ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ונרוד אישנש ךיא ךלש 'יארה חכב ךמצעל רייצת
ןתונ יכנא" ,בשקה :ךילע הוצמו ךלומ דמוע
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל "םויה םכינפל

*

לולא ח"רעו ח"הבמ ,האר 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= העש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ה"לשת'ה האר פ"ש תחישמ / חישמה ךלמ תולגתה רדס

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / !"ואנ חישמ" הצורה טושפ שיא לש ונקויד

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
לולא ח"רדב ,'ד םוי דע - האר ק"ש םוימ / מ"שת ןמוי ךותמ ה"מ קרפ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ת"יש'ה האר פ"ש תחישד ההגהמ םוליצ / ן'יבר םוצ תורשקתהו הריסמ א ןייז ףראד סע

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


חישמה ךלמ תולגתה רדס

המכו המכ הזב טרפמ אוה ,חישמ תולגתה רדס תודוא רבדמ ם"במרהשכ
. . ויבא דודכ . . הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי" הלחת * םינמיס
ךכ רחאו ,חצניו "'ה תומחלמ םחלי" ךכ רחאו ,"הב ךליל לארשי לכ ףוכיו
הצורש הז אלו ,שדקמה תיב תא הנבי חישמ - "ומוקמב שדקמ הנב"
!"יאדוב חישמ הז ירה" - "לארשי יחדנ ץבק" זא קרו ,אסכה לע תבשל
והז יכ ,םיחפט הרשעמ הטמל ויהי הלא םינינע לכ רשא ותנווכש ןבומ *
הנטק הדלי רשאכ * םיחפט הרשעמ הטמל 'יהי הז לכש עדיל לודג רקיע
,'ה תמחלמ םחולש דחא ותואל חכה תא ןתונ הז ,תבש תורנ הקילדמ
* !!חצני אוהש

הגומ יתלב - ה"לשת'ה לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחישמ

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

םינמיס המכו המכ הזב טרפמ אוה ,1חישמ תולגתה רדס תודוא רבדמ ם"במרה רשאכ .א
:[םינמיס הברה ךכ לכ רמאיש רחא םוקמב םיאצומ אל רשא]

- "הקדב קזחלו (הרותה ךרדב) הב ךליל לארשי לכ ףוכיו 'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי"
אל חישמ ,רמולכ ,"לארשי לכ ףוכי" אלא ,'יטרקומדמ לעפתמ ונניאש הזכ 'יהי חישמ
עדוי אוה אלא ,אל וא 3"הכלה וז 2'יוה רבד"ל םאתהב גוהנל םאה העבצהל דימעי
םולש יכרדו םעונ יכרדב ותדובע תא השעי הליחת .4"םלועל םוקי וניקולא רבד" רשא
."לארשי לכ ףוכי" ךכ רחא ךא

:"'ה תומחלמ םחליו" ,ם"במרה ךישממ .ב

ם"במרה ארוק ןאכ ךא ,ץראה תמחלמל הנווכה ירה םתס "המחלמ" םירמוא רשאכ
טרפבו) "'ה תומחלמ" רמול קיידמ ןאכ עודמ :ןיבהל ךירצו - "'ה תומחלמ" וז המחלמל
?(םתס "המחלמ" קר ריכזמ גוגמ גוג תמחלמ יבגל 5ןלהלש

:הזב רואיבהו

,רחא וא הז חטשב ןיינועמ חישמהש ללגב הניא וז המחלמש ,אוה "'ה תמחלמ"ב קוידה
ךערזל" 6םירתבה ןיב תירבב רמא ה"בקהש ןויכמ - "'ה תמחלמ" אוה ול עגונש המ אלא
'יתולובגל לארשי ץראש ,תרמוא תאז ,7"םלוע תזוחא" לש ןפואבו ,"תאזה ץראה תא יתתנ
ריזחהל רוסא אלימב - "םלועל םוקי וניקולא רבד תויהו ;םידוהיה לצא תויהל תחרכומ
,לארשי ץרא תולובגמ רתוי אל םנמא .8םידוהיל ךייש הזש רמא ה"בקהש םושמ ,יוגל תאז
.לארשי ינב ידיב תויהל תחרכומ 'יתולובגל לארשי ץרא - תוחפ אל םג ךא

'ינח יוגל תתל רוסאש ,9"םנחת אל"ד ואלה לע הזב םירבוע דוע - יוגל תאז םינתונ םאבו
;לודג יוגב המכו-המכ-תחא-לע ,10"ןטק יוגב הרגתת לא" ונרהזוהש ימנ-יכה-ןיא .ץראב
ץראש רחאל לבא - 11"המוחב ולעי אלש 'וכו תועובש שולש"ד ןינעה ונשי ךכל ףסונבו
אל - אלימבו ,"םנחת אל" םושמ יוגל הנממ תתל רוסא לארשי דיב רבכ תאצמנ לארשי
אל"ד) ואל לטבל תולוכי ןניא תועובש ןתוא יכ ,'וכו "תועובש שלש" לש ןינעה ךייש
.("םנחת

ה"בקהש ןמזה עיגהש ררבתנ אל ןיידע זא יכ - ךכ בצמה 'יה אל םינש רשע ינפלש המו
הצור ה"בקהש ןמזה עיגהש וארש רחאל לבא ,לארשי דיב 'יהת לארשי ץרא רשא הצור
!"םנחת אל" םושמ יוגל התוא תתל רוסא ,לארשי דיב 'יהת איהש

!יוגל םתוא תתל רוסא - םידוהיל 'וכו תפצ ,'ירבט ,ןורבח ,םילשורי תא ןתנ ה"בקהשכ

וז ירה םצעבש) רוסא רבד איה "הכלה וז 'יוה רבד" דגנ די תמרהש החכוה ךירצ םאב]
שוריפ לבא ,12"טנאה א ןבייה" הנוכמ הז "ןוגר'ז"ב םנמא ;"הכלה וז 'יוה רבד"ב הדירמ
:רדרדתמ הז ןכיה דע וננובתי - (!13"הכלה וז 'יוה רבד"ב הדירמ אוה שדוקה ןושלב רבדה
תילכתש רמוא םג אוה ,"יתד גשיה" והזש רמואו םידוהי רותב םייוג םשורה דחא ותוא
ויה תאז רמאשכ ...!םולשב םייוג םע םידוהי םש ויחיש ...איה םילשורי לש תומילשה
הזיא ואר רבכ וישכעו !14םידוהי האמ (לידבהל) רשאמ רתוי אלו םיברע ףלא 65 םילשוריב
תשש תמחלמ רחאל) ונמזב ירה ;'וכו םש רומשל ךירצ המכ דעו ,םיברע םתואמ ויה תורצ
,"םייוגה ורמאי המ" םושמ תאצל םהל ונתנ אלו ,םשמ תאצל םיברעה וצר (םימיה
ךפיה - ץראב 'ינח םהל 'יהתשו רדתסהל ולכויש ידכ 'וכו ףסכ םהל ונתנ םגו וחיטבהו
[!"יתד גשיה" והזש רמוא אוה הז לכ ירחאלו ,"םנחת אל" לש ואלה

רחאמו ,רמוא ה"בקהש המ עגונ חישמל יכ ,"'ה תומחלמ םחליו" רמוא ם"במרהש המ הזו
תולובגב ללכנש המ לכ ,אלימב - "םלועל םוקי וניקולא רבד"ו םידוהיל תאז ןתנ ה"בקהש
!15"םנחת אל"ד ואלה הז לע לחו ,םידוהי לצא ראשהל ךירצ לארשי ץרא

אוהש ןכיה םיחרכומ םאו ,"םנחת אל"ד ואלה הז לע ןיא י"א תולובגל ץוחמש המו
.לארשי ץראב אל לבא ,יניסב תויהל לוכי הז - םייוג "עוקתל"

:חצניו - ם"במרה ךישממו .ג

אליממ ךרדב םיחצנמ אלא ,םוחלל וליפא ךרוצ ןיא יזא "'ה תמחלמ"ל םיאצוי םא ,רמולכ
17רמאנש ומכו ;םירתבה ןיב תירבב ה"בקה רמא ךכ ןכש ,16"דחפו התמיא םהילע לופת" -
- "ריכזנ וניקולא 'ה םשב ונחנאו (לבא ,תסנכב םיגיצנב הלאו) םיסוסב הלאו בכרב הלא"
.18"ונארק םויב וננעי" יזא "ריכזנ וניקולא םשב ונחנאו" ונשי קר םא

ןיינע הזב שיש תויה םע - העובש םישוע םה רשאכש ךכ ידכ דע ,תאז םיעדוי םייוגה םגו
דחיב לבא - 'וכו ופרושל ךירצ ןיד יפ לע רשא רבד םיזחוא םה השעמ תעשב יכ "ףותיש"ה
וניקולא םשב ונחנאו םיסוסב הלאו בכרב הלא" קוספה תא םג םיזחוא םה הז םע
!תמא הזש םידומ םמצעב םהש רמולכ ,"ריכזנ

:"ומוקמב שדקמ הנבו" - ם"במרה ךישממו .ד

רבכ הלואגהו חישמ והזש 'יאר וז ןיא ןיידע ,חצניו "'ה תומחלמ םחלי" 'יה םא וליפא
אל ןיידע ךא ,ק"האב חטש לש הלצה ,םידוהי לש הלצה קר וזש תויהל לוכי יכ ,העיגה
;הלואגה

'יה אלו ,םידוהי תויהל דימת םיכירצ לארשי ץרא תמדא לעש 19רמוא ם"במרהש יפכו -
לארשי םעבש ןויכמ :20הזל םעטה ראבמ רבו'צגורהו .י"אב םידוהי ויה אלש ןמז םלועמ
,םיטבש 'בל השנמו םירפא תא םיבישחמ רשאכ אקוד הזש ,םיטבש ב"י תויהל םיכירצ
'בל םובישחה הז ןינעל עגונב יכ - ץראה תקולח ןינעב 'יולת םירפאו השנמ תקולחש רחאמו
תבישי לש ןינעה לטב םאב ירהש ,ק"האב םידוהי תויהל םיבייח דימתש אצמנ - םיטבש
- םיטבש א"י קר םנשיו ,השנמו םירפא לש הקולחה אליממ הלטב ,י"א

לש ןינעה אל לבא ,לארשי ץראב חטש לש ,לארשי םעל הלצה יהוזש תויהל לוכי אלימב
.חישמ

לכ ןיא ןיידע הז ינפל - "ומוקמב שדקמ הנבו" אוה חישמ לש ןמיסהש ם"במרה רמוא ןכלו
לש הלצהב קר ראשית ותלועפש תויהל לוכי יכ ,הלואגה העיגהשו חישמה והזש 'יאר
םייתסי אל הז - ןוצר תע 'יהת םא ךא ;'וכו לארשיב גיהנמכ וייח תא 'יחי אוהו ,םידוהי
.21"ומוקמב שדקמ הנבו" 'יהי אלא ,ךכב

:"לארשי יחדנ ץבקו" ,ם"במרה ךישממ .ה

.הלואגה 'יהת יזאו ,תויולג ץוביק 'יהי "ומוקמב שדקמ הנב" חישמש רחאל קר

ויהי הלא םינינע לכ רשא ותנווכש ןבומו ,הלואגה ןפואו רדסל עגונב ם"במרה קסופ ךכ
.םיחפט הרשעמ הטמל 'יהי הז לכש עדיל לודג רקיע והז יכ ,םיחפט הרשעמ הטמל

:"ויבא דודכ . . הרותב הגוה" - אוה םינמיסה לכ תלחתה ךא .ו

אוה ,"ויבא דודכ . . הרותב הגוה" הליחת 'יהי רשא ,"דוד תיבמ" ,םדו רשב 'יהי חישמ
- 'יורצ ןב באוי תא חלשו הרות דמלש ךלמה דוד ומכ ,22"דיא רעשינלטב" ומכ הרות דמלי
.המחלמל - אבצה רש

"תישארה הדקפמ"ב תבשל וילע 'יה ןכ םא ,ךלמ 'יה דוד ירה :ןיבהל ךירצ הרואכלד
רשאכ ,ןכ יפ לע ףא ?'וכו תוינכות ךורעלו ,(ןאכ הזל םיארוקש ומכ "ס'רעטראווק-דעה")
העיגה רשאכש ,23"הלעבל השא רהטל" ,הרותה דומילב קוסע דוד 'יה המחלמל אצי באוי
ידכ ,'וכו םירפסב ןייעו וינינע לכ תא בזע אוה ,הלעבל הרוהט איה םאה לואשל 'ינע 'ידוהי
!אל וא הלעבל הרוהט איה םאה הכלה קוספל

לכב - ה"בקהל לארשי-תסנכ רהטל לע יאקש "הלעבל השא רהטל"ב זמרה םג ונשיש פ"עא
,ומצעב הזב קסע אוה הלאש לואשל השא העיגה רשאכש :וטושפכ שוריפה םג ונשי תאז
הזב קסע כ"פעא ,הכימס לביק התע הזש רוחבל ,ןיידל ,ברל החלשל לוכי 'יהש תורמל
- ומצעב תאז תושעל הצור אוה !םולשו סח ?רחא והשימל תתל רקי רבד הזכ - ומצעב
שוריפל םג םיעיגמ ז"יע אקודו ,24"ערז הערזנו התקנו" ז"יע רשא - "הלעבל השא רהטל"
."הלעבל השא רהטל"ב ימינפה

שדחל ידכב אלו) "הלעבל השא רהטל" לש ןפואבו ,הרותה דומילב קסע דודש י"עו
!תומחלמב חצנל באויל חכה ןתינ - (...'וכו םישודיח

םחולש דחא ותואל חכה תא ןתונ הז ,תבש תורנ הקילדמ הנטק הדלי רשאכ - ז"דעו
!!חצני אוהש ,'ה תמחלמ

:ם"במרה רמוא רשא םינינעה רדס והזו .ז

,"הב ךליל לארשי לכ ףוכיו . . ויבא דודכ . . הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי" הלחת
תיב תא הנבי חישמ - "ומוקמב שדקמ הנב" ךכ רחאו ,חצניו "'ה תומחלמ םחלי" ךכ רחאו
,םירזממ רהטמש הז אל המכו-המכ-תחא-לעו ,אסכה לע תבשל הצורש הז אלו ,שדקמה
!"יאדוב חישמ הז ירה" - "לארשי יחדנ ץבק" זא קרו - ןלציל אנמחר

'הל התיהו" ,25"דחא םכש ודבעל 'וגו הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" םייוקי יאדוב זאו
."םלועל םוקי וניקולא רבדו" ,26"הכולמה

__________
.ג"הושב תומוקמ-יארמ םע תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.ד"ה א"יפ םהיתומחלמו םיכלמ 'לה (1

.בי סומע (2

,חלק תבש (3

'יעשי (4

.ב"ה ב"יפ (5

.טי ,וט ךל ךל (6

,זי םש (7

םהמ הלטנ ונוצרבו ,(ע"הואל) םהל הנתנ ונוצרב . . איה ה"בקה לש ץראה לכ" :י"שרפב א תישארב הארו (8
."ונל הנתנו

.ךליאו ח"ס א"נקס ד"וי ע"ושוט .ד-ג"ה י"פ ם"וכע 'לה ם"במר .א"ער ז"ע .פ"הע י"שרפ ןנחתאו (9

,גיק םיחספ האר (10

,איק תובותכ (11

.די תמרה = (12

והימ" קוחה תודוא) העבצהמ םיענמנה ולא םגש (וש ןוילג "ךלמה יחי") ד"לשת'ה פ"שחא תחיש הארו (13
םימחולה ולאל די םינתונ םה ירה - (א"עס ,טי ןירדהנס) "עקרקב םהינפ ושבכ"ד ןפואב םיגהנתמו ("ידוהי
."הכלה וז 'יוה רבד" דגנ

איה םילשוריש ראפתמ םידוהיכ םייוג םשורש הז" :(זמש ןוילג "ךלמה יחי") ו"לשת'ה אב פ"ש תחיש האר (14
הב םירג (אמתסמ םויהו ,םיברע 65,000 הב ורג םעפ)ש העשב-הב ,דחי הב םייח םייוגו םידוהיש "םולשה ריע"
אל םידוהיש םושמ איה ךכל הביסהש םירמואו םיפיסומו !םידוהי תוחפשמ 200-300 רתוי אלו ,םיברע 70,000
."!םש בשייתהל םידוהיל םירשפאמ אלש ,איה תמאה ךא ;םש בשייתהל םיצור

.(י"א ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר) לארשי ץרא תולובג םהמ ט"וקשהמ ריעהלו (15

.זט ,וט חלשב (16

םילהת (17

,םש (18

.גנק ע"מ צ"מהס (19

תוירוה נ"עפצ (20

ם"במרה ןושלב זמורמש ,רמול שי ילואו" : (468 ב"ח ב"נשת ש"הס) "לבבבש וניבר תיב" סרטנוקמ ריעהל (21
אוה שדקמה ןינבש ןאכ ונעימשהל ךרוצה והמ :הרואכלד - "ומוקמב שדקמ הנבו" (חישמה ךלמ תוכלהב)
ךלמ לש ומוקמ לע םג זמור "ומוקמב"ש - ?"םילשוריב שדקמ הנבו" ,םוקמה שרפמ וניא המל ,ךדיאלו ?ומוקמב
תא לואגל הפצמו ןיתממו בשוי םשש) תולגב ותויהבש ,ונייה ,("יאדוב חישמ הז ירה"ש ינפל) תולגה ןמזב חישמה
רותב . . םילשוריבש שדקמה תמגודו ןיעמ אוהש (טעמ) שדקמ חישמה ךלמ הנוב (תולגהמ ןהמע הניכשו י"נב
.38 'עהב םש הארו ."םילשוריל (י"נבו ה"בקה םע) בושי םשמו ,םש הליחת הלגתיש ,דיתעה שדקמל הנכה

.ןלטב ידוהי = (22

תוכרב (23

.חכ אשנ (24

'ינפצ (25

.ופוסב 'ידבוע (26


הלואגה ןמז


טושפ שיא לש ונקויד
!"ואנ חישמ" הצורה

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:טושפ שיאל ("ליכשמ") לודג םכח ןיב קוליחה תא תוטשפב םיאור .א

רואיבה תוכיראב דמלש רחאמ - ולצא בשייתמ אל הז "ואנ חישמ" ליכשמל םירמוא רשאכ
.ולוכ םלועה לכבו א"ואכב הדיחיה 'יחב תא הלגי אוהו ,1הדיחיה 'יחב אוה חישמ רשא
:רתויב הלענ רבד אוה הדיחיה 'יחב יוליגש ךיא דמל ליכשמה ירהו

הנעמ"בש עדויו .2הדיחיו 'יח ,המשנ ,חור ,שפנ :המשנל וארקנ תומש השמחש עדוי אוה
ןוהלד אתמשנ"ו "אשידק ןוהלד אחור"ו "אשידק ןוהלד אשפנ"ש (3רהזהמ) אבומ "ןושל
שפנ יאהב שנ רב הכז" :ולאה תוגרדה לכל םיכוז דציכ םש רמאנ הזל ףסונ ;"םישדק שדק
אשידק ארתכב 'יל ןירטעמ אחור אוההב שנ רב הכז" ,"חור ירקיאד דח ארטע 'ילע ןיקירמ
אלא ,המשנ 'יחבל דימ םיעיגמ אלש ,תרמוא-תאז ."המשנ ירקיאד אלוכ לילכד האליע
הזמו .המשנ 'יחבל עיגהל ידכ דוע דובעל כ"חאו חור 'יחבל עיגהל ידכ דובעל וילע הלחתב
.ולא תוניחבב ונשיש רתויב הלענה יוליעה ןבומ

דח ארטע 'ילע ןיקירמ" רמאנ חור 'יחבל םיכוז רשאכש ,רהזה ןושלב קיידמ רשאכ טרפבו
האליע אשידק ארתכב 'יל ןירטעמ" אוה ןושלה המשנ 'יחבל םיכוז רשאכו ,"חור ירקיאד
לש יוליגה לע הארמ הזש .(כ"חא ש"מכ) תושבלתה לש ןושל קר אלו ,הרטע ןושל ,"'וכ
.רתויב תולענ 'יחב םהש ,הרטעו רתכ 'יחב

- רתוי דועו ,'יחד הניחבה יהמ רבכ ןבומו ,המשנו חור שפנ תודוא רבודמ רשאכ הז לכו
!הדיחיה 'יחב יהמ

הדובעל עגונב 4הדובעה סרטנוקב הכוראב ראובמכו ,הזב עגייתהו ליכשמה דמל תאז לכו
.'וכו הנממ הלעמלש אגרדל הלוע תחא אגרד ךיא ,המשנבש וללה תוגרדה לכ םע הרושקה

תוגרדהמ ןכש-לכמב ,הדיחי 'יחבד לודג יכה יוליעה תא םיעדויש ירחאל ,ןכ-םאו .ב
חישמ" - חישמ אב םואתפש רמול רשפא דציכ :הלאשה תלאשנ ,המשנב הנמיה הטמלש
!?ולוכ םלועה לכב הדיחיה 'יחב תא הלגמו ,וישכע םיאצמנ ובש םלועב - "ואנ

ירה - םלועה לכב וז 'יחב הלגמ אוה אלא ,הדיחיה 'יחב אוה ומצעב חישמש קר אל ,רמולכ
!לכשה ךפיה הז

...!"ואנ" חישמ רמול ("טינ ךיז טגייל'ס") ול רדתסמ אל ,ןכלו

תא אוה האור - ויניע תא חקופו ותנשמ ררועתמ ןכמ-רחאל ,תודעוותהב ןשי אוה התע הנה
...!םכילע םולש - חישמ :רמואו !םדו רשב ,ונקדצ חישמ

רמול רשפא ךיאו - חישמ הז המ עדויו ,תודיסח דמל אוה ירהש ,ולכשב בשייתמ אל רבדה
?"ואנ חישמ"

ןה ןה - ושארב ענענמ ,חישמ לע םירבדמש עמושו (תודעותהב) ותנשמ ררועתמ אוה רשאכ
טלקנ רבדה ןיא - ("ןעפוטאפ") תאז טולקל לבא ...("עי עי - פאק ןטימ וצ רע טעקמאב")
.ולכשב לבקתמו

וניא ללכ אוה ,חישמ לש ל"נה םיוליעהו םירואיבה לכל עדומ וניא טושפ שיא כ"אשמ .ג
:דחא רבד קר הצור אוה - ול רסח אל ללכב הזו ,הדיחיו 'יח ,המשנ ,חור ,שפנ תודוא עדוי
,שיט ןפיוא") ןחלושה דיל ,'ןחלושה לע' חישמ - [ץעה לע ןזרגה =] 5"וחאלפ אד וראפאט"
!("שיט םאב

,"רעטציא" ,וישכע ,םיחפט הרשעמ הטמל שממ לעופב אובי םדו רשב רותב חישמש -
!"ואנ"

תא הצור אוה - הזב םירושקה םינינעה לכ ...םע ,"תולג יאלאד" ,תולגה הקיפסמ רבכ
!שממ לעופב חישמ

םכל שי :טושפ שיאה רמוא - 'וכו חישמ הז המ םירואיבה לכ תא םיעדויו םידמולש ולאלו
לבא !("טייהרעטנוזעג") תואירבל - םירואיב וראבתו םיצורית ונעת ,תוישוק ושקת ?תוישוק
!"ואנ" חישמ תא הצור אוה !םולשו סח - ?חישמ תאיב תא בכעי הזש

דוקירב ואצת ,םינוגינ ונגנת ,תועש המכ ודעוותת ?דעוותהל םיצור םתא :רמואו ךישממו
הז - ולא םינינע תודוא דמלתו תוישוק השקת ?הריקחב גונעת ךל שי ;םידליה םע ודקרתו
!םיחפט הרשעמ הטמל "ואנ" ונקדצ חישמ תא הצור אוה ,ול עירפמ אל

תאש רתיב וקסעיש - [:ךישמהו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ] לעופל עגונב הזמ הארוהה .ד
עצבמ ,ןיליפת עצבמ ,הרות עצבמ ,ךוניח עצבמ ,לארשי תבהא עצבמ :םיעצבמהב זוע רתיבו
תורשכ ,ט"ויו שדק תבש תורנ עצבמ ,'ימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ עצבמ ,הזוזמ
ירפסמ דחאב תוא הנקי ידוהי לכש ומצעב לדתשהלו ,החפשמה תרהטו 'יתשהו הליכאה
.םייללכה הרותה

הז תאש ,שממ לעופב תוטשפב אובי ונקדצ חישמש :שממ לעופה - ל"נכ אוה רקיעהו . .
.שממ לעופב תוטשפב ולא םינינע תיישע ידי לע רתוי םירהממ

יפכ - אוה רקיעה - שדוקה ןושלבו שידיאב ,תילגנאב ,"ואנ" תוטשפב אובי ונקדצ חישמש
,תוטשפב אובי אוהש - הצור טושפה שיאהש

השמ" 'יהישו ,תוטשפב שדקמה תיבלו ,תוטשפב םילשורילו ,שדוקה ץראל תוטשפב ונכילויו
,תוטשפב 6"םהמע ןרהאו

שממ ונימיב הרהמב ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ב"משת'ה האר פ"ש תחישמ)

__________
.207 ט"צרת מ"הס .ץ"חרת ףינהו ה"ד .זט ז"כרת מ"הס .וער'א םיבצנ ת"הוא ,סר ג"חזל ז"מר (1
.דועו

.מ"כבו .ותלחתב םילוגלגה רעש .ותלחתב ב"מש ח"ע הארו .זל ,ב"פ ר"בד ,ד"יפ ר"ב (2

ג"ח (3

.ךליאו 4 (4

.דועו .105 ת"ש'ה ש"הס .69 ש"רהמ ר"ומדא תודלותה רפס האר (5

אמוי הארו ,דיק םיחספ - רכז דחא ה"דות (6


ונרוד אישנש ךמצעל רייצת
...!הוצמו ךלומ דמוע

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

פ"הע 1ימלשוריה ןושלבו .'יאר לש ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ידוהי דמלמ "האר" .א
אהי הרמוא יפמ העומש רמואה לכ" :"שיא ךלהתי םלצב ךא" [םויה ורמאש] 2םיליהתב
.[3קוספה לע צ"צה תומישרב ראובמכו] "ודגנכ דמוע אוה וליאכ העומשה לעב האור

הז תודוא םידמולש קיפסמ אל - ונרוד אישנ לש ותוחילשב םיכלוה רשאכ :תרמוא-תאז
םיעבות אלא ,("טוג ןוא ןייפ") הפיו בוט דואמ םנמא הזש ,תוחיש יטוקלב וא ,סרטנוקב
:"םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" ,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ האור אהי"ש ךממ
רעה") בשקה :ךילע הוצמו ךלומ דמוע ונרוד אישנש ךיא ךלש 'יארה חכב ךמצעל רייצת
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל "םויה םכינפל ןתונ יכנא" ,("ןייא ךיז

םנשי ירה - ותוארל וכז אלש ולא םגו ,תוימשגב ותוארל וכזש ולאכ הפ םיאצמנ ירה .ב
.(הנומת לע תאז רמול ךיישש המכ דע) תוקייודמ תונומת

ונממ םיעבות אלא ,הז לע רזוחו תוחיש יטוקלה תא דמול אוהש קר אל :הארוהה הנשי
,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ" הארתו ךמצעל רייצת :"האר"ד ןפואב 'יהיש - רתוי
החמשב תוחילשה םויקל םיעירפמש םילובלבה תא ריסי הזו !וז תוחילשל ךתוא חלושו
.תוחילשה םויקל ללכב םיעירפמש וא ,בבל בוטבו

אלא יולת רבדה ןיאו ."ודגנל דמוע העומשה לעב וליאכ" האריש - הטושפ הצע ךכל הנשיו
ונרוד אישנ לש רויצה תא רייצל ידכ ולצנל ותלכיב כ"או ,רויצה חכ ול שי ירהש :ונוצרב
!ךכב-המ לש םירבד ומצעל רייצל םוקמב

:לואשל ידוהיה לוכי הרואכלו .ג

ךשוח שי םאבו ,רואל םיקוקז ("האר") תוארל ידכבש הזכ ןפואב םלועה תא ארב ה"בקה
.תוארל רשפא יא

טרפבו ,4"המ דע עדוי ונתא אלו 'וג וניאר אל וניתותוא"ש בצמב ,תולגב םיאצמנש תויהו
- אוה ןעוט - הלילה ךשוחל [תומוקמ המכב] ותוא םימדמש ,תולגד הז לפוכמו לופכ ךשוחב
לבא - תוארל םנמא הצור אוה ;5"ץרא הסכי ךשוחה"שכ "האר" 'יהיש ונממ םיעבות דציכ
!?ול רשפאמ אל םלועה

:(תישארב השעמל) יעיברה םוימ םידמל תאזו ;וזכ הניא תואיצמהש ,ול םירמוא

לע ריאהל" אוה םדיקפת רשא ,6"םילודגה תורואמה ינש" ,תורואמה ולתנ יעיברה םויב
תואיצמב לשלתשנ הז ךכמ - 8"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא"ו ,הרותב ש"מכ 7"ץראה
'יהיש ידכב 7"םימשה עיקרב" תורואמה ולתנ יעיברה םויבש ,9"ןכ יהיו" ,לעופב םלועה
תלשממל ןטקה רואמה תאו םויה תלשממל לודגה רואמה תא" ,9"ץראה לע ריאהל"
.ץראה לע ריאמש עיקרב רואמ ונשי הלילב ןהו םויב ןהש ,רמולכ ,6"הלילה

חכה ונשי ,(הלילל לשמנש) תולגד לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנ רשאכ וליפאש ,ןבומ אלימב
.ץראה לע ריאמש "רואמ"ה עיקרב ונשי זא םגש ןויכ ,"האר"ל

("הרפכ ילע ואיבהו"ל םיקוקז הז דצמש ,יעיברה םויב) חריה טועימ םדוק 'יהש יפכ טרפבו
לבא ;("םילודגה תורואמה ינש") לודגה רואמה התיה (הלילה תלשממל) הנבלה םג זאש -
אלימבו ,"ץראה לע ריאהל" אוה הדיקפתש "ןטקה רואמ" ןיידע איה ,טועימה ירחאל םג
."האר"ל תורשפאה תא ןתונ הז
(הגומ יתלב - ו"משת'ה האר פ"ש תחישמ)

__________
.ג"הושב מ"מ םע תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.ז"ה א"פ ןישודיק .ב"פס םילקש .ב"ה א"פ תבש (1

,טל (2

.ךליאו חמק 'ע - רוא להי (3

,דע םילהת (4

'יעשי (5

.זט תישארב (6

.זי .וט ,םש (7

.ב"ע שיר אסק ב"ח .א"עס דלק א"חז (8

.וט ,םש תישארב (9


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

לולא ח"רדב ,'ד םוי דע - האר ק"ש םוימ "מ"שת ןמוי"מ ה"מ קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

.6:30 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :לולא ח"הבמ ,האר ק"ש םוי

'ע ג"ח מ"שת ק"וחישב וספדנ) תוחיש רמאו ,תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנ 1:30 העשב
.('בה החיש רחא) "'וג ןתונ יכנא האר" ה"ד תודיסח רמאמו ,(ךליאו 920

דוסי לע רבדל ש"דא ק"כ לחה תובא יקרפבו י"שרפב תוישוקה ירחאל ,'ג החיש עצמאב
כ"ע רבודש ירחאל) ללוכ דימ דסייל םוקמבש כ"עו ,"קחצי יול - םינקז תראפת" ללוכ
ליג הזיאמ ט"וקשב קוסעל וליחתה ((םדוקה ןוילגד ןמוי האר) תומדוקה תויודעוותהב
ק"כ רמאו ,'וכו 'וכו רבעב םירועיש ועבק רבכש ולא ושעי המו ,ללוכל ףרטצהל רשפא
רשא) םינותיעה תאירקמ תוקד המכ ותיחפיש ,יונפ ןמז םהל שיש ולאל ןווכתהש ש"דא
לע םידיפקמ ןיאש כ"ע ש"דא ק"כ רביד ךשמהב .ללוכב ודמלי םהבו (םירתוומ םניא כ"ע
לבא ,הארי אל ינשהש ידכ הניפל ותוא םיפחוד ךולכלה תא םירהל םוקמבו ס"נכהיב ןויקנ
!האור ה"בקה ירה

תא להני ימו רועיש דיגמה 'יהי ימ התיהש ט"וקשהו ללוכה ןינעל ש"דא ק"כ רזח כ"חא
רשכומ הזכ ןמז 'יה אל םעפ ףא ,םלועה שוביכ לע ןאכ רבודמ :ש"דא ק"כ רמאו ,ללוכה
דומלל םהל עיצהל ואוביש םיניתממ םידוהיש וישכע ומכ הרות דומלל ידוהי לע לועפל
תומוקמ קיפסמ שי :ףיסוהו !?רועיש-דיגמה 'יהי ימ םיטבלתמה ולאכ םנשי כ"פעאו - הרות
םתרות" רדגב םניא 1.999.990 םכותמש םידוהי ןוילמ 2 םנשי קרוי-וינב ,םלוכ רובע
לש ריואב 'יהש המ שגרומ אלו הרותה דומיל שגרומ אל לש ריואבו ,ל"ר "םתנמוא
!ךכ 'יהיש לועפל םיכירצו - לולא םיכרבמ תבשב שטיוואבויל

דומלל ולחהו םירועיש המכ לעופב ודסיי רבכש תומוקמ כ"וכמ יל ועידוה :רמא ךשמהב
קר אל !"םענראפ רעטיירב א טימ" תאז תושעל איה הנווכהש וספת אל הארנכ ךא ,םהב
דומלל בשייש - וילא עיגהל רשפאש א"כ לע לועפלו בוחרל תאצל אלא םייטרפה תומא 'דב
,רעשטיוואבוילל ,"רענאיצילאג"ל ,יאטילל :י"נב לכל אלא םייוסמ גוחל עגונ הז ןיאו .הרות
םשל ךא !אוהש םוקמ לכב ידוהי לכל ,יזנכשאלו ידרפסל ,ןבללו רוחשל ,דגנתמלו דיסחל
ךשמהב .תאז םהל עיצהלו םירחא תומוקמב םידוהי שפחל ,תומא 'דהמ תאצל םיקוקז ךכ
אלפתהו ,"םינקז בשומ" אוה הזב לועפל םיחלצומה תומוקמה דחאש ש"דא ק"כ ףיסוה
.ימוקמה ברה םע הלועפ ףותישב תאז ושעיש שקיבו ,התע דע הזל בל ומש אלש

םעפ לכב ומכ אלו שממ לעופל עיגיש איה םירבדה תנווכש ,ש"דא ק"כ רמא החישה ףוסב
אלא - (וזב איצומו וזב סינכמש) ךפשמ ומכ םניאש קר אל םיעמושהש ,והשמ לע םירבדמש
,תויודעוותהב רבודמה תא םיעמוש ...(ותואיצממ ולטבמו רבד לכ עלובש) "ןויה טיט"כ םה
םישועו המואמ םש רסחי אלש םידיפקמ ,ףדמה לע םתוא םיחינמו םירבדה תא םימשור
םאו ,שממ לעופל עיגיש םירבדה תנווכ אלא - ...םירבדה תמישר תא לבקי אל ינשהש חוטב
!השעיש ינשל המישרה תא רוסמת תושעל הצור ךניא

ח"ומ ק"כד תוחילשה תא םהל ורסמיש םיכחמ םוקמ לכב םידוהיש ,ש"דא ק"כ םייסו
יולימב םוי רסח םאו ,תוחילשה הלדג חישמה תאיבל םיברקתמש םוי לכו ,ר"ומדא
!המחלמה ןוחצנ םצעב רסח ,ו"ח תוחילשה

."החמשב יכ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה ,ותאצ םרט ,תודעוותהה םויסב

(ןופלטה י"ע) ג"לירה ריכזמל ש"דא ק"כ עידוה רקובב 8:30 העשב :לולא ח"רד ,'ג םוי
ןויכ הלילב לומתא תודעוותהל ופיצש םלוכ תעתפהל הז 'יהו) תודעוותה 'יהת ברעהש
.('קה להואהמ זא רזח ש"דא ק"כש

ןכו ,(ךליאו 960 ג"ח מ"שת ק"וחישב וספדנ) תוחיש ש"דא ק"כ רמא תודעוותהב
לש ינשה קלחב .('בה החיש רחא) "יל ידודו ידודל ינא" ה"ד (החיש ןיעכ) רמאמ
תראפת" ללוכ םע רשקב הרותה דומילב הפסוה לע ש"דא ק"כ ריכזה תודעוותהה
,םנמז םע תושעל המ םהל ןיאש םינקז טושפ תחקל הנווכהש רמאו ,"קחצי יול - םינקז
"ונכלמ וניבא" ןגנל הוצ םויסב .'וכו 'וכו םהמע דומללו ,םינקז בשומב םיאצמנה ולא ןכו
תרימאו ,ץראה תומילש ןכו םיעצבמה ןינע תא ריכזה ."טעינ טעינ" ןגנל לחה כ"חאו
."החמשב יכ" ןגנל לחה ותאצ םרט .הנורחא הכרב

םדוק ,(7:00 העשב ךרעל) צ"החא םויה ותיבמ ש"דא ק"כ רזחשכ :לולא ח"רד ,'ד םוי
ובשי םש רשא 770 לומש בוחרה רבעל לאמש דצל 'קה וטבמ תא הנפה ,'קה ורדחל סנכנש
ורביד לומתא קר :ג"לירהל רמא 'קה ורדחל ש"דא ק"כ סנכנשכ .וטפטפו םינקז המכ
הצר ל"נה !םמע דמול וניא דחא ףאו ץוחב םינקז םיבשוי תעכו "םינקז תראפת" רבד-לע
.םמע ודמל םא ררבל ךליל ש"דא ק"כ ול הרוהו ,רבכ םמע ודמל ילואש רמאו תוכז דמלל

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה מ"המ ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.ל"ומה .ךרעב קר אלא קיודמב דימת השענ אל ןמויב תועשה ןויצ .המצע החישב ןייעל שי םירבדה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


הריסמ א ןייז ףראד סע
ן'יבר םוצ תורשקתהו

תהגהמ (ןטקומ) דחוימו רידנ םוליצ תאזב םיאיבמ וננה ,עובשה םע רשקב
ח"הבמ ,האר פ"ש תחיש םויס לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
(וז הנש תועיבקכ) ת"יש'ה לולא ח"רעו

(השדח האצוה) ת"יש'ה שדוק תוחישב (םילק םיונישב) הספדנ החישה)
,החישה ךותב וקתעוה מ"המ ש"דא ק"כ ףיסוהש תומוקמ-יארמה .ךליאו 138
(שדוק תוחישד ל"ומהמ םיפסונ תומוקמ-יארמ ונאבה ג"הושבו:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

זא טסייה סאד ,הרוהט המהב א המהב רעד ןופ ןעכאמפיוא רע ןעק ,אקוד הז ידי לע סאוו
א ןייז רעבא רע לאז ,ףוגה דצמ חרכומ זיא סע סאוו תוימשג יד ,המהב ענייז טימ קידנעייז
,הרוהט איה יאדוב זאד .םימשה ןמ דרויה רשב ת"ר המהבד י"הקב 'יאו :הרוהט המהב
.(ב ,טנ ןירדהנס) ל"זרמכ םימשה ןמ דרוי אמט רבד ןיא יכ

ןעמ ןוא ןזאלראפ טינ ךיז ןעמ ראט ןיילא םינמיס ףיוא זיא רוהט ףוע זא זיא ןיד י"פע
א ןבאה ןעמ ףראד סאוו ךאנ 'ואכל .(ג"סס ב"פס ד"וי ע"וש) הרוסמ א ןבאה ףראד
?ןסיוו ןיילא ןוא ףראד ןעמ םינמיס עכלעוו ןעז ךאד ןעק רע ,הרוסמ

ןענרעל ןעק ןעמ ,ןזאלראפ טינ ךיז ןעמ ןעק לכש םענעגייא ףיוא זא ,זיא ןינע רעד ראנ
,הרוסמ ןייז ףראד סע .תיתחת לואש ןיא ןייז ןוא ןידה תרושמ םינפל ךיז ןריפ ןוא ,ע"וש
סאוו ,1דייצ יברו ,ן'יבר םוצ תורשקתה ,תורשקתהו הריסמ ןושל ןופ ךיוא זיא הרוסמ סאוו
ןופ ,םהיתומשבו םהב יקב זיא ןוא לארשי תושפנ ןייז ליצמ ןיא ןעוועג קסוע ךיז טאה
.רציה תוצע

ךאד טגאז סאד סאוו ,2הללקה תאו הכרבה תא 'וג ןתונ יכנא האר ןינע רעד זיא סאד ןוא
ןופ הכרב א טרעה רע זא ןייז ךאד ןעק סע םוראוו .3ארד לכב השמד אתוטשפתאו השמ
זיא רע ןוא ,יבר א זיא יבר רעד זא רע טעז טלומעי זיא ,םיוקמ טרעוו יז ןוא ן'יבר
ןוא רע טנעראווראפ ,תוקיפס ןיירא םיא טלאפ ,טרעקראפ הלילח זא רעבא זיא יוו .רשוקמ
ןייז ךיוא ןעק סע זא הליחתכל טגאז רע זא .ה.ד ,הללקו הכרב 'וכ ןתונ יכנא האר ,טגאז
.הכרבה ךפיה

כ"ומכ ,5יכנאש ימ יכנא 4רתכ [ףיוא זמרמ] יכנא ןינע רעד זיא הלעמל םשכ סאוו ,ןתונ יכנא
.הדיחי תגירדמ לע איה ,יכנאה ןינע המשנב

ןייע) םעד טימ ןעמוקפא לאז רע ידכ רשפא זיא ?הללקה תאו םשמ הניתנב טמוק יוו
רע טעוו טלומעי ,ןרעוו טלקנ יוזא טעוו םע אב ביוא זא ןייז ןעק ךיוא .(ב"יפ ת"הגא
ןגאז ןוא ,ןפוא רעדנא ןא ךרוד רעדא ,ןוידפ א ךרוד רעדא ,להוא ןפיוא יצ ,ן'יבר םוצ ןעמוק
רע טעוו ,ןגאז יוזא טעוו רע זא זיא ,ךיז ףיוא לבקמ ןיב ךיא :ן'יבר ןכרוד ןטשרעביוא םוצ
רע ביוא .ועמשת רשא מ"ע הכרבה תא טגאז 6ל"ז י"שר יוו יוזא ,ןיילא טימרעד ןייז אצוי
ת"וקלב אתיא םג .הכרבה תא םכל ןתונ - ןיוש זיא ךיז ףיוא לבקמ זיא ןוא ןייא ךיז טרעה
עבשי הכמה לבקל יחלה ןימזישכש ,"הפרחב עבשי יחל והכמל ןתי" 7פ"הע ל"זיראהמ
.המצע הכמה ןמ רטפיו וז הפרחב

,תוכרב ךיוא תוללק יד ךאד זיא תמאב םעראוו .אי ס"וס ק"הגאב ראובמה ד"ע וא
ןופ ןושל א ןיא ראנ ןרעוו הלגתנ טינ ןענעק ייז זא תוכרב עסיורג רעייז זיא סע אברדאו
.ןידה תדמ ןופ םיגורטק ןייק טינ ןוא ערה ןיע ןייק ןייז טינ לאז סע זא ידכ הכרבה ךפיה
.ירבשב ה"ד יתוקוחב ת"וקלב ראבתנו (ב ,ט) ק"וממ אבומכו

סאד סאוו הלעמלמ טמוק ץלא זא ןייז ריכמ טעוו רע זא ן'יבר םוצ תורשקתהה חכב ןוא
והלוכב חכתשא זא שחומב ןעז טעוו רע ןוא ,תוכרבל תוללקה וכפהי יזא ,בוט ולוכ זיא
טעוו סע זא ןייז טעוו ןופרעד תיתימאה תומילש יד סאוו .8יהויחבמ ריתי ךאנ ןוא ,ןימלע
.ןמא .ן'חישמ ןעגעקנא ןריפ זנוא טעוו יבר רעד ןוא ,המלש הלואג יד בורקב ןייז

__________
.ב"ס ב"פס ד"וי ע"ושוט .ו"טה א"פ תורוסא תולכאמ 'לה ם"במר ,גס ןילוח פ"ע (1

.ונתשרפ שיר (2

.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (3

,דל רומא ת"וקל (4

.ד"עס ,חי ונתשרפ ת"וקל (5

.זכ ,אי האר (6

הכיא (7

.ורואיבו ךז ןמיס ק"הגא אינתב ראבתנ ,אע ג"חז (8"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish