ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ה"בקה השועש םיסינה לש אסינ ימוסריפ
הלואגה תאבהל עגונ הז ירה - וננמזב
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה

*

הכונח תבש ,בשיו 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= אמש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ו"משת'ה בשיו פ"ש תחישמ / "תולג יאלאד" קועצל ךישמהל ,תותפתהל אל

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / !קיפסמ וכיח רבכ

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
וננוילג יבג-לע הנושארל םסרפתמה מ"שת ןמוי ךותמ ב"י קלח

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ שדוק תורגא

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / הלואגה תאבהל "אסינ ימוסריפ"

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"טשת'ה בשיו פ"ש תחיש לע יברה תהגה / ?רוהט ןמשה לע םירמוש ךיא

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ךישמהל ,תותפתהל אל
!"תולג יאלאד" קועצל

:הנעטב ערה-רציה וילא שגינ - "תולג יאלאד" קעוצ ידוהי רשאכ
םתויהב ךכ וקעצ לארשי י"נב !ךומדק רבכ - ?ךכ-לכ קעוצ התא המ
בשוח ךנה דציכו ,תולגב וראשנו תאז לועפל וחילצה אלו ,םירצמב
לארשי ינב תנעטמ דמול ידוהי לבא * !?ךיתוקעצב לועפל חילצתש
תולגהמ תאצל רקיעה "לודג שוכר"ה לע םירתוומ םהש םירצמב
* !הולשב בשיל רבכ םיצורש שקבלו "תולג יאלאד" קועצל םיכירצש
"לודג שוכר"ה רובעש ותוא תותפל השרה (םירצמב) ךנקז ,הברדאו
* !וישכע תותפתהל ךמצעל ןתת אל התא לבא - תולגב ראשהל יאדכ

*הגומ יתלב - ו"משת'ה בשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

,הרותב ןינעמ כ"וכאעו ,'ה תדובעב הארוה רבד לכמ דומלל םיכירצש 1ט"שעבה תרות פ"ע .א
"הולשב בשיל בקעי שקיב" תודוא הרותב רופיסה - 2ליעל רומאהמ םג הארוה דומלל שי
.5תולגהמ תאצל רקיעה 4"לודג שוכר"ה לע םירתוומ םהש 3לארשי ינב תנעט תודואו

:איה הארוההו

("רעקניגולק רעד") ערה-רציה וילא שגינ - [תולגל יד =] "תולג יאלאד" קעוצ ידוהי רשאכ
אלו ,םירצמב םתויהב ךכ וקעצ לארשי ינב !ךומדק רבכ - ?ךכ-לכ קעוצ התא המ :הנעטב
בקעי שקיב" ןכל םדוק ז"דעו ,"לודג שוכר"ה תא לבקל ידכ תולגב וראשנו תאז לועפל וחילצה
!?ךיתוקעצב לועפל חילצתש בשוח ךנה דציכו ,תאז לועפל חילצה אל אוה םגו "הולשב בשיל

תמגודב 'יהיש םורגלו ("ןציירפיוא") זיגרהל לוכי דוע התא ךתקעצ י"ע :רציה ןעוט ,הברדא
ראשתש רתוי בטומו ,הולשב בשיל בקעי תשקב י"ע םרגנש יפכ 6"ףסוי לש וזגור וילע ץפק"
...!(ו"ח) ה"בקה תא זיגרת ןפ ,קעצת אלו טקשב

םג אלא ,םירצמב לארשי ינב תנעט לע הנעמה קר בתכנ אל הרותבש ,ול םירמוא ךכ לע .ב
הרותב העבקנו הבתכנ (תולגהמ תאצל רקיעה לודג שוכרה לע םה םירתוומש) המצע הנעטה
:הארוה וז הנעטמ םג םידמל אלימבו ,הארוה ןושלמ

תאצל רקיעה לודג שוכרה לע םירתוומ םהש ,"תולג יאלאד" לארשי ינב וקעצ זאש םשכ
.תולגהמ רבכ תאצל םנוצרש קועצל לארשי ינב םיכירצ םויה םג ךכ - םירצממ

"לודג שוכר"ה רובעש ("ןדערנייא טזאלעג ךיז") ותוא תותפל השרה (םירצמב) ךנקז ,הברדאו
לארשי ינב ירה זאמש ןויכ ,וישכע תותפתהל ךמצעל ןתת אל התא לבא - תולגב ראשהל יאדכ
.תולגה ןמזב םתדובע י"ע "לודג שוכר"ה תא רבכ ולביק יאדוב

:ט"ויו תבשבו ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל" :עובשה תומי לכב לארשי ינב םיקעוצ ןכלו
אדבעכ" םידמועשכ הדימעה תלפתב תאז םירמואו ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"
םהלש רשב יניעב תוארל םישקבמ - תוטשפבו תמאב הזל םינווכתמש ןבומ אלימב ,7"'ירמ 'ימק
!"םימחרב ןויצל ךבושב"

"ןויצ" ,תוינחורב "ןויצ" לע ךלוה הזש - ולא תובית לע םיימינפ םישוריפ םנשי יאדוב
תונווכה תא םינווכמ םא לבא - תויתימא תונווכ םה יאדובש ,9"אמלעב אנמיס אנא" ,8המשנבש
רשאכ כ"אשמ !םילימה שוריפב זא רסח ,טושפה שוריפה לע םיבשוח אלו דבלב (תוימינפה)
תונווכ ףיסוהל רשפא דימתו ,ונשי רקיעה יזא - "תונווכ"ה תא אלו טושפה שוריפה תא םינווכמ
.הזב

תוארל םימעפ המכו םויו םוי לכב םישקבמש - טושפה שוריפה תא ןווכל שי שארל לכל ךא
,תומילשב ויהיש ידכ - רשב יניעה וארבנ ךכ םשל ,הברדאו ,"םימחרב ןויצל ךבושב" רשב יניעב
!"םימחרב ןויצל ךבושב" - תומילשה תילכת תא תוארל םילצונמ םה רשאכ אקוד הזו

ךירצ ידוהיש - 'וכו 13חקורב ,12טקלה ילבשב ,11ק"דרב אבוהו ,10םילהת שרדמב בותכש ומכו
רבכ יתמ עבות אוהש ,עובתל 14הכלהב ןושלה קוידכו ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא עובתל
!15הלואגה אובת

!הלואגה תא םיאיבמ - הלואגל הקושתהו יוויקה םצע י"עש ,16בתוכ א"דיחהש דעו

לע םירתוומ םהש םירצמב לארשי ינב תנעט תודוא הרותה רופיסמ םידמלש הארוהה יהוזו .ג
:"הולשב בשיל בקעי שקיב"ש הזמ ןכו ,תולגהמ תאצל רקיעה "לודג שוכר"ה

לע) הנעמה תא רקיעב שיגדמש י"ע 3ארמגה רופיס תא לצנל הצור ("רעקניגולק"ה) ערה רציה
אל לעופבש - בקעי לצא ז"דעו .תולגב ראשהל יאדכ "לודג שוכר"ה ליבשבש ,(י"נב תנעט
;"ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ו ותשקב האלמתנ

קועצל םיכירצש ,(הארוה ןושלמ הרותהמ קלח םג איהש) הנעטה םצעמ םג דמול ידוהי ,םנמא
יזא ,וז הנעטמ םג הארוה םידמול רשאכו !הולשב בשיל רבכ םיצורש שקבלו "תולג יאלאד"
ידכב םירצמ תולגב ףסונ ןמז לארשי ינב תא םיקיזחמש ,הנעמהמ םג הארוה כ"חא דומלל ןתינ
."לודג שוכר"ה תא ולבקיש

שוכרב ואצי ןכ ירחאו" ה"בקה תחטבה רבכ המייקתנ םירצמ תאיצי ירחאל :איה הארוההו
,תולגה תונש לכ ךשמב לארשי ינב תדובע הפסותינ הזלו ,(תולגב םבכיע אוה ךכ םשלש) "לודג
!תולגב דוע לארשי ינב תא קיזחהל הביס ןיא ,אלימבו

ונל תרפסמ ללכב עודמ :הלאשה תלאשנ הרואכלד ,תאז תרפסמ הרותה עודמ םג ןבוי ז"פע .ד
אל ,תאז תרפסמ הרותה התיה אל וליא אלה ,ה"בקה הנעמ תאו לארשי ינב תנעט תא הרותה
?זא 'יהש יפכ ,רוזעי אל ךכ ןיב הזש ןויכ קועצל התע םיכירצ אלש ןועטל רציה לכי

רציה אב 'יה ,ץוריתהו הלאשה תא האיבמ התיה אל הרותה םא :תנתונה איהש ,הזב רואיבהו
תבתוכ ןכל !"תולג יאלאד" קועצלמ ותוא בכעלו ידוהי לבלבל ידכ הצרתמו הלאשה תא לאושו
,הנעמה תא דימ ועדישו רציה תנעט תא הליחתכלמ ("ןענעראוואב") לטבל ידכב ,הרותה תאז
!דחא עגרל וליפא "תולג יאלאד" קועצל קיספי אל ידוהיש ךכ

:בקעימ ונשיש דומילה םג והזו

תויהל רבכ םיצורש שקבל לארשי ינב םיכירצ ךכ ,"הולשב בשיל בקעי שקיב"ש םשכ
לצא ןבומש יפכ קר אל תובשייתה שקבל רופיסהמ םידמל לארשי ינבש אלא .תובשייתהב
הבית איה "בשיו"ש) ה"בקה לש "בשיו" ,םתס "בשיו" אלא ,"בקעי בשיו" - הטמל ארבנה
"בשיו" - הז םע דחיבו !תובשייתה יהמ ןיבמ ה"בקהש יפכ ,תיתימא תובשייתה - ('ה תרותב
.ימשגה הזה םלועב םיפוגב תומשנ רותב לארשי ינבל תובשייתה ,תוטשפב

,תיתימא תובשייתהל אובל הנכה קר םה - "ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ש - םייתניבש םינינעהו
.תיתימא תובשייתה 'יהתש ןמזה עיגהו ,ולא םינינע לכ תבוח-ידי ואצי רבכ וישכעו

הלעמל אוהש) ה"בקהמ האב איהש יפכ תובשייתה ,תיתימא תובשייתה וז דחא דצמ ,רומאכו
המשנ רותב ידוהי לכ לש וייחב תיתימאה תובשייתהה תכשמנ הז םע דחיבו ,(םינינעה לכמ
רבד" - (תוטשפב אקוד איה הכלהש) הכלה פ"ע "בשיו"ב טושפה שוריפכ ,ימשגה ז"הועב ףוגב
םישוריפ ינש 20תרמוא ארמגהש הזמ ןבומכ) 19"ץקה הז 'ה רבד" םע רושקש 18"הכלה וז 17
.(17"'ה רבד" - קוספ ותוא לע ולא

תומילשו תיתימא תובשייתה זא הנשיו ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב דימש - תוטשפבו
:םינינעה לכב

,21"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" - םעה תומילש

הבהא - תוינחורב הזש יפכ םגו ,וטושפכ 22"םתא םבהזו םפסכ" - "לודג שוכר"ה ונשיו
,'יתווצמו הרותה תומילש ,23האריו

יכ" דע ,ץראה תומילש ,שדוקה ץראב - "ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו"ה תומילשב לעפנו
יניק ץרא תא םג לארשי ינבל ונתי תוצראה תעבשל ףסונש ,24"ךלובג תא ךיקלא 'ה ביחרי
'יהנ ז"יע אקודו ,םתוא םיכפהמ - ("טנעה עש'יוג") םיוג ידיב ויה זא דעש ינומדקו יזינק
אב רואה ןורתיש ןויכ ,תיתימא תובשייתה לש ןפואב 25"ויבא ירוגמ ץראב 'וג בשיו"
,26אקוד ךשוחהמ

םיכפהמו םיוג ידימ םואיצויש ז"יע אכפהתאד הלעמה םהב 'יהת - םינינעה לכל עגונב ז"דעו
,תילענ יכה השודקל םתוא

תיתימא תובשייתה ,"בשיו"ה ונשיו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - תוטשפבו
,ימשגה ז"הועב תוטשפבו

.שממ ןדיד אלגעבו שממ ונימיב הרהמב

__________
.ג"הושב מ"מ םע תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.נ"שו .ךליאו ז"כקס תופסוה ט"שכ (1

.("םימימתה תוחנה דעו" י"ע ל"יש) החישב ח"יס (2

.ךליאו א"עס תוכרב (3

.די ,וט ךל (4

.ז"כס םש (5

,זל ונתשרפב י"שרפ (6

תבש (7

.מ"כבו .ול םש .ךליאו זכ םירבד ת"הוא .ךליאו ב םירבד ת"וקל האר (8

,הכר א"חז (9

.אי רומזמ (10

לאומש ףוס (11

.זנק 'יס ןוזמה תכרב רדס ןיד (12

.בכש 'יס הלפת 'לה (13

.(ם"במרה בתכו ה"ד) ח"פקס ח"וא רוטל י"ב האר (14

.14 'עהב םשו ,ךליאו 23 ה"כח ש"וקל .לארשי לכ ףוכיו רודמב הש ןוילג "ךלמה יחי" האר (15

.יוויק ךרע תוא תומדק רבדמ ורפסב (16

.בי סומע (17

,חלק תבש (18

.םש (19

.םש (20

אב - מ"יציב ש"מכ (21

'יעשי (22

.מ"כבו .ךליאו א ,חנ םש ח"ות .ונתשרפ שיר א"ות האר (23

,טי םיטפוש הארו ,בי האר (24

.םש םיטפוש י"שרפ (25

.נ"שו .ח"ס ךשוחל סחיב - רוא ךרע ד"בח-םיכרעה האר (26


הלואגה ןמז


!קיפסמ וכיח רבכ

ןקתלו םיחולש חולשל םיכירצ ןיידעש שגדומ חלשיו 'פב :אוה חלשיו 'פל בשיו 'פ ןיב קוליחה
.ןותחת םוקמ והזש "םודא הדש ריעש הצרא" םע קסעתהל םיכירצש ךכ ידכ דעו ,םלועה תא
ירוגמ ץראב בקעי בשיו" :בשיול חלשיומ תוישרפה ךשמה והזו .יכפה םוקמ :וזמ הריתיו
הלואגב אובל דיתעל "הולש"ה ןינע תומילשל דעו ,"הולשב בשיל בקעי שקיב" י"שרפו ,"ויבא
.המילשהו תיתימאה

- דיעה ונרוד אישנש ירחאל ,טרפבו .הדיתעה הלואגב "הולשב בשיל" הכזנ י"מותש ר"היו
םישמשמה - לפטד לפט םהש םירותפכה וליפאש ,ונייהו ,םירותפכה תא וחצחצ רבכש - דיעמו
,"רוהט רוהטל . . רבוחמה לכ"ש הרהטו האמוט ינידב עודיכו] וילא םילפטו דגבה תא קר
- וילא לטבו םדאה תא שמשמ (דגבה) אוהו [דגבל לטבו לפט רותפכהש המכ דע שגדומ הזבש
ירה ךכ תרמוא הרותהש ןויכמו ,'מגה ירבדכ "ןיציקה לכ ולכ"ש דעו ,רבכ םיחצחוצמ םה םג
- םיחפט הרשעמ הטמל ונקדצ חישמ תאיבל י"מות הכזנש - תואיצמ הנשמ הרותב ןיד-קספ
.םיפוגב תומשנ םה י"נב ובש םוקמב

רבכש םושמ - קיפסמ וכיח אל י"נבש ךכב תאז תולתל ןיאו ,הלואגה האב אל ןיידע כ"פעאו
קר אוה רסחש המו ,("טראוועג-רעביא ןוא טראוועג ןוא טראוועג ןיוש טאה'מ") וכיחו וכיח
.המילשהו תיתימאה הלואגה אובת ובש ,הוהה עגרה ירחאלש עגרה

הז םויב תועש המכ ורבע רבכש אפוג הזמו ,תומילשה תילכתב "לודג שוכר"ה ונשי רבכו
םיעודי ,הז לכ ירחאל לבא .רתוי דוע "לודג שוכר"ב ףסותימש חכומ האב אל ןיידע הלואגהו
רקיעה - "לודג שוכר"ה לכ לע םירתוומ םהש ה"בקהל םירמוא לארשי ינבש שרדמה ירבד
.תולגהמ םדוק עגר תאצל

,לארשימ א"ואכל ןתינ הלש חתפמהו אספוקב חנומכ אוה לודג שוכרהש ,הזב לשמה עודיכו
אל ,דחא ףא לואשל ךירצ וניאו ,החתופל לכוי הצרישכו ידיחיה ב"העבה אוהש הזכ ןפואב
.'ילע ידיחיה ב"העבה ותויהל ,הטמ לש הבישיב אלו הלעמ לש הבישיב


לש ויצפח ויהי ןכיה
?הלואגב ונרוד אישנ

דע ,התרטפהו חלשיו 'פב הרותב וארק רבכש ירחאל דחוימבו ,רבעב רבכ 'יהת הלואגהש ר"היו
הלואגב ,ז"נפל םייונמה םלועה תומוא לכ לע - "הכולמה 'הל התיהו" הרטפהה םויסל
.המילשהו תיתימאה

הביסהש ,םהיפולאו ושע ינב לכ תודוא תוכיראב רפוסמ םשש ,השרפה םויסב םג שגדומ הזו
התיהו"ש שגדומ הזב םגש ,י"שרפכ ,םהילע וניבא בקעי לש ותולדג תא שיגדהל ידכב איה ךכל
- "לאידגמ ףולא" תא וליפא םיכפהמש השרפה םויסל דעו ,םלועה תומוא לכ לע "הכולמה 'הל
("אגרנ 'יב 'ידשל אבא 'יבו 'ינימ") ךפהנ אוה םגו ,ז"ועלד תוממור לע הרומש ,"ימור אוה"
."הכולמה 'הל התיהו" ,השודקד תוממורל

םיכוזו ,ונשארב ונרוד אישנו ,םשארב םלוע יקידצ לכו רגה 'ידבועו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ו
ייאמו . . ודי תינש י-נדא ףיסוי" השענש ,קחצי ףסוי ומשל םיאתמ המילשהו תיתימאה הלואגל
."קחצי" - ינשה ומשכ בבל בוטו החמש ךותמ הז לכו .תויולג ץוביק - "םיה

םיבתכמה ירשקו ,די-יבתכהו םירפסה ,ונרוד אישנד םינינעה לכ תא לבקל י"מות םיכוזו
ונצראל י"מות םתוא םיחקולו .התע הזב ךיראהל ג"מזה ןיאו ,שוכרה ראש לכו ,התע ואצמנש
תונולחו תוכשל ויה ק"מהיבבש עודיכו .ק"מהיבבו ,ק"היע םילשוריל אפוג םשו ,השודקה
ל"עלש לודג-ןהכ תניחבב איה ותדובעש ידוהיש ש"כו ,םהידגב תא םירמוש םינהכה ויה םהבש
.ק"מהיבב ויהי ויצפחו ושוכר

שדוקה ריע םילשורילו ,השודקה ונצראל "אימש יננע םע וראו" י"מות הז-לכל םיכוזש ,רקיעהו
.שממ דימו ףכיתו ,שדקמה תיבלו
(הגומ יתלב ,םיעמושה תמישר - א"שנת'ה ולסכ ד"י ,חלשיו פ"ש תודעוותהמ ד"רמ עטק)


הלא ונימיב "הולשב בשיל"

תילכתב אלו ,ןמז ךשמל קר ותשקב האלמתנ ,"הולשב בשיל בקעי שקיב" רשאכש פ"עא . .
ינפמ אלא הניא ךכל הביסה ירה - דימו ףכית המילשה הלואגה התיה אל ירהש ,תומילשה
תא םייסש ירחאל המילשה הלואגל ןכומ 'יה ודצמ בקעי ,ןכש ,'וכ םיידדצ םינינע וברעתהש
לש בוכיע קיפסמ 'יה - "'וג םיכר םידליה"ד בוכיעה ירחאל וליפאו ,ןבל תיבב םירוריבה תדובע
בצמל דימ אובל םילוכי ויהש ךכ ,םירוריבה תדובע לכ תא םילשהל ידכ דבלב תורופס םינש
.המילשה הלואגב "הולשב בשיל"ד

עגונב םג הפקתב איה וז הלאש ירה - םירתבה ןיב תירב תריזג םייקתהל הכירצ התיהש המו]
,המילשה הלואגל תכלל רבכ םילוכי אלימבו ,רבכ ררבתנ ושעש בשח בקעיש ראובמהל
ראבמש יפכ - הזל הנעמהו !םירתבה ןיב תירב תריזג תודוא עדי רשאכ ןכ בשח דציכ ,הרואכלד
אד רמוחב" :הרותה דומילד הדובעה י"ע םג תויהל לוכי דובעשה ןינעש א"ותב הלואגה לעב
לע ו"ח הריזג וזיא הנשי םאש - הז ונתולגל עגונב אוה ןכו ."'וכ אתכלה ןוביל אד םינבלבו ו"ק
לע םימעטהמ 'א והזו ,הרותה דומילב העיגיה י"ע ח"י םיאצוי ,תולגו דובעש לש ןינע
.[הרותל םיתע תעיבקל עגונב תולדתשהה

לש וזגור וילע ץפק" - (ב"ויכו ,בא דוביכ תוצמ םייק אלש הנש ב"כ) תונוש תוביסמש אלא
;ז"חאלש תויולגה לכו ,םירצמ תולגד ןינעה תוללכ - הזמ האצותכו ,"ףסוי

,"ןיציקה לכ ולכ"ש ארמגב ורמאש זאמ םינש יוביר ורבע רבכש ירחאל ,ולא ונימיב ,םנמא
,'וכ חישמ ילבחד םינינעה לכ ח"י ואצי רבכש יעצמאה ר"ומדא לש ותחטבה ירחאל טרפבו
תא חצחצל" אלא ונל ראשנ אלש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וירבד ירחאל כ"וכאעו
'יהי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכית אובל םילוכיש יאדוב ירה - ...!"םירותפכה
."הולשב בשיל"ד ןינעה תומילש
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ולסכ א"כ ,בשיו פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

הכונח תאז דע - הכונחד 'א רנמ ,"מ"שת ןמוי"מ ב"י קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה]

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

'יכונחה םא תוארל טיבה תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנשכ :הכונחד ליל ,בשיו ק"שצומ
.המוקמב תקלוד

ןינעב אקוד רחבי ךא םתודוא רבדל םינינע יוביר םנשיש ש"דא ק"כ רמא 'א החיש תליחתב
ןויצ תב יחמשו ינר" הרוטפהה לע א"ותה ראיבו ,תולבגההו םירדסה לכ תא ץרופה החמשה
."'וג

ןינעה ראיבו (םימי 'ז תוכוסכ אל) םימי 'ח אוה הכונחש ךכ לע ש"דא ק"כ רביד 'ב החישב
,פ"מכ הבושת ושע רבכו "ןיציקה לכ ולכ"ש ש"דא ק"כ רמא םירבדה ןיב .םיאולימל ינימשד
איה ירה תולגה לע ("ץכערק א") החנא ירהש ,הבושת לש העונתב םידמוע םויו םוי לכבש דע
!?יתמ דע - כ"או ,הבושת לש ןינע םג

,החמש ךותמ ותושעל הכונח עצבמ ד"ע ררועו הכונח ןינעב רבדל ש"דא ק"כ ךישמה 'ג החישב
(םילייחה) םהש פ"עאש ש"דא ק"כ רמאו ,הרטשמב וא אבצב םיאצמנה ולאל דחוימבו
םה םאו ,'ילע םירדהו י"א תנגה לש ינויח דיקפת םיאלממו םתרמשמ לע דומעל םיצמאתמ
ןויכ כ"פעא - םדיקפת יולימל 'יוארה בלה תמושתל עירפי הז ירה החמש לש העונתב ויהי
- הברדאו ,םדיקפת יולימב ליאוי קר הזש יאדוב ירה החמשב תווצמה םייקל הרומ הרותהש
."ןבאכ ומדי ךעורז לודגב דחפו התמיא םהילע לופת"ב ףיסוי דוע הז

."'וכ ולסכב ה"כב" ה"ד רמאמ רמאו ןגנל ש"דא ק"כ הוצ כ"חא

.רהזה לע ר"ומאא תורעהבו י"שרפב ךורא רואיב - 'הו 'ד החיש

עגונב רמא םירבדה ןיבו ,טרפב שדוקה ץראבו ללכב םלועב בצמה לע ש"דא ק"כ רביד ןכ-ומכ
רמאו (םדוקה ןוילגבש ןמויב האר) ועבקש םילהת תרימאו תועש תינעתה לע געלש 'א ותואל
.בצמה תרמוח תאפמ םוי לכב םילהת תרימא ל"צ 'יה םצעבש ש"דא ק"כ

.םיקלודה תורנה לע ש"דא ק"כ טיבה "וללה תורנה" ןוגינה תא תוחישה ןיב ונגינשכ

,לאוג ןויצל אבו" - תושרדה לכב םייסל םעפ וגהנש יפכו :ש"דא ק"כ רמא תודעוותהה םויסב
ד"ע ריכזה ."אוואקינ טעינ טעינ" ןגנל לחה כ"חא ."רעבירא הליחתכל" ןגנל הוצ ."ןמא ורמאו
תודעוותהב ופתתשהש הלכו ןתחל "תוכרב עבש" ושעש דע ןיתמה ,הנורחא הכרב תרימא
."טעינ טעינ" ןגנל בוש לחה ותאצ םרטו

ךאווטימ"ה ידלי לש סנכ הטמל לאזב םייקתה צ"החא םויה :הכונחד רנ ,ולסכ ו"כ ,'א םוי
י"ירל ש"דא ק"כ רמא "חבשל ונילע" ירחא .החנמ תלפת םהמע ללפתה ש"דא ק"כו ,"העש
עצמאב ,'קה ויפכ תא ש"דא ק"כ אחמ "הצע וצוע" ורששכ .םיקוספ ב"יה תא ודיגיש טכעה
י"ירה לש ודכנ רמא ןורחאה קוספה תא .ודיגי תודליה םגש ול רמאו ג"לירהל ארק םיקוספה
ק"כ ךייח "ואנ חישמ טנאוו יוו"ו "וניברו ונרומ וננודא יחי" זירכהשכו הבר תויחב טכעה
רישל וליחתהשכ .הברה ךייחו הצורמ דואמ הארנ ש"דא ק"כ 'יה סנכה ךשמב ללכבו ,ש"דא
.הרישה תרבגהל ושארב זמרו 'קה ויפכ תא ש"דא ק"כ אחמ "תצרפו"

ק"כ ךייח תבשל םלוכמ םישקבמש טכעה י"ירה זירכהשכו ןופורקימה תא ובריק החישה ינפל
זוזל המיבה י"ע םידמועה םירוחבהמ םישקבמש ל"נה זירכה כ"חא .בשיי םגש ול רמאו ש"דא
ול רמאו לוטיב לש העונת 'קה ודיב השעו בחר ךויח ש"דא ק"כ ךייחו ,לארשי תבהא דצמ
.בשייש

כ"חא ,(472 'ע כ"ח ש"וקל האר .תילגנאל ל"נה םמגרתמ עצמאבשכ) תוחיש 'ג רביד ש"דא ק"כ
תוכירדמו םיכירדמל רסמ כ"חא ,"הוצ הרות" קוספה תא בוש ודיגי םידליהש ש"דא ק"כ רמא
.טנעס 10 לש תועבטמ 'ב דחא לכל - "הכונח תועמ" תודליהו םידליל םתתל ידכ תועבטמ 'יש
תיברע ללפתה כ"חא דימו "'וכ ךיסנ לע" ןגנל לחהו ןופורקימל ש"דא ק"כ שגינ ותאצ םרט
.ותיבל עסנו

.'קה להואל ש"דא ק"כ עסנ םויה :הכונחד רנ ,ולסכ ז"כ ,'ב םוי

תודוא תוריכזמה ירבח י"ע ש"דא ק"כמ העדוה האצי םויה :הכונחד רנ ,ולסכ ח"כ ,'ג םוי
.לעופב השעמב הנווכהש ,החמשב תויהל ק"שצומב ש"דא ק"כ תחיש

תרבגהל 'קה וידיב הרוהו להקה לא הנפ ומוקמל עיגהו החנמ תלפתל ש"דא ק"כ סנכנשכ
אחמ "ךיסנ לע" ורששכו "וללה תורנה" ונגינ תורנ השמח וקילדהשכ הלפתה םויסב .הרישה
ק"כ האר אציש תעב ."ךיסנ לע" ןגנל ש"דא ק"כ לחה ותאצ םרט .'קה ויפכ תא ש"דא ק"כ
אלא יללגב ףכ אחמת לא :(ישפח םוגרת) ול רמאו וארוקל הרוה ,ףכ אחומ ג"זר תא ש"דא
.(בחר ךויח ךייחו) האלה ךכ ךישמתו הכונח ללגב

.החמשו תדחוימ דואמ תודעוותה ש"דא ק"כ דעוותה םויה :הכונחד רנ ,ולסכ ט"כ ,'ד םוי

ךרוצה לע ש"דא ק"כ רביד 'ב החישב .ןטק כ"וי - ח"ר ברע לש ותלעמ ד"ע רביד 'א החישב
ןכו ,דומילה תוכיאבו תומכב ףיסותש החמש ךותמ ,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילב הפסוהב
- "רקיעה אוה השעמה"ו ,א"ואכל םירומא םירבדהש שיגדהו ,(הקדצ) ח"מגב הפסוה ד"ע
ןינע דומלל דימ ובשייתי אלא ,םירבד-תמישר וא הרזח וכרעי אל תודעוותהה ירחאל דימש
(ךרעל הלילב 1:00-ב) תודעוותהה רחא דימ רשא 'יה ןכו) הקדצ דימ ונתיו תודיסחב וא הלגנב
.('וכ תודיסחו הלגנ ודמלו ובשיו ,אלמ הטמלו הלעמל לאזה 'יה

ןכ ,ה"בו ש"בד תקולחמה םע רשקב ישימחה רנבש שודיחה לע ש"דא ק"כ רביד 'ג החישב
.הלהבב וא אבחהב אלו םייתימא ףקותו זועב םתושעל שיש םיעצבמה ד"ע ש"דא ק"כ רביד

דועבו םילשוריב ד"בח ןוכיש תונבל הצורש ךכ לע תוכיראב ש"דא ק"כ רביד 'ד החישב
םושמ םיישק םימירעמ - הזל תונוישר תתל םיכירצש ק"האב ולא אקודו ,ק"האב תומוקמ
ןוכישה הנביו ירבד ולבקתיו הכונח סנ 'יהיש הקזח יתווקתו ,'וכו םיחטשה ד"ע רבדמ ינאש
עישוי םיקולא יכ" ןגנל הוצ םייסשכ .םידחוימ םייוטיב הברה רבידו .'וכו שורדה ףסכה ונתיו
הליחתכל" ,"תרמא התאו" ,("הושריו םש ובשיו" "הולחני" תוביתה תא וריכזהב) "'וג ןויצ
."תצרפו" ,"רעבירא

."אסינ ימוסריפ"ב הכונח עצבמ לע בוש ררוע - 'ו החיש .ולסכ ט"ימ םויסה תמלשה - 'ה החיש
."אוואקינ טעינ טעינ" ןגנל לחה םויסב

אבה ןוילגב ה"יא ןמויה ךשמה


השקבו הדות

םינינפ ונידיל רוסמל ליאוהש לע אדנל 'יש ןמלז המלש 'ר עיפשמה ח"הרהל הנותנ וניתדות
.ב"בלו ול דומעת םיברה תוכזו (מ"שת "הצובק"ב) 770-ב ותוהש תעב בתכש

ק"כמ ןמוי וא תרגא ,החנה ודיב שיש א"ואכל תשגרנ השקבב םינופ ונא וז תונמדזהב
.םלוע דע ב"בלו ול דומעת םיברה תוכזו ,ונידיל םרסומל - ומסרופ אל ןיידעש ש"דא


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

םיכיראתמ א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כמ שדוק תורגא 'ב ונינפל
(התע דע ומסרופ אל עודיה לככש) ולא םימיל םיכומסה

אלש ש"דא ק"כמ שדוק תורגא ודיב שיש ימ לכ ינפב החוטש וניתשקב תאזבו]
[ול דומעת םיברה תוכזו ,םיברה תא םהב תוכזל מ"ע ונידיל םרסומל - ומסרופ

ג"ישת תבט ח"רדא .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

רותב ותעיסנ ןינעב םדקהב הנעמ שקבמ םהב ,ולסכ ד"כו ב"כמ ,ויבתכמ ינש ולבקתנ התע הז
,ימשגה םבצמ תבטהל חרכומה . .ב ת"ות תבישי חכ אב

רשפא יא ,ליגרה ד"ע ,וזכ העיסנב ירה יכ ,ולש אפורה תעד הזב ררבל ךירצ שארל לכל הנהו
,כ"ג ןבומו ,אפוג הנידמב םוקמל םוקממו הנידמל הנידממ לטלטהל ךירצו ,דחא םוקמב תבשל
לודג דובכב םילבקמ םוקמ לכב אלש ןויכ ,תושגרתה םורגל םילוכיש םינינעב כ"ג רושק הזש
םיכירצ - הז לע םיכסי אפורהש הרקמב .עיפשהל אלו םשגב הרזע שקבל םיאבה םישנא טרפבו
אלש ,עוסנל םיננוכתמ םשלש תונידמה לע השורפ םתדוצמ רשא וניתודסוממ הלא םע רבדתהל
.םיאתמה ןפואב םינמזהו תומוקמה תא ועבקיו ,וריבח תא שיא ולבלבי

לע רשא ת"ישה ןתי ןכ ,ויחיש ותגוז תואירבו ותואירב בצמ תבטהמ ט"ושבה לע ח"ת ח"ת
.םתא השענה לכמ תובוט רשבל ולכוי אבהל

ןה ,דאמ דאמב יתוא רעצמש ,ו"ת ק"האב ד"בח ינינע ד"ע בותכל יתיאלנ רבכש ,ומצעמ ןבומ
דסומ ןיבש תושקנתההו דוגינה ,רפכהב הרושה םינושה םיכוכיחהו דוריפה . .ב הבישיה ינינע
שיא רשבל ת"ישהמ ר"היו .הנשעאו הז ןינעב יתבוח דוע המ עדוי יניאו - 'וכו 'וכו וריבחל דחא
.י"הכת בוט ךא והערל

הנוכנה תואירבל הכרבב

ק"יח

* * *

א"כשת ולסכ ז"כ .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

ק"כ לש 'קה ןויצה לע ןוצר תעב וארקיש ,נ"פה 'ג םע הכונח ברעמ םבתכמ תלבק יננה רשאמ
,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ

,ולסכ ט"י הרושבה םוי ריהבה םוי לש תויודעותהה תחלצהמ תורופס תולמב םיבתוכ וב
.ד"בח רפכב ,ונשפנ תודפו ונתלואג

ןבומ ירהו ,אמלעב העדוה א"כ ,הזב תויטרפה רדעה לע ,הלודג יכה 'ימתהו האילפה תנבומו
,הזב טרופמ בתכמ לבקתיש הוקתהו ,חבושמ ז"ה הזב טרפמה לכש

,תוצמו הרות תודהי ינינעב הפסוהב אטבתתו ,הנשה לכ ךשמל ךשמות תוררועתההש ןוצר יהיו
תארוהכו ,רואו ףיסומו ךלוהד ןפואבו ,רקיעה אוה השעמה ירהש ,םימוי םויה ייחב לעופל דעו
.ללה תיבכ הכלה ירהד ,ולא הכונח ימי

חמש הכונחלו תוטרופמו ט"ושבל הכרבב

ק"יח


רקיעה אוה השעמה


הלואגה תאבהל "אסינ ימוסריפ"

.השוע אוהש םיסינה לע 'הל האדוההו הרכהה תויהל הכירצ ,תישאר . .

וליפא אליממ - "אסינ ימוסריפ" אוה םנינעש הכונחה ימיל תוכימסב םידמוע רשאכ טרפבו
אסינ ימוסריפ לש ןינעב השגדה וזכ תויהל הכירצ אל הנשה ימי ראשבש רמול-יצמית-םא
תויהל ךירצ הכונח ימיב ירה - (הזב אצויכו םירופו הכונח לש םנינע והזש אפוג הזמ חכומדכ)
אלא (ןמשה ךפ לש) הכונחה סנו המחלמה סנ תא קר אל ללוכ הזש ,רמול שיו ,אסינ ימוסריפ
."הזה ןמזב םהה םימיב" - לארשי ינבל השוע ה"בקהש םיסינה לכב אסינ ימוסריפ

ףסונ ,השוע אוהש םיסינה לע 'הל חבשה תניתנו האדוההו הרכהה :רקיעה אוהו דועו
תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ תאיבל עגונ םג ז"ה - הבוט תרכה לש ןינע םתויה לע
ןידה תדימ הרמא . . חישמ 'יקזח תושעל ה"בקה שקיב" :תרמוא ארמגהש יפכ ,המילשהו
רמא אלו (וילחמ אפרתנו בירחנסמ לצינש) וללה םיסינה לכ ול תישע 'יקזח . . ה"בקה ינפל
."חישמ והשעת ךינפל הריש

עגונ הז ירה - וננמזב ה"בקה השועש םיסינה לש אסינ ימוסריפש ,וננינעב ןבומ הז יפ-לע
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהל

,םינינעה לכ ירחאל םידמוע רבכש רחאמ :תירקיע הארוה ("סיורא ןעמ טאה") תלבקתמ הזמו
לצא םסרפל ,"אסינ ימוסריפ" לש ןינעב קוסעל אוה רתויב ןוכנ רבד - האב אל ןיידע הלואגהו
הזבש העידי ךותמ ,ונמיע השוע ה"בקהש םיסינה תא - םוקמו םוקמ לכבו ,תלוזה לצאו ומצע
!המילשהו תיתימאה הלואגה הרושק

םימי לצנל תוארל שי - ל"נכ "אסינ ימוסריפ" אוה םנינעש ,הכונחה ימיב המכו-המכ-תחא-לעו
הזל אורקל וא] םידיסח תויודעוותה ךורעל ידכ - םג ,הכונח יעצבמו תולועפה לכל ףסונ ,ולא
,הכונחה ימימ םוי לכב ,["'יסומינב ךלה אתרקל תלזא" ,ונינע יפל םוקמ לכב ,רחא ןושלב
הרות ינינע לכב תובוט תוטלחה לבקלו ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרות ירבד םש רבדלו
ןינעב רבדל - רקיעו דועו ,(הכונח תורנל םאתהב) רואו ךלוהו ףיסומ לש ןפואבו ,תווצמו
."הזה ןמזב םהה םימיב" םיסינה ,אסינ ימוסריפ
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה תבט ח"הבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


לע םירמוש ךיא
?רוהט ןמשה

ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ ,הכונחה גח םע רשקב
ז"טשת'ה הכונח תבש ,תבט ח"הבמ ,בשיו פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה

(482 'ע ב"ח ש"וקלב הספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

:ן'הנעט עכלעוו עכלעזא ןאראפ ןענייז סע

ןעמעוו זיא ,םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ ,הגשהו הנבה ןופ ןינע א ךאד זיא הרות
הרות ןענרעל העש ראפ א .תומכח ערעדנא ךיוא םעד ןיא ןעשימניירא טעוו ןעמ זא ,סאד טרא
סאוו .ךאז ןייא ןוא תוכימס א ןופרעד ןעכאמ ןוא ,לידבהל תומכח ערעדנא העש ראפ ןוא
?םעד ןיא ןייז ןעק לוקלק א ראפ

:הכונח ןופ סנ רעד זנוא טנרעל סאד

,אמט ןמש םעד רהטמ טינ זיא רוהט ןמש רעד סאוו ראנ טינ זיא ,געוו םעד טימ טייג ןעמ זא
.אמט ךיוא טרעוו רוהט ןמש רעד זא ,םינמשה לכ תא ואמט אברדא ראנ

ם"במר רעד יוו .ל"ר תוימשג ןיא ךיוא ראנ ,תוינחור ןיא ןברוח א ראנ טינ טגניירב סאד ןוא
ץלא זיא סאד ןוא ,םהיתונבבו םנוממב םדי וטשפ םינוי יד זא ,הכונח ןעגעוו טלייצרעד
.םינמשה תא ואמט סאוו םעד טימ ןעדנובראפ זיא

ןעבאה יוזא יוו ראנ .ןעדיא א ףיוא הטילש ןייק ןעבאה טינ ידוהי וניא א ןעק תמאב םוראוו
.ואצי ךממ - ךיבירחמו ךיסרהמ ,םינוי יד וצ ןיילא טזאל ןעמ סאוו םעד ךרוד ?הטילש א ייז

זיא טסלאמאד ,הרותה לכיה ,לכיה ןיא ,תינוי המכח יד ,ןוי םעד וצ טינ טזאל ןעמ זא רעבא
.רוהט ןמש א ,ןמש רעד"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish