ד"סב

חישמ תיב ןועובשמ"המ יברה לש הלואגה תרושב תצפהל שדקומ חישמ תיב ןועובש

."םכתלואג ןמז עיגהש" האובנ רותב ונל רשיבש

.חישמו הלואג ינינע דומלל הז חישמה תאיב תא זרזל לוכי ידוהי לכש םירבדהמ דחא

הבורקה הלואגה ןינעב אמויד ינינע םירופיס םירמאמ רחבמ חישמ תיב ןועובשב


Internet-ב חישמ תיב ןועובש

מ"המ יברה לש תוחיש

תובושתו תולאש

חישמ ינינעב םירועיש


רפסמ רקבמ התא