ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םיניעה ,בלה תא חתפי הזש ןפואב ,הלואגה ינינעב דומלל
תוימשגב שממ תוטשפב ועמשיו וארי ,וניביש - םינזאהו
מ"ופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא - םלועה

*

אציו 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= טלש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה אציו פ"ש תחישמ / הלואגל ןכומ לכה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / !?הלואגל עגעגתהלו קקותשהל קיספהל רשפא ךיא

חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעב םירצק םימגתפ טקל / םיארייתמ םניא םידיסח

"חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראה תומילש ןינעב החיש / !?ךלש םניאש תועקרק רוסמל 'תיבה-לעב'ל ךמש ימ

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
וננוילג יבג-לע הנושארל םסרפתמה "מ"שת ןמוי" ךותמ ירישע קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
א"ישת'ה אציו פ"ש תחיש לע יברה תהגהמ םוליצ / ?אקוד םינבאב בקעי רחב עודמ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


הלואגל ןכומ לכה

ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדה
תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי * !הלואגל ןכומ רבכ לכה
- ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ םידוהיו ,רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה
זאמ הנש 40 ירחאלו * ונקדצ חישמ םע דחי ,"םהיבא ןחלוש"
תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה
* "עומשל םינזאו

*הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ,אציו פ"ש תחישמ

,שממ הלואגה בלשב רבכ םיאצמנ (מ"כבו םישרדמב ,ןירדהנס תכסמב) ל"זח ינמיס יפ-לע . .

לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמ לש גלפומה יובירה רחאלש ,הנורחאל םימעפ המכ רבודמכו
ט"יב) םתלואג ימיו תודיסחה תובאמ לחה ,וניאישנ וניתובר לש םתדובע רחאל טרפבו ,תורודה
ורבע רבכ זאמו ,('וכו תבט ד"כב ,ולסכ 'טב) םהלש אלוליההו םתדלוה ימיו (ולסכ ד"ויו ולסכ
לכ תא ומייס רבכ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדובעל דע ,םינשו תורוד המכ
,םירוריבה

רבס ,בקעי ןמזב וליפא ירהש ,רמוחו לקו ןכש-לכמו ,1"םודא אוה ושע" לש רוריבה םג ללוכ
המכו-המכ-תחא-לע ,ל"נכ ,('יה ךכ םנמא בקעי לש ותגרד דצמו) רבכ ררבתנ ושעש בשחו בקעי
ןמזב הגהנהב םג תאז םיאורש יפכ ,ירמגל ררבתנ רבכ ושע ירה ,זאמ הדובעה יוביר ירחאל
דסח לש תוכלמ ךרדב ,"םודא אוה ושע"ל םיסחייתמה םלועה תומוא לש (םודא תולגב) הזה
- (הנורחאל טרפב םיאורו וארש יפכ ,תונידמ דועב םג תטשפתמ וז הגהנהו)

וררבתנ רבכ םלועה תוימשג וליפאו ימשגה ףוגה וב בצמב רבכ םיאצמנ התעש ,ןבומ ירה
לש 2ורוא - רקיעבו ללוכ ,םיינחורה םינינעהו תורואה לכל ןכומ "ילכ" םה ירהו ,ירמגל וככדזנו
תומצע לש תומצעה תוטישפ יוליגל םג דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה רוא ,ונקדצ חישמ
לכמו הדיחי תניחבמ הלעמלש) ונקדצ חישמ לש תומצעה תוטישפב הלגתמ הזש יפכ ,'תי תוהמו
,ידוהי לכ לש תוטישפב םג רבדה הלגתמ - הז ידי-לעו ,('וכ תועפשהו תוגרדהו תומשה

ןכומ רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדהו
םידוהיו ,3רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי !הלואגל
חישמ םע דחי ,(ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ) 4"םהיבא ןחלוש" - ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ
תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א ונשי רודו רוד לכבש 5םירפסב בותכש יפכ) ונקדצ
תוקלתסה זאמ הנש םיעברא ירחאלו ;ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו ,("חישמ"
;6"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא ח"ומ ק"כ

וחתפיו ,"תוארל םיניע"ה תא וחקפיו ,"תעדל בל"ה תא וחתפיש ,רומאכ ,תויהל קר ךירצ תעכ
- םיימשגה םידיגה ה"סשו םירבאה ח"מר לכ תא לצנל ,הז ךרד-לעו ,"עומשל םינזא"ה תא
ה"סשו 7םירבא ח"מר דגנכ השע תווצמ ח"מר) ללכב תווצמה םויקו הרותה דומיל לע ףסונ
תודיסחה תרותב התלגתנש יפכ הרותה תוימינפ דומילל - (8םידיג ה"סש דגנכ השעת אל תווצמ
בלה תא חתפי הזש ןפואב ,הלואגה ינינעב דומלל - ללוכ ,וניאישנ וניתובר תוארוה םויקו
הלואגה תא - םלועה תוימשגב שממ תוטשפב ועמשיו וארי ,וניבישו - םינזאהו םיניעהו
,'יאר לש ןפואב (הרותה תוימינפ) חישמ לש ותרות דומללו ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה
!תאז וארי זאו םיניעה תא חוקפל קר ךירצ ,ןכומה ןמ ונשי רבכ הז לכש

:לעופב השעמל עגונב תוטושפ תויתואבו

ןכומ רבכ לכהו ,(ל"נכ) תומילשב םנשי רבכ ,תוימשגו תוינחורו ,ףוגו המשנה רוביחש ןויכ
.שממ לעופב תאז ולגיש םירבד תושעל ךירצ - הלואגל

ר"ומדא לש אלוליהה םויו (9רבוג ולזמ רשאכ) תדלוהה םויב - אמרג ןמזהש ןינעב שארל לכלו
תוינחור תרבחמש) הניבד "רהנה תובוחר" לש ןפואב אקוד ,ותרות דומילב ףיסוהל ,יעצמאה
.(הכוראב ל"נכ תוימשגו

תודיסחה דומילש םימעפ המכ רבודמכ) םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכל ךייש הזב דומילהו
אד רמ יתא הז ידי-לעש טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םג תוטשפב םיכייש הצוח תוניעמה תצפהו
.(אחישמ אכלמ

ר"ומדאמ דומללו ,לעופב הדובעו השעמב תאז איבהל - 10"השעמ ידיל איבמש לודג דומלת"ו
םלועהו ףוגה תוימשגב תודיסחה תרותב ותדובע תומילש יוטיב ידיל האב ולצא רשא ,יעצמאה
אטבל תדחוימ תולדתשה 'יהת דחא לכ לצאש - "םויל םוימ םהיתונש אלממ" ,(םוקמו ןמזב)
םוקמבו ןמזבו ,םיימשגה וינינעבש ,ולש תוימשגב ולש "טייקשידיסח"הו תוינחורה תא
"טייקשידיא"המ תועבונה תויחהו תומימחה ("ןרעהנא ךיז לאז") ושגרוי ,ולש םיימשגה
.שממ דחא רבד ויהי אלא ,ללכ דוריפ לכ םהיניב 'יהי אלש ןפואל דע ,ולש "טייקשידיסח"המו

ד"וי לש הלואגה גחב לחה ,תוידיסח תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב ןגראל ואריש - הזל ףסונ
,ל"נה םינינעב תובוט תוטלחה לבקלו ,הלואגה לעב לש ותרותב םש דומללו רבדלו ,ולסכ

תויודעוותהו ,תוידיסח תויודעוותה רדסל ידכ תומיאתמה תונכהה תושעל תוטלחה - םג ללוכ
לכב םוקמו םוקמ לכב ןתושעל תוארלו ,ןקזה ר"ומדא לש הלואגה גח ,ולסכ ט"יב ,תולודג
םייוצמ הב (םלועה תוימשג) םלועב הניפ לכש ןפואב - תחדינ הניפב וליפא דע ,לבת יווצק
."תודיסחל הנשה שאר" ,ולסכ ט"י לש ידיסחה םוחבו רואב הרודח 'יהת ,םידוהי

םידחוימה םימיב טרפבו ,ולסכ שדוח ךשמב תוידיסחה תויודעוותהה תא ךישמהל םג ןכו
ךורעל - ולסכ שדוח םויסב - םג דעו ,תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות םע םירושקה
חתפ לע" הכונחה תורנב הביבסהו ומצע תראה לש וז חורבו ,הכונחה ימי ךשמב תויודעוותה
.11םויל םוימ רואו ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,"ץוחבמ ותיב

"הכונח ימד" קלחלו ,הכונח ימיב תיבה ינבל תוביסמ ךורעל - 12ונאישנ וניתובר גהנמכ - ללוכ
םוסרפב - הז גהנמ םייקמ דחא לכ רשאכ יכ ,תונבו םינבל ,םידליל טרפבו ,13תיבה ינבל
הז ידי-לעש) יובירב "הכונח ימד" תניתנב הפסוה ידי-לע הבחרהבו הפסוהב דועו - םיאתמה
וניתובר םע (הז גהנמ םויק ידי-לע) רתוי דוע םירשקתמ - (םידליה לצא החמשה ןינעב ףסותמ
ייח ךות לא םהיגהנמו ,םהיתוארוה ,םתרות תא רידחהל חכ תפסות ןתונ הזש ,ונאישנ
.םייטרפה םוי-םויה

ינינעו הלואג ינינע דומלל הז וננמזב טשפתמו ךלוה רשא לארשי גהנמ םג - דחוימבו ללוכ
.ל"נכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה לש יוליגל רתוי דוע םירחא ןיכהלו ןנוכתהל ידכ ,חישמ

דימו ףכית רבדה איבי - ולא םינינעב התע תובוט תוטלחה תלבקו רובידהמש ,ןוצר יהיו
לשו ידוהי לכ לש רשב יניעל ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא יולגב
לכ םע דחי - 14"אימש יננע םע ורא" - לארשי לכ םיכלוה שממ דימו ףכיתו ,לארשי לכ
יתבה םע דחיב (15"םתא םבהזו םפסכ") םיימשגה םישוכרה לכ םע דחי ,וניתדובעו ונישעמ
ושענ רשא - (...בוטה םנוצרב םלוכ וכלי אלימב) םייטרפה םיתבה ןכו ,16"טעמ שדקמ"
ונצראל - 17"םכותב יתנכשו" ,(ל"נכ) המשנה תשודקו תודיסחה רואב ירמגל םירודח
יתבהש רמול שיו] ישילשה שדקמה תיבב ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה
י-נדא שדקמ"ל 18םיקבדתמו םירבחתמ - טעמ שדקמ ןיעמש םייטרפ םיתבהו טעמ שדקמ
,20םלועה תתשוה הנממש ,'יתשה ןבא תאצמנ םשש ,םישדקה שדוקב ,[19"ךידי וננוכ

.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה .תידיאמ םוגרת (*

,ול חלשיו (1

.ךליאו טיר ג"חזל צ"יול יטוקלב 'תנו אבוה ,דל ג"חז (2

.דועו ,ג"יפ ר"קיו ,הע ב"ב ,דל תוכרב האר (3

.א"עס תוכרב (4

'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"עס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"חה ת"וש םג הארו .תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (5
.דועו .'ע ללכ ף"לאה

,טכ אובת (6

.ב"עס ,גכ תוכמ (7

,עק א"חז (8

.ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (9

,וכ הליגמ (10

,אכ תבש (11

.ולסכ חכ "םוי םויה" (12

.נ"שו .163 א"ח ח"משת ש"הס האר (13

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (14

'יעשי (15

,טכ הליגמ האר (16

,הכ המורת (17

.נ"שו .(ךליאו 467 ב"ח ב"נשת ש"הס) "לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ" ןינעב סרטנוק האר (18

.זי ,וט חלשב (19

,דנ אמוי (20


הלואגה ןמז


קקותשהל קיספהל רשפא ךיא
!?הלואגל עגעגתהלו

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

,אל ונתשרפ) "ךיבא תיבל התפסכנ ףוסכנ יכ תכלה ךולה"

תזמרמ ימראה ןבל לצא (2"םוקמ לש ףא ןורח") ןרחב בקעי לש הדיריהו האיציהש ,1ליעל רבוד
ירוגמ ץרא" ,לארשי ץראל הרזח םשמ בקעי תיילעו תלואגו ,תולגל הדיריה ןינע תוללכ לע
.המילשהו תיתימאה הלואגב תולגהמ 'ילעה לע תזמרמ ,3"ויבא

ןתינ ,םשמ ותכילהבו ןבל לצא ותויהב בקעיל םירושקה ונתשרפב םיטרפה לכמש ,ןבומ הזמו
.םייוושכעה הלואגו תולגל רשקב דומלל

:תוללכבו

םירמואש יפכ דע ,המוצע הדירי התיה ימראה ןבל לצא ןרחב תולגב בקעי תדיריו תאיצי
םירכזה לע אלא רזג אל הערפש" ,םירצמ ךלמ הערפמ רתוי עורג 'יה ימראה ןבלש 4הדגהב
."לכה תא רוקעל שקיב ןבלו

אלא ,המש עפשוה אל בקעיש דבלב וז אלש ,השרפב רפוסמכ ,'ילע ךרוצל איה הדיריה ךא
אוהש דעו ,6"דאמ דאמ שיאה ץורפיו"ל דע ,תומילשה תילכתב ,5"םלש" םשמ אצי אוה ,הברדא
שוריפ (הלואגה לעב לש) 7םייח תרותב ראובמכ ,ימראה ןבלבו תולגב רוריבה תא םג לעפ
,הטמ הטמל יוצמ 'יה אוהש ןכיהמ) ןבל תא ריזחה בקעיש ,"ומוקמל ןבל בשיו ךליו" 8קוספה
.ןוילעה ןבול 'יחבב ושרשו ומוקמל (הערפמ תוחנ רתוי

,"ויבא ירוגמ ץרא" ,לארשי ץראל ךרדב תולגהמ 'ילעה - "וכרדל ךלה בקעיו" ןכמ-רחאלו
הדיריה לכ התיה ךכ םשלש ,'וכ ץראל ץוחו לארשי ץרא לש דוחיה ,9"םיקלא יכאלמ וב ועגפיו"
.תולגב

יכ תכלה ךולה" בקעי 'יה ,ימראה ןבל לצא תולגב ותויהב ןיידעש ,השרפה רופיסב ףסותינ הזבו
.תאז שיגרה ןבלש ךכ ידכ דעו ,10"ךיבא תיבל התפסכנ ףוסכנ

לא קספה אלל ךלהו ,ולש םוקמה אל הזש עדי אוה תולגב 'יה בקעיש ןמז לכ :הזב ןינעהו
ןייא ןיא ןטלאהעג") ןמזה לכ ךלה אלא ,תחא הכילה אל ,"תכלה ךולה" - יתימאה ומוקמ
קלח (תולגב הדובעה) איה אלימבו ,הלואגל הנכה רותב תולגב ותדובע תא השעו ,("ןייג
."ויבא ירוגמ ץרא" ,יתימאה ומוקמל הכילההמ

תחא םעפ קר אל ,"ףוסכנ" - הזל עגעגתהו קקותשה אוה ,"ויבא ירוגמ ץרא"ל עיגהש ינפל ףאו
!"התפסכנ ףוסכנ" יזא הלואגה עיגה אל ןיידעש ןמז לכ אלא ,ותבוח ידי אצי הזבו

םיכירצש 11ןקזה ר"ומדא תרותכו - םייוושכעה הלואגהו תולגל עגונב דומילה םג ונשי הזמו
:אציו 'פ לש םיקוספה םע - התעו ,עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל

אובל ידכב ,'ילע ךרוצ איה - תולגד לפוכמו לופכ ךשוחל דע תולגב הדיריה לכש ,תעדל שי
.המילשהו תיתימאה הלואגב רתוי תילענ 'ילעל

אלו לעפתהל אלו ,הלואגל - "תכלה ךולה" - קספה אלל תכלל שי תולגב םיאצמנש ןמז לכו
ןב 13רוחנ ןב 12לאותב ןב - סחוימ אוהש ,ימראה ןבל םע אל וליפא ,רבד םושב בשחתהל
!הלואגל םיכלוהו ,ללכ ויתונעט םעו ומע םיבשחתמ אל ,'וכו 14חרת

,הלואגל םיעגעגתמו םיקקותשמ :"התפסכנ ףוסכנ" יזא תולגב ןיידע םיאצמנש ןמז לכו
רבכ וקקותשהש רחאל וליפאו .הלואגה רבכ אובת יתמ - ("סיוא טייג'מ") "םילכהמ םיאצוי"
אלא ,עגעגתהל םיקיספמ אל אב אל ןיידע חישמ םאב ירה - שפנה תולכל דע תחא םעפ
רשפא ךיאו - אב אל ןיידע חישמ ירהש ,עגעגתהלו קקותשהל םיכישממ ,"התפסכנ ףוסכנ"
!?עגעגתהלו קקותשהל וקיספיש

ךולה") ןבל תנעט לע בקעי לש ותבושת יהמ ןייעל ךרוצה םוקמבש (פ"מכ רבודמכ) ר"היו . .
בקעיו ,16םהמע ןרהאו השמו ,15רפע ינכוש וננרו וציקהו ,ונקדצ חישמ רבכ אובי - ("'וג תכלה
ולש הנעמה 'יה המ ומצע בקעי לצא לואשל ולכוי וכזי םאבו ,םהמע יעצמאה ר"ומדאו וניבא
.םולש יכרדבו םעונ יכרדב הנעי אוהו ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב לואשלו ,ןבל תנעט לע

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" - לארשי ינב לש תומילש ,םינינעה לכב תומילש זא 'יהתו
לכ תא םיללוכה האריו הבהא ,18"םתיא םבהזו םפסכ" - םהינינע לכב תומילשו ,17"וניתונבבו
'וג רשא ץרא" - ץראה תומילשו ,תוימשגב בהזו ףסכ לשלתשמ הזמש ,השעת אלו השע תוצמ
,19"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת

.שממ ונימיב הרהמבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ולסכ ד"וי ,אציו פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .תומוקמ-יארמ תפסותב תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ החישה (*

.("םימימתה תוחנה דעו" י"ע ונמזב ל"יש יפכ) החישהב ו"טס ףוס (1

.חנ פ"ס י"שרפ (2

.בשיו פ"ר (3

.דמלו אצ אקסיפב (4

.י"שרפב םש הארו .חי ,גל חלשיו (5

.גמ (6

.ךליאו ד ,דל םש הארו ,טל ונתשרפ (7

,בל ונתשרפ (8

םש (9

,אל (10

.דועו .ךליאו 29 ב"שת ש"הס .ןושח "םוי םויה" (11

,חכ תודלות (12

.בכ-כ ,בכ אריו (13

.זכ ,אי חנ (14

.טי ,וכ 'יעשי (15

אמוי הארו ,דיק םיחספ - דחא ה"דות (16

אב - מ"יציב ש"מכ (17

'יעשי (18

.בי ,אי בקע (19


תוחילשה תמייתסמ ונרודב
"בקעי אציו"ד

(אכ-י ,חכ וניתשרפ) "'וג םולשב יתבשו 'וג בקעי אציו"

ןיאש הצוחל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו הרותה תצפהד תוחילשה תא אלמל םיאצוי רשאכ
הז םוקמב ,ו"ח ,ראשיש הניא הנווכהש רוכזל שי - "םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,ונממ הצוח
תיב לא בושלו ,תוחילשה יולימ תא םייסל ,םא יכ ,('וכ הלענ בצמו דמעמב אצמנ רשאכ םג)
,ויבא תיב לא בושלו תוחילשה תא םייסל ןוצרב אוה רודח הלועפו הלועפ לכבש ,ונייה ,ויבא
.(וניבא תיב) ונצראמ ונילגד בצמהמ ונקדצ חישמ י"ע הלואגהב - "יבא תיב לא םולשב יתבשו"

יאלאד" ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןויכמד - ןורחאה רוד ,הז ונרודב רתויב שגדומ הז ןינעו
אלא רתונ אלש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ,("תולג יאלאד" קר אל) "ןיציק
תונייעמה תצפהב תוקסעתה לש םינש תוירישע דוע ורבעש ירחאלו ,"םירותפכה תא חצחצל"
יאדובו יאדוב ירה - "םירותפכה חוצחצ" תא םג רבכ ומייס ,ונרוד אישנ לש ותוחילשב הצוח
יתבשו" ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל "םכלוכ ןכה ודמע"ד הנורחא יכה הלועפה אלא הרתונ אלש
."יבא תיב לא םולשב

:ריעהלו

תונייעמהו הרותה תצפהד תוחילשה תדובע ל"צ םינורחאה תולגה יעגרב םגש ,טושפ םגו ןבומ
םיעדויש פ"עא ,'וכ הניתנו הריסמה תילכתבו ,תומילשהו ףקותה לכב ("ןרח"ל האיציה) הצוח
."ןילאגנ ןה דימ"ו ,שממ םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש

,ו"ח ,השילחמ הניא שממ םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש העידיהש דבלב וז אל :הברדאו
ץרמו תויח תפסות תלעופש - ךפיהל אלא ,הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד הדובעה ףקות תא
ועדיב ,(הלואגה לע 'וכ השירדו השקבו הלפתהו ,הלואגל 'יפצה - ללוכ) הדובעה ינינע לכב 'וכ
שממ הנורחאה הלועפה יהוזש ןכתיש אלא ,דוע אלו ,תוחילשה רמגו םויס הפיסומ וז הלועפש
הוצמ"ה - הכלהל ד"ספ - ם"במרה ןושלבו ,"'וג בקעי אציו"ד תוחילשה תוללכ תמייתסמ הבש
העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה" הדי לעש ,"תחא
."יבא תיב לא םולשב יתבשו" ,תולג 'ירחא ןיאש המילשהו תיתימאה הלואג - "הלצהו
(הגומ - ח"משת'ה ולסכ ,אציו פ"ש תחישמ)


,הלואגל ןכומ בקעיש ןויכ
!?הזב רמול ושעל שי המ

תיתימאה הלואגה תארקל רבכ ןכומ לכה - ודצמש ושעל עידוהל חלוש ידוהי לכ :תוטשפבו
.הלואגה תארקל ושע םג ןכומ (ידוהיה לש) ודצמש ךכ ידכ דעו ,המילשהו

ןכומ 'יה וניבא בקעי רשאכ ,וניבא בקעי לש ונמזב דימו ףכית - הלואגה התיה וניכז וליא . .
,ןכלו ,הלואגל ןכומ וניא ושעש ועידוהו ..."םיכאלמ" וברעתה שממ לעופב לבא ,הלואגל רבכ
בקעיש ןויכמ !ירמגל ןבומ וניאש רבד - ...!תולגב םיעוקת ראשהל וינבו בקעי ןיידע םיכירצ
,כ"פעאו - !?הז ןינעב רמול ושעל שי המ ,כ"א ,הלואגל רבכ ןכומ (וב םילולכה י"שנ לכו)
!אחישמד אתבקעד תורצל דע ,תורורצ תורצ י"נב ורבע זאמש םיאור שממ לעופב

ירעש ורפסב הלואגה לעב ש"מ עודי ירה - ולא םינינע לכ רבכ ורבע י"נבש ירחאל לבא
ואצי רבכ ,ת"ליה תודמשו תוריזגה לכ ירחאלש ,[ל"נכ ,שדחמ התע הז ספדנש] הבושת
."חישמ ילבח"ד םינינעה לכ רובע ח"י

םעונ יכרדב ,שממ בורקב אובל ונקדצ חישמ ךירצ ,ןכלו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש יאדוב - וישכעו
.םולש יכרדבו
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ולסכ ד"ויל רוא תחישמ)


ונרודב תדחוימה הלעמה

כ"חאו ,ולסכ ט"יד הלואגה ירחאל לחה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןינעה תוללכש עודי ירה
חמצה י"ע כ"חאו ,יעצמאה ר"ומדא י"ע "רהנה תובוחר" לש ןפואב תודיסחה תרות הלשלתשנ
.וישכע םג ךשמנ הז וחכבו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,ע"נ יברה ,ש"רהמ יברה ,קדצ

הנשי יזאש - םינינעה לכ תא ולעפ וניאישנ וניתובר רבכש ירחאל ,הזכ ןמזב תויהל הכז ונרודו
.תולגה ןמז לש הדובעה תוללכ תא םייסל רתוי הלודג חכ תניתנ

!?"('ימתב) ארד רושכא" :הלאשה תלאשנש פ"עאו

,קנעה יבג לע סננכ בצייתהל ותלוכיב דציכ ,ובצמו ודמעמ "'ישפנב שיניא עדי"שכ טרפבו
!?דומלל ךירצש המ תא קיפהלו ,טיבהל ךירצש ןכיה טיבהלו

םינינעה לכ תא ולעפ רבכש ירחאל הזכ ןמזב אצמנ אוהש עדייש ,ידוהיל םירמוא ךכ לע
.תולגה ןמז לש הדובעה תוללכ םויסב רבכ םיזחואו ,"יטאל הלהנתא ינאו" םע םירושקה

.םינורחאה םירותפכה תא חצחצל קר ראשנש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םגתפה עודיכו

ןמזד הדובעה תוללכ תא םייסמה רודה והזש - הז ונרודב הנשיש תדחוימה הלעמה יהוזו
."הרמוגה םש לע אלא הוצמה תארקנ הניא" םירמוא ז"עש ,תולגה

תדובע תוללכ תא ומייס רבכש ןויכ - הלעמל הטמלמ "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןינעה לעפנ יזאו
.םירוריבה

המילשהו תיתימאה הלואגב ,"הכולמה 'הל התיהו"ל דע ,"'וג ןויצ רהב םיעישומ ולעו"ה לעפנו
.שממ בורקב
(הגומ יתלב - מ"שת'ה אציו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


חישמ לש תוצוצינ


םיארייתמ םניא םידיסח

םיאיבנ"ל ךייש םיימשג םינינע לע הנעמש ןקזה וניבר כ"שמ םיעדויש ירחאלש ,ףיסוהלו
!"שממ איבנ" ותויהל אוה םיימשג םינינע לע יברה לש הנעמהש םיעדוי יזא ,"שממ

הנעמ ןתיש רקיעה ,איבנ אוה ירה ,איבנ 'יהי יברהש ךרוצ שי םא .םיארייתמ םניא םידיסח -
.ונממ םישקבמו םילאוש םידיסחש םינינעה לע
(הגומ יתלב - א"ישת'ה אציו פ"ש תחישמ)


חולשל ךרוצ ןיא
ושעל םיחולש בוש

,פ"הוע םיחולש חולשל ךרוצ ןיא ,םינש יפלא ינפל ושעל םיחולש חלש בקעיש ןויכ . .
םג הלעפ "וניתדובעו ונישעמ"ד תומילשהש יאדוב ,יכ ,'וכ ושע לש הנעמהל ןיתמהלו
.הלואגהל ןכומ ושעש
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ולסכ ד"וי-'ט תחישמ)


"חצנ ןדיד"
ירקיעהו יתימאה

םיכוזש דעו ,(םהמ םשור הזיא ראשנ ןיידע םא) 'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכ םיחצנמש יאדובו
תיתימאה הלואגה תא איבהל "דוד תיב ילייח" לש םנוחצנ - ירקיעהו יתימאה "חצנ ןדיד"ל
ןפואב ,דימו ףכיתו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב אחישמ אכלמ דוד י"ע המילשהו
."ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל" ,"הנשיחא"ד
(הגומ - ח"משת'ה אציו פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


רוסמל 'תיבה-לעב'ל ךמש ימ
!?ךלש םניאש תועקרק

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

רבדמה םימת שיאו דומילב חנומה ידוהי ,קרוי-וינמ ידוהימ בתכמ ןמזמ אל יתלביק . .
יפל - 'יאר איבהל רשפא םהמש ל"זח ירמאמ ףסואו עגייתמש דע ךכ-ידכ דע בחסנש ,תומימתב
"רקשי אל לארשי חצנ" ירה ,"הזוח" ומתחש ןויכמו םיחטשה תא ושבכו תויהש - 'יתוטש
!טרחתהל רוסאו

!לארשי םע לכ תלחנ אלא ,םהל ךייש וניא הז ירה !?הזוח ומתחש תרמוא-תאז המ -

שיש קעוצו ,ינשל םיכיישה םיסכנ רכומו ,לודג יכה תולעמ לעב תויהל לוכי ,והשימ עיגמשכו
הז - (ול שי ןכאש ןכתיו ,תובוט יכה תונווכה תא ול שיש המדמש ןכתי) תובוט יכה תונווכ ול
,דיחי אוה ינשהשכ וליפא ,ינשל םיכיישה םיסכנ רוכמל תושרו תולעב ול ןתונ אל ןיידע
,הז ונרודב םיבר םישנא קר אל םה 'ינשה'שכ כ"וכאעו ,םיבר םישנא םה 'ינשה'שכ טרפבו
יתתנ" רמא ה"בקהש םירתבה-ןיב-תירבב החטבההמ לחה ,םימדוקה תורודה לכב אלא
זאמש ,לעופב השעמל ןידב עגונ הז ןינעש דע ,ל"זח ישרפמ המכב אבומש יפכ ,"יתתנ רבכ -
!"יתתנ" 'יהנ

רקשב קיזחהל םיחרכומ יזא "רקשי אל"ו תויהש םישקעתמ כ"חאו ,רטש לע םימתוחו םיאב
םינתונו םהל ךיישה תא י"נב לש תורוד תורשעמ ,ןלציל אנמחר ,(תחקל םיצור) וחקלש ,הזה
!'יהיש ימ ינשה 'יהי ,ינשל הז תא

'תיבה-לעב'ל ךמש ימ - (אוה ןכש ןכתיו) ע"הוא ידיסח םנשי ינשה דצבש םינימאמה וליפא
ךירחאלש תורודה לכל םיכייש ויהישו ךינפל תורוד תורשעל םיכיישה תועקרקו םיסכנ רוסמל
!?תורודה לכ ףוס דע

םימייסמ ל"זחש יפכו ,תוצראה לכמ לארשי-ץראב רחבו ,םימעה ןיבמ לארשיב רחב ה"בקה
ראשנ הז ךכו ,הב רחב אוהש המואל (ןתנו) ןתי אוה רחב אוהש ץראה תאש רמוא ה"בקהש
,"ונתמדא לעמ ונקחרתנו ,ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ" ןכמ רחאל .םלוע תלחנ לש ןפואב
םגו ,"ונתמדא" איה "ונקחרתנ"ש העשב וליפאש ,איה הזבש השגדהה ,םימעפ המכ רבודמכו
."ונצרא" איה ,"וניאטח" לש בצמו דמעמ ןלציל-אנמחר שישכ
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ולסכ ד"וי ,אציו ק"שעו םויל רוא תחישמ עטק)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

אציו 'פ ק"שצומ דע - ולסכ 'ט ,'ה םוימ "מ"שת ןמוי"מ 'י קלח םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

בירעמ תלפת ירחא .'קה להואל ש"דא ק"כ עסנ םויה :ולסכ ד"וי הלואגה גחל רוא ,'ה םוי
.תודעוותה 'יהת הלילב 9:30 העשבש בוקדח 'רל ש"דא ק"כ רמא

.12 'ע בפק "ךלמה יחי"ב ספדנ) ק"האב בצמה לע הבר תוכיראב ש"דא ק"כ רביד תודעוותהב
רמא םירבדה ןיבו ("חצניו - תמחלמ םוחליו" רודמב הז ןוילגבו ."תוכלמ רבד" רודמב זיש
דוע סינכי והשימ הז-ידי-לעו תוריל המכ ךל ןתא ינא :ה"בקל רמואו ידוהי אב" :ש"דא ק"כ
דע - תישילש הריבעו ,הינש הריבעו ,וז הריבעל עגונב רדתסי אוה הז רובעבו ,הבישיל דימלת
םינתונשכ ןכל ,דחוש חקול אל ה"בקהש ןויכ ךא ,ןלציל-אנמחר ,לעופב שפנ-חוקיפל עיגה הזש
וניא ה"בקה - הריבע ורבעיש ךכמ האצותכ הבישיב דימלת ופיסויש הזב - "דחוש" ה"בקהל
."!"דחוש"ה תא חקול

תריסמ דעב) ןיד-קספה תא ונממ איצוהל םיצורש בר ותואל םיאבשכ :ש"דא ק"כ רמא דועו
ירה :הנוע אוה - חטשה ותואב הטימשב גוהנל םיכירצ דציכ ותוא םילאושו ,(ל"ר ,םיחטש
פ"עבשותב ,םיקסופה לכבו ם"במרב לכתסת ?לאוש התא הלאש וזיא !ץראה-םע התא
תבוח םש הלחש תשדוקמה ץראה ,לארשי-ץראמ קלח אוה הז חטשש הארתו ,כ"בשותבו
ריתמש ןיד-קספ ונממ איצוהל םיצור דחמ :םויה ותואבו העשה התואב השענ הז לכו !הטימש
עגונב ללכב קפתסהל "תוצראה-םע" וזש הטימשל עגונב קסופ אוה ךדיאמו ,םיחטש רוסמל
!"טגייווש ןוא טייטש "םלוע" רעד זא" :ש"דא ק"כ ףיסוהו !הז חטשל

יצירושז עינ" .(תובב 'ד) ז"הדא ןוגינו הנכה ןוגינ ןגנל ש"דא ק"כ הוצ תודעוותהה םויסב
ותאצ םרטו הנורחא הכרב תרימא ד"ע ריכזה ."אוואקינ טעינ טעינ" ןגנל לחה כ"חא ."יצפאלכ
."טעינ טעינ" ןגנל בוש לחה

ול זמרו ליעמ אלל תילט םע ךלוה 'א האר ותיבמ ש"דא ק"כ עיגהשכ :ולסכ א"י ,אציו ק"ש
.ליעמה ד"ע ש"דא ק"כ

הנעו (זלש ןוילגב הז ןמויב האר) "םייחל" םימעפ 'ד רמא םא .נה רמ תא לאש 770-ל סנכנשכ
זא 'יה אלש ל"נה הנעו ,('ה םויב) הנורחאה תודעוותהב 'יה אל עודמ ש"דא ק"כ ולאשו .ןכש
."םייחל" פ"ד רמאישו תודעוותהב םויה םילשהל לוכיש ש"דא ק"כ ול רמאו ,(עדי אלו)

.1:30 העשב םויה תודעוותהל אצייש ג"לירהל רמא ןותחתה ע"גל ש"דא ק"כ סנכנשכ

'וכו הלואגה גח ןינעב הברה רבידו ולסכ ד"ויל ךשמה איה וז תבשש רמאו ךישמה תודעוותהב
י"שרפב הלאשה ראיב ש"דא ק"כ .("הלואגה ןמז" רודמב הז ןוילגב אבומ וז תודעוותהמ עטק)
ירחאל ןכו "טעינ טעינ" ןגנל לחה (4:35 העשב ךרעל) תודעוותהה םויסב .תמדוקה תודעוותהמ
.החנמ תלפת

ולסכ ט"י הלואגה גחל יגיגחה ןוילגב ה"יא עיפוי ןמויה לש טרופמ ךשמה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


בקעי רחב עודמ
?אקוד םינבאב

םוליצ הזב אבומ ,(ונתשרפ שיר) "'וג םוקמה ינבאמ חקיו" עובשה 'פ םע רשקב
'ט ,אציו פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ)
וניבא בקעי לש ותגהנהמ הארוהה - א"ישת'ה ולסכ

(ךליאו 60 'ע א"ח ש"וקלב הספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

טאה רע ,טייג רע ןיהואוו טסואוועג טוג רע טאה ,ןרח ןיא ןעגנאגעג זיא בקעי תעשב
וליפא זא טסואוועג ךיוא טאה רע ,ימראה ןבל ייב ןטעברא ןפראד טעוו רע זא טסואוועג
ןוא רענייטש ןעמונעג רע טאה ראפרעד .'וכו תוער תויח ןאראפ ןיוש זיא געוו ןפיוא
,טצישאב ןייז לאז פאק יד .ןטערטוצ טינ רענייק לאז פאק םוצ זא ,פאק יד טלגנירעגמורא
ןעוועראה רע טעוו - הסנרפ ןוא הסנרפל תונכה ןיא - ןבל תדובעב ןוא ךרדה תודרט ןיא ןוא
.טנעה יד טימ ראנ

טצישאב לאז פאק יד זא ,ןעז ףראד רע זא ,םענייא רעדעי וצ הארוה יד ךיוא זיא סאד ןוא
סיפ יד טימ טנעה יד ךיוא אלימב ןיוש ןלעוו ,ןייז ףראד סע יוו ןייז טעוו פאק יד זא ןוא ,ןייז
ראנ ןופ ןפואב ןייז ןלעוו טנעה יד ,ךורע ןחלוש יפ לע ןייז טעוו הסנרפה קסע .יעבדכ ןייז
.הוצמ רבדל תוצר ןייז ןלעוו םילגר יד ןוא ,תברקמ ןימי רעבא ,החוד לאמש

םיא ףיוא לאז טלעוו יד זא טלעוו ןופ טמיוצעגפא טלעגנירעגמורא בקעי ךיז טאה סאוו טימ
גוס - םינבא טימ ראנ ,שגרה ןייק טימ טינ ,לכש ןייק טימ טינ .אקוד םינבא טימ - ,ן'לעופ טינ
טאה םעד טימ ,תחמוצה שפנ ןייק טינ וליפא ןוא ,תויח ןייק טינ ךיז ןיא טאה סאוו ,םמודה
.ןדנובראפ בקעי ךיז

:זיא םעד ןופ הארוה יד

טשרע וצ ךיז ןעמ ףראד ,ן'לעופ טינ לאז יז זא ליוו'מ ןוא ,טלעוו ןיא סיורא טייג'מ זא
וצ קינייוו זיא שגרה ןוא לכש .םינבא ,המילש םימש תוכלמ לוע תלבק טימ ןדניבראפ
לכל רפעכ ישפנו ,יתממודו יתיוש אל םא ,םמוד ןבא א יוו ןליפ ךיז ףראד רע ראנ .םעד
.'יהת

ןוא ןעמענ םיא טעוו ץוחה ןמ םדא ןב זא זיב ,טרא ןופ ןיילא ןריר טינ ךיז ןעק םמוד א
- טושפ דבע - םמוד א יוו ןליפ ךיז רע ףראד יוזא ,ןטייווצ ןיא טרא ןייא ןופ ןגארטרעביא
,ןגארט ןזאל ךיז ףראד ןוא ןטייווצ א ןיא טרא ןייא ןופ םיא טגארט רעטשרעביוא רעד סאוו
ףיורא םיא ףיוא טאה רעטשרעביוא רעד סאוו תוחילש יד ןוא הנווכ יד ןריפוצסיוא ידכ
.טגיילעג"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish