ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

שקבמ דליש יפכ ,ה"בקהמ םיעבותו םישקבמ "םויה לכ"
"ואנ חישמ טנאוו יוו" - ושקובמ תא אלמיש םימשבש ויבאמ

*

בשיו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= ופר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה 'פ לש רשקה
תוכלמ רבד
חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעמ םירצק םיעטק
רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
םעה תומילש ןינעב החישתוכלמ רבד


"ל"כטמר"הש הרטמה וז - "ואנ חישמ"
ונרודב "םשה תואבצ" רובע ביצה

אבצל םיסינכמ - תדחוימ הרטמ הנשי רשאכש ,אבצ לכב גוהנש םשכ
* אבצב םיאצמנ רבכש ולאל הפסוהב ,םישדח םילייח ,םישדח תוחכ
,הרטמה תפסונ רשאכש ,"םשה תואבצ"ב ,ה"בקה אבצב םג ז"דע
יזא - "הרהמ" חישמה תאבהד ןוחצנה תא גישהלו זרזל םיכירצש
םנשישו םימדוקה תורודה לכב ויהש "םשה תואבצ"ל הפסוהכ
,תודליו םידלי ,םישדח תוחכ םירזמו "ףחוד" אוה - ולא םינשב
* "םשה תואבצ" לש קשנה הזש ,תווצמ ומייקיו הרות ודמליש
ויבאמ שקבמ דליש יפכ ,ה"בקהמ םיעבותו םישקבמ "םויה לכ"
"ואנ חישמ טנאוו יוו" - ושקובמ תא אלמיש םימשבש

הגומ - א"משת'ה ולסכ ה"כ תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

התע הזש יפכ - איה וננמזב ["םשה תואבצ" לש] המחלמב תדחוימה המישמהו הרטמה .א
וישכע אובי חישמש םיצור ונחנאש ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" - לודג לוקבו ,םתעדוהו םתזרכה
.דימו ףכית

,"ואנ" חישמ תא איבהל - וז הנשב טרפבו ,ונלש הפוקתהו רודה לש תדחוימה המישמה יהוז
.דימו ףכית

ידכ - שדח אבצ ,םישדח ("ס'רעשזדלאס") "םילייח" "םשה תואבצ"ל וישכע םיסינכמ ןכלו
.ןמקלדכ ,לעופב הז לש םויקה תא רהמל

.הרהמב ,דימ אובי חישמש - ידוהי לש העיבתהו השקבה וז התיה דימת .ב

אלש וא ,הזב זחוא ונניא וא ,הצור ונניא אוהש ,ו"ח רמאי ידוהיש ללכ םוקמ ןיא ןכלו
:"ואנ חישמ טנאוו יוו" ושקביו וזירכיש - ול "אחינ"

ומצע ה"בקה ינפל דמוע אוה רשאכ ,ע"ומשב תורורב םילימב שקבמו ללפתמ ידוהי לכ

יאדו - ונממ שקבמ אוה המ ומצע ה"בקהל רמוא אוה רשאכו ,תמא רבוד יאדוב אוה יזאש
- ("טגאזעג ראנ") ץוחלו הפשהמ ו"ח אלו ,תמאב תאז הצור אוהש

דוד חמצ" הלגתיו חמצי ,"הרהמ"ד ןפואב ,ףכית שממש ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"
.(ארמגב אבומכ ,"ומש חמצ"ש) חישמ לע ךלוה הזש ,"ךדבע

הרהמ ךדבע דוד חמצ"ב תאטבתמ העושיהש] ךתעושיל" :םיפיסומ כ"מחאל וזמ הריתיו
וניוק ["ךתעושיב םורת ("ךדבע דוד חמצ" ,חישמ לש) ונרקו" - ז"נפל םירמואש יפכ ,"חימצת
הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ,"ךתעושי"ה 'יהתש שקבמו הוקמ אוה םויה לכ - "םויה לכ
,"חימצת

:[הונקת הלודגה תסנכ ישנאש יפכ ,המילש הלפת איה ותלפת יזא הז-לכ תרימא י"ע אקודו]

ךדבע דוד חמצ תא" זא שקיבו ,תירחשב הרשע-הנומש תליפת ללפתה אוהש ירחאל וליפא
יזא - עיגה אל דוע חישמו החנמ תלפתד ןמזה עיגהב ,םוי ותואב ,וישכעו ,"חימצת הרהמ
ךדבע דוד חמצ תא" בוש שקבמו הוקמ אוה החנמ לש ןמזב םג - "םויה לכ וניוק ךתעושיל"
."ואנ" ,"הרהמ" אובי חישמש ,"חימצת הרהמ

תאז עבות אוה - "םויה לכ וניוק ךתעושיל" יזא - תועש המכ דוע בכעתה "הרהמ"ה ו"ח םאו
.תיברע תלפתב םוי ותואב םעפ דוע

תא אלמיש םימשבש ויבאמ שקבמ דליש יפכ ,ה"בקהמ םיעבותו םישקבמ "םויה לכ"
:"הרהמ" ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" - ושקובמ

ו"ח םאו ;"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" 'יהיש ,רקובב ,תירחש תלפתב ונממ םישקבמ
תירחש תלפתבש הזב קפתסמ ונניא אוה ,םוי ותואב החנמ תלפתד ןמזה דע אב אל חישמ
עיגה אל חישמ ו"ח םאבו ;החנמד ןמזב ,החנמ תלפתב בוש שקבמ אוהו ,תאז שקיב רבכ אוה
.תאז שקבמ בוש אוה ,תיברע תלפתד ןמזל דע

:(הליפתה תעשב קר אל) "םויה לכ" הזל הוקמ אוהו

זאש תופסונ תועש ןנשי םויה ךשמבו ,םויב םימעפ שלש קר (עובשה ךשמב) םיללפתמש פ"עא
וניאש קר הז ירה - "'וכ חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םילימה תא רמוא וניא אוה
;םויה לכ ךשמ ולא םילימ רמוא

חישמש עבות - תמאה תא ול רמואו ה"בקה ינפל דמועשכ ,ותלפתב ידוהי לכש ןויכ לבא
,"ואנ" אובי חישמש ולש הוקתה יזא - "םויה לכ" הוקמו תאז עבותו ,"ואנ" ,"הרהמ" אובי
ךדבע דוד חמצ תא" 'יהיש ותלפת תא אלמי ה"בקהש הוקמ אוה םויה לכו ;םויה לכ איה
."חימצת הרהמ

חישמ תא איבהל - ל"נכ איה ,אחישמד אתבקעד ארד ,ונרוד לש תדחוימה המישמהש ןויכ .ג
,"ואנ" ,"הרהמ"

,ולש אבצב ה"בקה י"ע דסייתהו עבקנ ךכש ןויכ] אבצ לכב גוהנה תא םיאורש םשכ יזא . .
- ריהמ יכה ןפואב התואלמל םיכירצו ,תדחוימ הרטמ הנשי רשאכש ,["םשה תואבצ"ב
םיאצמנ רבכש ולאל הפסוהב ,םישדח םילייח ,םישדח ("ןוורעזער") תוחכ אבצל םיסינכמ
- אבצב

תא גישהלו זרזל םיכירצש ,הרטמה תפסונ רשאכש ,"םשה תואבצ"ב ,ה"בקה אבצב םג ז"דע
- "הרהמ" חישמה תאבהד ןוחצנה

"ףחוד" אוה - ולא םינשב םנשישו םימדוקה תורודה לכב ויהש "םשה תואבצ"ל הפסוהכ יזא
םידוהי םידלי ,םישדח םילייח ,םישדח תוחכ ("ןיירא טקיש ןוא ןיירא רע "טקור"") םירזמו
,"םשה תואבצ" לש קשנה הזש ,תווצמ ומייקיו הרות ודמליש ,תודליו םידלי ,םיפסונ

"ל"כטמר"ה ,ה"בקהש הרטמה תא ריהמ יכה ןפואב ולעפי - ז"יעו
,וז הנשלו ולא םינשל ,ונלש רודה רובע ביצה ,"םשה תואבצ" לש ("ףישט-ןיא-רעדנעמאק")
- דחוימב ,להקה תנש

."חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ" י"ע ,"ואנ"ד ןפואב הלואגה תא איבהל

,הדלי וא דלי ,ידוהי דלי לכ לשו דחי םכלוכ לש ,םכמ א"ואכ לש תוחילשהו דיקפתה והזו .ד
תבו בקעיו קחצי םהרבא ןבכ םש םיאצמנ םה ,םיאצמנש ןכיהש ןויכ ,םיאצמנ קר םהש ןכיה
- האלו לחר הקבר הרש

הרות דומלל - "םשה תואבצ" לש "קשנ"ה םע "םשה תואבצ"ב קוסעל לעופב וליחתי םהש
,תווצמ םייקלו

םינמיסה לכ יפלש ,אחישמד אתבקע לש הרטמהו תדחוימה תוחילשה תא אלמלו ,חצנל ידכ
תא לועפל םיכירצו - תולגב םינורחאה םימיה םה ולא הטוס 'סמ ףוסב תרמוא 'מגהש
- תולגה ימיב הנורחאה הרטמה

.תולגה לש (ןמזהו) ךשוחה תא םייסל ,"ךשוחל םש ץק"ה

הלואגה לש ("טייצ עקיטכיל יד") ריאמה ןמזה ,הלואגד אתלחתאה ליחתהל ז"חאל ףכיתו
."ךדבע דוד חמצ" ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה

,תוריהמב המילשהל םיכירצש תדחוימ הרטמ אבצל תפסונ רשאכש ,ליעל רומאה .ה
לוכיבכ ןיבל ,םדו-רשב ,םדא לש אבצ ןיב תמייקה האוושה יהוז - םישדח תוחכ םיסייגמ
;"םשה תואבצ" ,ה"בקה לש אבצה

("שרעדנא ראג") ירמגל הנוש הזש ,ןבומ ,"םשה תואבצ" תודוא אוה רבודמהש ןויכ לבא
:דואמ לודג קוליח םהיניב שיש דע ,םדו-רשב לש אבצמ

הרטמ גישהל םיכירצשכ השדח הפוקתו השדח הגהנה לכב יזא ,םדו-רשב י"ע דסונש אבצב
;השדחה הרטמהו שדחה ןמזה יכרצ יפל ,שידח "קשנ"ל םיקוקז - השדח

םילשמו ליעפ אוה "קשנ" ותואש ,"קשנ" הזכ הליחתכלמ ןתנ ה"בקה ,"םשה תואבצ"ב לבא
,ונרודל ומדקש תורודב תאז םילשה אוהש יפכ קוידב ונרודב רציה תמחלמב ןוחצנה תא
:םוי םויה ייחב תווצמו הרותה - םה ולאש

- "יניסמ הרות לביק השמ"ש ,וניבר השמ ןתנש תווצמו הרותה םתוא ,"קשנ"ה ותוא
,תורודה לכל תאז רסמ אוה ,"הרסמו" כ"מחאלו

םיקוספה ב"יב םתרמא התע הזש יפכ) "בקעי תלהק השרומ השמ ונל הוצ הרות"ל דע
דע ,ידוהי דלי לכל ,ידוהי לכל השורי רותב (ידימת ןפואב) האב הרותה - (ל"זח ירמאמו
,הכונח לש ולא םימיבו וז הנשב ,הז ונרודל

םייחצנ םניהש ,םוי םויה ייחב "ךנוצר יקוח"ו "ךתרות" התוא ,תווצמה םתואו הרותה התוא
,תולגה םע המחלמב ןוחצנה םג והזש ,רציה םע המחלמב יחצנה ןוחצנה תא םיאיבמ -

הלואגהו ,הלואגד אתלחתאה תאו ,תולגה ףוס תא - ודי-לעו ,ונקדצ חישמ תא םיאיבמו
.המילשה

"םשה תואבצ" ,םישדח םילייחו תוחכל םיקוקז - רתוי דוע תאז שיחהלו רהמל ידכ .ו
,התע דע ויה רבכש "םשה תואבצ" תא וקזחי םהש ,םישדח

,"םלועל ןילטב ןניא" - התע דע ויהש "םשה תואבצ" לש תווצמה םויקו הרותה דומיל ירהו
לש תוכזהו הלועפה :"דעו םלועל יחצנ אוה הלעמל הז דוחי"ש ןקזה ר"ומדא לש ונושלבו
- תיחצנ איה םהלש תווצמה םויקו הרותה דומיל

- "ףוג (ומשש רצוא ותוא)בש תומשנ לכ ולכי" 'יהיש ,הזל חכ ןתונו שקבמ ה"בקה לבא
,םימדוקל הפסוהב םישדח "םשה תואבצ" ףסותהל םיכירצו ופסותיש

םוקמ לכב םיפסונ םידוהי םידלי םג - םכלש העפשהה י"עו ,דחי םכלוכו םכמ א"ואכ הזש
,תומוקמה לכבו

."םשה תואבצ"ל וסנכי םיידוהיה םידליה לכו ידוהי דלי לכש דע

הרותה םתוא ,(ושמתשה םימדוקהש) "קשנ"ה ותואב םשמתשהב ,םישדחה תוחכהו .ז
,רציה לע ןוחצנה תא ואיביו וחילצי יאדוב - יחצנ "קשנ" והזש ,תווצמו

.דימו ףכית ,"ואנ" ןוחצנה תא ואיביו

הרות םידמולש ,םיידוהי תודליו םידלימ לחה - םידוהי ,"הבושת ןישוע לארשי" יזאו
."ואנ" אב חישמש ,"ןילאגנ ןה דימ"ו ,הבושת םישוע - תווצמ םימייקמו

,תוקד 'סמ דוע בכעתי חישמ םא וליפא ,"המהמתי" םא וליפא :"םויה לכ וניוק ךתעושיל"ו
אובי חישמש ,םויה לכ ה"בקהמ םישקבמו םיוקמ - "םויה לכ וניוק" יזא - םוי וא תועש
,שממ "ואנ"

.אחישמ אכלמ ,"ךדבע דוד חמצ" י"ע המילשהו תיתימאה הלואג


הלואגה ןמז


!התפתנ אל ונחנא

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

,זל וניתשרפב י"שרפ) "הולשב בשיל בקעי שקיב"

- הרותב ןינעמ כ"וכאעו ,'ה תדובעב הארוה דומלל םיכירצ רבד לכמש ט"שעבה תרות פ"ע
"הולשב בשיל בקעי שקיב" תודוא הרותב רופיסה ,ליעל רומאהמ הארוה כ"ג דומלל שי
:תולגהמ ואציש רקיעה לודג שוכרה לע םירתוומ םהש לארשי ינב תנעט תודואו

המ :הנעטב ("רעקניגולק רעד") ערה-רציה וילא שגינ - "תולג יאלאד" קעוצ ידוהי רשאכ
לועפל וחילצה אל םהו םירצמב םתויהב הככ וקעצ לארשי ינב !ךומדק רבכ - ?ךכ קעוצ התא
"הולשב בשיל" שקיב בקעי ז"נפל - ז"דעו ,"לודג שוכר"ה תא לבקל ידכ תולגב וראשנו תאז
!?ךיתוקעצב לועפל חילצתש בשוח ךנה דציכו ,תאז לועפל חילצה אל אוה םגו

'יהיש םורגלו ("ןציירפיוא") זיגרהל לוכי דוע התא ךתקעצ י"ע - רציה ןעוט - הברדא
רתוי בטומו !הולשב בשיל בקעי תשקב י"ע םרגנש יפכ "ףסוי לש וזגור וילע ץפק" תמגודב
...!(ו"ח) ה"בקה תא זיגרת ןפ ,קעצת לאו טקש ראשתש

םירצמב י"נב תנעט םג אלא ,לארשי ינב תנעט לע הנעמה קר אלש ,ול םירמוא הז לע
,הארוה ןושלמ הרותב העבקנו הבתכנ (תולגהמ תאצל רקיעה לודג שוכרה לע םה םירתוומש)
:הארוה וז הנעטמ םג םידמל אלימבו

תאצל רקיעה לודג שוכרה לע םירתוומ םהשו "תולג יאלאד" לארשי ינב וקעצ זאש םשכ
.תולגהמ רבכ תאצל םנוצרש קועצל לארשי ינב םיכירצ םויה םג ךכ - םירצממ

שוכר"ה ליבשבש ("ןדערנייא טזאלעג ךיז") ותוא ותפיש השרה (םירצמב) ךנקז :הברדאו
ינב ירה זאמש ןויכ ,וישכע תותפתהל ךמצעל ןתת אל התא לבא - תולגב ראשהל יאדכ "לודג
.תולגה ןמזב םתדובע י"ע "לודג שוכר"ה תא רבכ ולביק יאדוב לארשי

- ט"ויו תבשבו ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל" - עובשה תומי לכב לארשי ינב םיקעוצ ןכלו
םידמועשכ הדימעה תלפתב םירמוא הז תאש ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"
םישקבמ - תוטשפב םינווכתמו ,תמאב הזל םינווכתמש ןבומ אלימב ,"'ירמ 'ימק אדבעכ"
!"םימחרב ןויצל ךבושב" ולש רשב יניעב תוארל

אנא" ,המשנבש "ןויצ" ,תוינחורב "ןויצ" לע ךלוה הזש ,םיימינפ םישוריפ הזב םנשי חטב
אלו דבלב תונווכה תא םינווכמ םא לבא ,תויתימא תונווכ םה יאדובש ,"אמלעב אנמיס
שוריפה תא םינווכמ רשאכ כ"אשמ !תולמה שוריפב זא רסח ,טושפה שוריפה לע םיבשוח
לכל !תונווכה תא הזב ףיסוהל רשפא דימתו ,ונשי רקיעה יזא - "תונווכ"ה תא אלו טושפה
יניעב תוארל ,םימעפ המכו םויו םוי לכב םישקבמש - טושפה שוריפה תא בושחל שי שארל
,תומילשב ויהיש ידכ ,רשב יניעה וארבנ הז םשל - הברדאו ,"םימחרב ןויצל ךבושב" רשב
!"םימחרב ןויצל ךבושב" - תומילשה תילכת תא תוארל םילצונמ םה רשאכ אקוד והזשו

ךירצ ידוהיש - 'וכו חקורב ,טקלה ילבשב ,ק"דרב אבוהו ,םיליהת שרדמב בותכש ומכו
יתמ עבות אוהש ,עובתל - הכלהב ןושלה קוידכו ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא עובתל
!הלואגה אובת רבכ

!הלואגה תא םיאיבמ - הלואגל הקושתהו יוויקה םצע י"עש ,בתוכ א"דיחהש דעו


!הולשב בשיל רבכ םיצורש שקבל קועצל םיכירצ

לע םירתוומ םהש םירצמב לארשי ינב תנעט תודוא הרותה רופיסמ םידמולש הארוהה יהוזו
:"הולשב בשיל בקעי שקיב"ש הזמ ןכו ,תולגהמ תאצל רקיעה "לודג שוכר"ה

לע הנעמה תא רקיעב שיגדמש הזב ארמגה רופיס תא לצנל הצור ("רעקניגולק"ה) ערה רציה
אל לעופבש ,בקעי לצא ז"דעו ."לודג שוכר"ה ליבשב תולגב דוע ראשהל יאדכש ,הנעטה
;"ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ו ותשקב האלמתנ

קועצל םיכירצש ,(הארוה ןושלמ הרותהמ קלח םג איהש) הנעטה םצעמ םג דמול ידוהי לבא
!הולשב בשיל רבכ םיצורש שקבלו "תולג יאלאד"

תא םיקיזחמש ,הנעמהמ םג כ"מחאל הארוה םידמל - וז הנעטמ םג הארוה םידמול רשאכו
,םידמל הזמש - "לודג שוכר"ה תא ולבקיש ידכב םירצמ תולגב רתוי ךורא ןמז לארשי ינב
םשלש) "לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו" ה"בקה תחטבה רבכ המייקתנ םירצמ תאיצי ירחאלש
אלימבו - תולגה תונש לכ ךשמב לארשי ינב תדובע דוע ףסותינ הזלו ,(תולגב םבכיע אוה ךכ
!תולגב האלה לארשי ינב תא קיזחהל הביס ןיא

ללכב עודמ :הלאשה תלאשנ הרואכלד ,רופיסה תא תרפסמ הרותה עודמ ןבוי םג ז"פעו
התיה אל הרותה םא ?ה"בקה לש ץוריתה תאו לארשי ינב תנעט תא הרותה ונל תרפסמ
הזש ןויכ קועצל התע םיכירצ אלש הנעטב אובל הרואכל לוכי 'יה אל רציה ירה ,תאז תרפסמ
!זא 'יהש יפכ ,רוזעי אל ךכ ןיב

אב 'יה ,ץוריתהו הלאשה תא האיבמ התיה אל הרותה םא :תנתונה איהש - הזב רואיבהו
!"תולג יאלאד" קועצלמ ותוא בכעלו ידוהי לבלבל ידכ הצרתמו הלאשה תא לאושו רציה
דימ ועדישו רציה תנעט תא הליחתכלמ ("ןענעראוואב") לטבל ידכב ,הרותה תאז תבתוכ ןכל
!דחא עגרל וליפא "תולג יאלאד" קועצלמ קיספי אל ידוהיש ךכ ,ז"ע ץוריתה תא

:בקעימ ונשיש דומילה םג והזו

.תובשייתה רבכ םיצורש שקבל לארשי ינב םיכירצ ךכ ,"הולשב בשיל בקעי שקיב"ש םשכ
ארבנה לצא ןבומ הזש יפכ קר אל תובשייתה םישקבמש ,רופיסהמ םידמל לארשי ינבש אלא
תרותב הבית איה "בשיו"ש) ה"בקה לש "בשיו" ,םתס "בשיו" אלא ,"בקעי בשיו" - הטמל
"בשיו" והז - הז םע דחיבו !תובשייתה יהמ ןיבמ ה"בקהש יפכ ,תיתימא תובשייתה - ('ה
.ימשגה הזה םלועב םיפוגב תומשנ רותב לארשי ינבל תובשייתה - תוטשפב

תובשייתהל אובל ידכב הנכה קר םה - "ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ש - םייתניבש םינינעהו
תובשייתה 'יהתש ןמזה עיגה רבכו ,ולא םינינע לכ תבוח ידי ואצי רבכ וישכעו ,תיתימאה
.תיתימא
(הגומ יתלב - ו"משתה בשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


הלא ונימיב "הולשב בשיל"

תילכתב אלו ,ןמז ךשמל קר ותשקב האלמתנ ,"הולשב בשיל בקעי שקיב" רשאכש פ"עא . .
ינפמ אלא הניא ךכל הביסה ירה - דימו ףכית המילשה הלואגה התיה אל ירהש ,תומילשה
תא םייסש ירחאל המילשה הלואגל ןכומ 'יה ודצמ בקעי ,ןכש ,'וכ םיידדצ םינינע וברעתהש
בוכיע קיפסמ 'יה - "'וג םיכר םידליה"ד בוכיעה ירחאל וליפאו ,ןבל תיבב םירוריבה תדובע
דימ אובל םילוכי ויהש ךכ ,םירוריבה תדובע לכ תא םילשהל ידכ דבלב תורופס םינש לש
.המילשה הלואגב "הולשב בשיל"ד בצמל

עגונב םג הפקתב איה וז הלאש ירה - םירתבה ןיב תירב תריזג םייקתהל הכירצ התיהש המו]
,המילשה הלואגל תכלל רבכ םילוכי אלימבו ,רבכ ררבתנ ושעש בשח בקעיש ראובמהל
יפכ - הזל הנעמהו !םירתבה ןיב תירב תריזג תודוא עדי רשאכ ןכ בשח דציכ ,הרואכלד
:הרותה דומילד הדובעה י"ע םג תויהל לוכי דובעשה ןינעש א"ותב הלואגה לעב ראבמש
וזיא הנשי םאש - הז ונתולגל עגונב אוה ןכו ."'וכ אתכלה ןוביל אד םינבלבו ו"ק אד רמוחב"
'א והזו ,הרותה דומילב העיגיה י"ע ח"י םיאצוי ,תולגו דובעש לש ןינע לע ו"ח הריזג
.[הרותל םיתע תעיבקל עגונב תולדתשהה לע םימעטהמ

לש וזגור וילע ץפק" - (ב"ויכו ,בא דוביכ תוצמ םייק אלש הנש ב"כ) תונוש תוביסמש אלא
;ז"חאלש תויולגה לכו ,םירצמ תולגד ןינעה תוללכ - הזמ האצותכו ,"ףסוי

,"ןיציקה לכ ולכ"ש ארמגב ורמאש זאמ םינש יוביר ורבע רבכש ירחאל ,ולא ונימיב ,םנמא
,'וכ חישמ ילבחד םינינעה לכ ח"י ואצי רבכש יעצמאה ר"ומדא לש ותחטבה ירחאל טרפבו
תא חצחצל" אלא ונל ראשנ אלש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וירבד ירחאל כ"וכאעו
'יהי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכית אובל םילוכיש יאדוב ירה - ...!"םירותפכה
."הולשב בשיל"ד ןינעה תומילש
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ולסכ א"כ ,בשיו פ"ש תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


הלואגה תאבהל "אסינ ימוסריפ"

.השוע אוהש םיסינה לע 'הל האדוההו הרכהה תויהל הכירצ ,תישאר . .

וליפא אליממ - "אסינ ימוסריפ" אוה םנינעש הכונחה ימיל תוכימסב םידמוע רשאכ טרפבו
אסינ ימוסריפ לש ןינעב השגדה וזכ תויהל הכירצ אל הנשה ימי ראשבש רמול-יצמית-םא
תויהל ךירצ הכונח ימיב ירה - (הזב אצויכו םירופו הכונח לש םנינע והזש אפוג הזמ חכומדכ)
אלא (ןמשה ךפ לש) הכונחה סנו המחלמה סנ תא קר אל ללוכ הזש ,רמול שיו ,אסינ ימוסריפ
."הזה ןמזב םהה םימיב" - לארשי ינבל השוע ה"בקהש םיסינה לכב אסינ ימוסרפ

לע ףסונ ,השוע אוהש םיסינה לע 'הל חבשה תניתנו האדוההו הרכהה :רקיעה אוהו דועו
תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ תאיבל עגונ םג ז"ה - הבוט תרכה לש ןינע םתויה
ןידה תדימ הרמא . . חישמ 'יקזח תושעל ה"בקה שקיב" :תרמוא ארמגהש יפכ ,המילשהו
רמא אלו (וילחמ אפרתנו בירחנסמ לצינש) וללה םיסינה לכ ול תישע 'יקזח . . ה"בקה ינפל
."חישמ והשעת ךינפל הריש

עגונ הז ירה - וננמזב ה"בקה השועש םיסינה לש אסינ ימוסריפש ,וננינעב ןבומ הז יפ-לע
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהל

לכ ירחאל םידמוע רבכש רחאמ :תירקיע הארוה ("סיורא ןעמ טאה") תלבקתמ הזמו
,"אסינ ימוסריפ" לש ןינעב קוסעל אוה רתויב ןוכנ רבד - האב אל ןיידע הלואגהו ,םינינעה
,ונמיע השוע ה"בקהש םיסינה תא - םוקמו םוקמ לכבו ,תלוזה לצאו ומצע לצא םסרפל
!המילשהו תיתימאה הלואגה הרושק הזבש העידי ךותמ

לצנל תוארל שי - ל"נכ "אסינ ימוסריפ" אוה םנינעש ,הכונחה ימיב המכו-המכ-תחא-לעו
וא] םידיסח תויודעוותה ךורעל ידכ - םג ,הכונח יעצבמו תולועפה לכל ףסונ ,ולא םימי
ימימ םוי לכב ,["'יסומינב ךלה אתרקל תלזא" ,ונינע יפל םוקמ לכב ,רחא ןושלב הזל אורקל
לכב תובוט תוטלחה לבקלו ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרות ירבד םש רבדלו ,הכונחה
רבדל - רקיעו דועו ,(הכונח תורנל םאתהב) רואו ךלוהו ףיסומ לש ןפואבו ,תווצמו הרות ינינע
."הזה ןמזב םהה םימיב" םיסינה ,אסינ ימוסריפ ןינעב
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה תבט ח"הבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


הז שדקמה-תיבב ונקדצ חישמ ןיירא טמוק טא

דימו ףכית איבמו ףכה תא עירכמ הז ירה ,התע ומצעב טילחמ דחא לכש תוטלחהה י"ע . .
טמוק טא ,"אב הז הנה"ש ךיא םיאור דימו ףכיתש ךכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא
!ונשארב ונרוד אישנו ,הז שדקמה-תיבו תסנכה-תיבב ונקדצ חישמ ןיירא

,שדוקה רהבו שדוקה ריע םילשוריבו השודקה ונצראב - רומאכ ,ונלוכ םיאצמנ דימו ףכיתו
.שממ דימו ףכיתו
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה ,תבט ח"הבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו פ"ש תחישמ)


הלואגל הכזנ התע הזב רובידה םצע י"ע

.תוטורפ המכ וא תחא הטורפ ,לעופב הקדצ םג ונתי דימו ףכיתש ,רקיעה אוהו דועו . .

אליממו ,ףכה תא ועירכי הלא תורופס תוטורפש ("טכער'ס") ןכתי ...תעדל רשפא יא ירהו
אוה ירה - ובור רחא ןודינ םלועהש ןויכמו ,תויוכז ובורד בצמו דמעמב דימו ףכית 'יהי םלועה
!ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכית הכוז

'יהש המש ("טכער'ס") ןכתיש םושמ ,הלואגל הכזנ התע הזב רובידה םצע י"ע ,וזמ הרתיו
דוע הכזנ - רובידה ירחאל אליממו ,הזב הטלחההו העדוהה קרו ךא אוה הלואגה תאיבל רסח
...!ונקדצ חישמ י"ע המילשה הלואגל ,בירעמ תליפת ינפל
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה ולסכ ד"כ םוי תחישמ)


הז-לע ץוריתהו הלודג יכה אישוקה

יכה אישוקהו ,"תויעביאו תוישוק ץרתי יבשת" - תובית-ישאר הז "וקית"ש םירפסב אבומ
ןדיא ןרעטאמ וצ רועיש א זיא לפיוו" ,איה ץרתל ךירצ אוהש הלודג יכה איעביאהו הלודג
!?"תולג ןיא

!תולגהמ םידוהיה תא איצומ ה"בקהש ,אוה ז"ע ץוריתהו

הלואגב ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" ,בבל בוטו החמשב םתוא איבמ אוהו
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


"יתד גשיה" איהש םמצע תא םיענכשמ הלפמ לכ לע

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

לכ ףוס ןאכ היהי המ ,ןכתיה :רמולו ךכ לע קחדהל יתלחתהשכ [:*"ידוהי והימ"ל עגונב]
שרוד אוהו ,הכלהכ אלש רייגתה אוהש עידויו אובי יוג הזיאש ךירצ ךכ םשל :יל ונע ?ףוס
וישכע לבא ;תושעל המ וננובתי זאו ,ךכ לע חוודת תונותיעה זא וא ,ידוהיכ ותוא ומשריש
!ונשיש ,םתמדרתמ םררועל ונל המל ,הזמ ץוח תוגאד םהל ןיא ,םודר רוביצהש אוה בצמה

ןיא ,"ךתנש תברעו תבכשו" ירה ,םינשי ויה םינוויתמהו םייוגה םג םא אלימ - יתנעט - ךא
םיענכשמ ,םייתדה םידוהיה תא םימידרמש אוה בצמה ךא ,תואירבל ונשייש םולכ ךכב
ףסוותימ םויל םוימש םתוא םיענכשמו !הלואגד אתלחתא שי רבכ ,אב רבכ חישמהש םתוא
רודה םע ןברוחה לכ רשא (ליעל רבודמכ) םתוא םיענכשמ ;םלועב םימש תארי רתויו רתוי
הזיאב ןאכ ורבידש יפכ) 'וכו הרהטהו השודקה תא הנביש שדח רוד הנבנש ךילהת והז ריעצה
יחותינ ומכ ,ןלציל אנמחר ,התיהש הלפמ לכ יכ םמצע תא םיענכשמו ;(ליעל רבודמכ ,סנכ
,"םייתד םיגשיה" ויה לכהב - תבשב היזיולט ,הכלהכ רויג ,תבשב הדובע רתיה ,םיתמ
ושיש" :קועצל םיכירצו !הזמ בוט רתוי ןמז ןיא ינשל דחא ןוחצנמ םיכלוה ונא רשאכ אלימב
!"יעמ ינב

ךרד לע .קועצל םירחא םג וליחתי (ידוהי והימ ןינעב) קועצל ונלחתה רבכו תויהש יתווקת
ךכ רחא קר - יל רזע אל רבד םוש ,םישדח השלש ינפל ךכ לע קועצל יתלחתהשכ :הניו ירויג
הלעמלמ תולבקתמה תוארוהל בל םש אלש ,"םינפ זע" ,לארשי ץראב ןותיע הזיא אצמנ
לע בותכל אל םויה רדסמ "ידוהי והימ" תא דירוהל הובגמ הארוה הלביק י"אב תונותיעה]
.תורחא תורתוכו תושדח קיפסמ שי ,תופסונ תורצ שי .הבוטל םג - ןאכל אלו ןאכל אל - ךכ
עמשת :ול ורמאי ,תונעט םע והשימ עיגי םא ירה ,בותכל וקיספי רשאכ :איה הזב םתנווכ
ךכו [ךכב תקסוע אל תונותיעה :'יארהו .ךכמ ןמזמ וחכש ,חלכה וילע דבא רבכ הזה אשונה
אשונה לכ תא םסריפו לעפתה אלש דחא ןותע אצמנ ךא ,הניו ירויגל עגונב םג רבדה ךשמנ
.'וכו תומשה םע

ןה ...םיבוט םידידי המכו המכ ימצעל יתשכר אמתסמ וז תודעוותהב םירבדה תובקעב . .
ןייעל לוכי הצורש ימ לכ ,ילש םירבד םניא םירבדהש ,אוה רקיעה ךא .ל"וחב ןהו ןאכ
רבכש המ לע רוזחל יתאב לכה ךס ,םש ורמאנ םירבדה לכ ,םיקסופבו םישרדמב ,ארמגב
יניס רבדמב הפקת התיה הרותהש םשכ רשא אוה ףיסומ ינאש המו ,תובר םינש ספדומ
םג םלועה לכב הפקת איה קוידב ךכ - היצילגב וא הינלופב וא ,היסורב הנטקה הרייעבו
אוה ,ולצא תאז הנוקש ימו !הרותה תא "רוכמל" וא תאז תונשל לוכי אל דחא ףאו ,םויכ
המלש לע (אראו פ"ר ר"ומש) שרדמה ירבדכ - ד"וי לש וצוק וליפא תונשל רשפא יא .המורמ
,תונשל לוכי אל אוה ,וליפא תחא תוא םגש ,("'יוה אסכ לע המלש בשיו" רמאנ וילע) ךלמה
ץראב דחוימבו ,הלוגה תוצופת לכב לארשי םע לכל עגונה ןינע כ"וכאע ,וייחב אל וליפא
!לארשי

הרותה ךפיה איה - ינש םוקמב ברעתהל ךירצ אל רחא םוקמב בשויה ידוהיש הנעטהו
- יוגמ תושעל םילוכי אלש ומכ קוידב !"ץראב דחא יוג" ,דחא םע אוה לארשי םעש תרמואה
האמ םא וליפא יוג ידוהימ תושעל רשפא יא ךכ ,ךכ וקספי שיא םירשע האמ םא םג ,ידוהי
ןייא") דחא רבד אוה םלועב דחא םוקמב אצמנה ידוהיש כ"וכאעו - ךכ וקספי שיא םירשעו
(א"לס) שדוקה תרגאב ןקזה ר"ומדא בתוכש יפכו ,ולוכ םלועה לכב םידוהיה לכ םע ("ךאז
רסח ,ןוקית שרוד דחא רבא רשאכו ,אירב אוה רבא לכ רשאכ תאטבתמ ףוג לש ותואירבש
דחא רבאב רסח רשאכש ןבומ אליממ .ןידג ה"סשה לכבו םירבאה לכב ,םירביאה לכב
ןינע שיש ("יירשעג א ןוא דלאוועג א ןכאמ") קועזלו שער םיקהל םירביאה ראש םיכירצ
.יעבדכ וניאש

,ע"ושב ןיד ךפיה הזש םיעדוי םמצע םה ךא ,המואמ םהל תושעל לוכי יניא ,םיקתושה ולאו
קרש ןכיה - ידוהי לכ ירה ,ע"וש י"פע םיאתמ וניאש ןינע השוע לבת יוצקב ידוהי רשאכש
,ע"וש פ"ע וניאש רבד השוע אוהש ,ולצא טלקיש ןפואבו ,ול רמול חרכומ אוה - אצמנ אוה
ןכושה" - אתולגב אתניכשל לוכיבכ קיזמ אוהו ,לארשי ללכלו ומצעל קיזמ אוה אליממו
."'וגו ךותב םתא

'יהש םשכ - תומחנו תועושיו תולואגלו ןקרופלו םיסינל הכזנ שממ בורקב רשא ןוצר יהיו
הנביו" היהי שממ בורקבו ,םולש יכרדבו םעונ יכרדבו ,"הזה ןמזב" היהי ךכ ,"םהה םימיב"
ץבקיו ,קלח המש ןיא יוג ףאל רשא ,"בר ךלמ תירק" םילשוריב - "ומוקמב שדקמה תיב
כ"וכאע םימעה לכמ םיישק ונל ויהי אלש קר אל רשא ,ולוכ םלועה לכ ןקתיו ,לארשי יחדנ
םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא" הברדא אלא ,םולשה ךפיה לש םינינעמ אל
.(אכ 'ידבוע) "הכולמה 'הל התיהו" 'ינפצ) "דחא
(הגומ יתלב - א"לשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .(הפר-דפר) םימדוקה תונוילגב ספדנ וז החיש לש ןושארה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תבשב םייתסמו תבשב ליחתמש הכונחב דחוימה יוליעה

םייתסמו ק"שב ליחתמש ,וז הנש תועיבקב דחוימבו ,הכונחה גח םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ דחוימ םוליצ הזב אבומ ,ק"שב
נ"שת'ה הכונחד 'ה רנ ,ולסכ ח"כ ,ץקמ 'פ 'ג םוי תחיש לע
- לבת יוצק לכב ויחיש "םשה תואבצ" ידליל ,תסנכה תיבב -

(197 'ע א"ח נ"שת תוחישה רפסב ספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

:ק"יתכב יברה ףיסוהש תוביתה קר הזב םיאבומ העיריה רצוק תאפמ

האירבה לכב .רועישהכ . . רעד .רעצנאג .יד . . זיא .ןיא . . םעד ןיא . . טנרעל .ןענעק . . וצ
.הלוכ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish