבוילמ יברהש
שרופמב

ב"נשת םיטפשמ פ"שב ,םלועב ןיד קספה תלועפל יברה ירבד


?המלשה הלואגה ינפל םלועה ןמ רתסנ היהי חישמש ןכתיה

בלש והזש רמאנ רהוזה רפסב ,ןכ
ימשגה םלועה ןמ רתסנ אוה וב ,ותולגתה ךילהתב
.םייחצנ םייח לבקל ידכב הרצק הפוקתל

.ב,גר קלב ,רהוז


?םעה לכ לע לבוקמ אהי אל חישמה ךלמש תורשפא שיה

,שרופמב תאז ורמא ל"ז ונימכח
לבוקמ אהי אל אוה חישמה ךלמ לש ותולגתה תליחתבש
.םיקידצ םג םהיניבו וב ולזלזיש הלאכ ויהי ףאו םלוכ תעד לע

.הל 'פ אנהכ ברד אתקיספ שרדמ


ס'לכת


?חישמה ךלמ לש ותולגתה זוריזל תושעל ונילע המ

.הקדצב דחוימבו תווצמה םויקב ףיסוהל
.הלואגו חישמ יניינעב דחוימבו הרות דומילב ףיסוהל ןכו

די ,וצ 'פ המוחנת שרדמ - .ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר

.א"שנת מ"וזת פ"שב יברה ירבד


?חישמה ךלמ לש ותולגתהב קלח ונא םג חקינ דציכ

חישמה ךלמ לש ותוכלמ תא ונמצע לע לבקנ רשאכ
.תידיימה ותולגתה תא שקבנו

ד"וצמ ה,ג עשוה - א"שנת םיטפשמ פ"שב יברה ירבד


?הלואגל העיבתהו האירקה יהמ

!חישמה ךלמה יחי :זירכנו ארקנ
!?יתמ דע - םלוע לש ונובר !?יתמ דע :עבתנו
!דימו הרהמב חישמה ךלמ תא ונל חלש

- א"י ו"כ 'ב י"הד - דל,א 'א םיכלמ

א"נשת ןסינ ח"כב יברה ירבד ,ח"משת ןסינ 'ב תחישב יברה ירבד


טנרטניאב חישמ תיב