ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

:קועצל אלא רמול אל ,קועצל םיכירצ
!"תולג יאלאד" !?"יתמ דע"

*

300-ה ןוילג לגרל תדחוימ האצוה

*

ידוקפ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= ש ןוילג =


:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ל"שת'ה ידוקפ פ"ש תחישמ / !קספ וניא םהלש ד"ספה

ק"הלב ןושאר םוסרפ - הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה / םיצנוק םושמ עדי אל חישמ

300-ה ןוילגל דחוימו בחרומ רודמ - "לארשי לכ ףוכיו"
ונרודב חישמה ךלמ לש ותוהז ןינעב תוחיש טקל / חישמ לש ותוהז

!עובשה תילגת - ןושאר םוסרפב - "תודיחי"
ץראה תומילש ןינעב תודיחי / !םוי ףא םייקתת אל םילשורי לע רתוותש הלשממ

ןושאר םוסרפב םינמוי
הלואג ינינעב יברה תוחישמ םינמוי טקל / חישמה תאיב תא ובכע "והתיבדב ךילמא" ורמאש הזב

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
םיחינמה תלאשל יברה לש רידנ הנעמ / ?ץקה תא וינבל תולגל הצר וניבא בקעי עודמ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


!קספ וניא םהלש ד"ספה

ויה אל םלועמו ,ודמל אל םעפ ףא םהש ןינע לע ןאכ רבודמו תויה
רוסא ןיד פ"ע יזא ,ךכו ךכ הזש העומשה יפמ ועמש קר םה ,הזל םיכייש
הארוה הרומו ןדמל תויהל לוכי אוה * הזל עגונב ןיד-קספ קוספל םהל
וניא ולש ןיד-קספהו ,קוספל לוכי וניא אוה הז ןינעב לבא ,לארשיב
םלוכש טרפבו * הזל עגונב םירחא תולשהל המ ול ןיאו ,ללכ ןיד-קספ
ינא" רקובב רמא םג ומצע אוהו ,"ןימאמ ינא"ב רקוב לכב תאז םירמוא
וילע רשאכש אלא ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ו "חישמה תאיבב ןימאמ
הטמל ובהזו ופסכלו ותיב ינבל ,ומצעל עגונב לעופ ידיל תאז איבהל
* הזב לגרומ ונניא אוהש ןויכ להבנ אוה - םיחפט הרשעמ

הגומ יתלב - ל"שת'ה ש"דא 'ו ,ידוקפ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ *תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

.תומש רפס תא תמייסמ ידוקפ תשרפ .א

:םמשמ ןבומה קוליח ,הזמ הז םיקלוחמ תישארב רפסו תומש רפס

הז ןיא לבא ,ןינעה םצעל דבלב הנכהו תישאר - אוה ןכ ,"תישארב" - ומשכ ,תישארב רפס
.ומצע ןינעה

םצעל הנכהו תישאר ןושלמ קר (א :םישוריפ 'ב הב שי "תישאר" הביתה :רתוי תויטרפבו
ותלחתהו ותישאר הזש קר ,ןינעה ךותב ללכנ םג אלא ןינעה םצעל הנכה קר הז ןיא (ב .ןינעה
.ולוכ ןינעה תא וכותב ללוכו

ירהש ,(ותלחתה קר אלא) ןינעה ףוג הז ןיא תאז-לכב ירה ,ינשה 'יפה יפל רמאנ םא םג ,הנהו
שוריפכ רמאנ םא םג כ"או ,םהבש יעצמאה אוה ףוגו ,לגרו ףוג ,שאר - םינינע השלש םנשי
השעמ"ד ןינעה קר והז אלא ,הארוה ןושלמ הרותד ןינעה םצעו ףוג ןיידע הז ןיא יזא 'בה
.תובא השעממ הכלה דומלל ןתינ םאה המילש אירטו-אלקש הנשיש דע ,"םינבל ןמיס תובא

,הלואגהו תולגה לע וב רפוסמ רבכ ,הארוהו הכלה לש ןינע רבכ וב ונשי ,תומש רפס כ"אשמ
ואצי ןכ ירחאו 'וגו םתוא ונעו םודבעו" 1קוספב כ"ג תישארב רפסב זמרב ונשי הזש םגה
אבומ הז תישארבב לבא ,[ןינעה לכ תא וכותב ללוכ "תישאר"ש ליעל רבודמכו] "לודג שוכרב
הז ירה ףוס-לכ-ףוס לבא - השעמ בישח ה"בקה לש ורובד םנמא] רובדב קרו ץרמנ רוציקב
ינב תומש הלאו"מ לחה ,הלואגהו תולגה לש רופסה לכ אבומ תומש רפסב וליאו ;[רוביד קר
'ה דובכו ןנעה וילע ןכש יכ" רפסה ףוסל םיאבש דע ,תולגה ןינע - "המירצמ םיאבה לארשי
לוכי אל" השמ 'יפאש דע ,3"םהיעסמ לכב לארשי תיב לכ יניעל" 'יה הזו 2"ןכשמה תא אלמ
,[האבה השרפב רמואש יפכ] "השמ לא ארקיו" םדוק 'יהיש שרדנו ,4"דעומ להא לא אובל
'יה (הניכשה תארשה) הזש ,דעומ להאל סנכהל לכוי השמש ידכ הלעמלמ ןתינה עויסה והזש
.תולגה ירחאל האבה הלואגבש יוליעה תילכת ,5"םכותב יתנכשו"ד תילכתה

.ןמקלדכ ,6"םהיעסמ לכב"ד ןינעה תויהל ךרצוה הזלש אלא

תויכלמה לכש 8ל"זחאמ פ"ע טרפבו ,7"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ירה .ב
ש"ע תוארקנ תולואגה לכ םגש ןבומ אלימב ,9לארשיל םיריצמ םהש ש"ע םירצמ ש"ע וארקנ
םג איה 'ירחאלש הלואגה םג כ"א םירצמ תולג תמגודב איה תולגהו תויה ,םירצמ תלואג
.םירצמ תלואג תמגודב

"םהיעסמ לכב"ד ןינעה םדוק שרדנ ,הלואגהד יוליעה 'יהיש ידכבש ,ןורחאה הז תולגב ז"דעו
רחא ךלוה לכה"ש הרותב ללכ 10תרמוא 'מגהש יפכו ,ןינעה לכד םתוחו םויסה אוהש]
.הלואגה לש יוליעה תילכתל םיעיגמ "םהיעסמ לכב"ה י"ע אקודש ןויכ ,["םותיחה

יפל 'וכו עסמ יורק אוה ףא םתיינח םוקמ"ש 11שרפמ י"שרש יפכ ןפואב תויהל ךירצ הזו
."'וכ ועסנו ורזח 'יינחה םוקממש

יפ לע" הז 'יה ירה ,"עסמ יורק 'וכ םתיינח םוקמ"ש י"שר רמוא דציכ :ןבומ וניא הרואכלו
. . 12ןיבוריע 'סמב תרמוא 'מגהש יפכו ?עסמ אלו 'ינח ארקהל הכירצ 'ינחה כ"או ,"ונחי
"ונחי 'ה יפ-לע"הש ,רמולכ ,"והל יעיבקד ןאמכ ועסי 'ה פ"עו ונחי 'ה פ"ע והב ביתכד ןויכ"ש
הז דצמ "עסמ יורק 'וכ םתיינח םוקמ"ש י"שר רמוא דציכ ,כ"או ;תועיבק וז 'יהתש לעפ
?"ונחי 'ה יפ-לע" הז 'יה ירה ,ועסנו ורזחש

ינב תא חולשל "הככ 'ה השע המל" :תיללכ תפסונ הלאש םידקהב ןבוי הזב רואיבהו .ג
?תולגל לארשי

הדיריה י"ע אקודש ןויכ ,הדיריה י"ע תלעפנש 'ילעה םהב ףסותתש ידכב ,אוה רבסההו
ןתינ ז"יע אקוד ,תולגהד תפסונה הדיריה הנשי אפוג אתקימע אריבבו ,אתקימע אריבל
.לובג ילבד ןפואב תיתימאה הכילהל עיגהל

תויה ,אבה עסמל עיגנ כ"מחאלש ידכ איה הזב הנווכהש ,תולגב הדיריה - 'ינחה ןינע והזו
י"ע אקוד הז ירה ,לובג ילבד ןפואב תיתימאה הכילהה והזש ,יתימאה עסמל עיגהל ידכו
.עסמל הנכהה איהש ,הזל תמדוקה 'ינחה

םייוליגה לכש ןויכמ אלא ,דבלב הנכה רדגב הז ןיאש ןבומ (ז"לפ) אינתב ראובמה פ"עו
ונשי וישכע רבכש ןבומ ירה ,"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב" םייולת םניה דיתעלד
עסמה ןינע רבכ ונשי ,הדיריה - 'ינחה ירחאל דימ אלימבו ,הדובעה י"ע לעפנש יוליגה רבכ
,תולגב הדובעה יהוזש ,"ארחא ארטס איפכתא" השוע ידוהישכ דימש ןויכ ,ודי-לע אבש
ידוהי לכ ירה יכ ,א"טס איפכתאה י"ע ה"בקהל חור-תחנ םרג אוהש ךכמ חור-תחנ ול תמרגנ
.ה"בקהל ר"חנ םורגל הצור

י"ע לעפנש יתימאה עסמה ונשי 'ינחב רבכש ןויכ ,תחנ לש הז ןינע - 'ינחהב ףסונ ןינע והזו
.הדיריה

הכילהה 'יהתש ,יוליגב כ"חא אובל חרכומ הז ןכל ,"רקיעה אוה השעמה"ש תויה ,םנמא .ד
ןינע איה המצע 'ינחה ירה תמאב לבא .תילכתה יהוזו ,יולגב הדיריה י"ע תלעפנה ךורע-ןיאב
.'ילעה רבכ הנשי הבש ןויכ ,עסמ לש

לארשי ינב תומש הלאו" רמאנ רפסה תלחתב ףכיתש ,"ןפוסב ןתלחת ץוענ"ה ונשי הזבו
ףוסבש ידכ איה הזב הנווכהש דימ םירמוא כ"עו ,תולגל הדיריה יהוזש ,"המירצמ םיאבה
.תמדוקה הכילהל ךורע-ןיאב איהש תיתימא הכילה ,"םהיעסמ לכב"ל עיגהל ולכוי

י"ע אקוד אוה "םהיעסמ לכב"ל עיגהל חכהש ,"ןתלחתב ןפוס ץוענ"ה םג ןאכ ונשי כ"ומכ
םיישקה לכו םירצמל הדיריה י"ע אקודש - "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו"
."םהיעסמ לכב"ל עיגהל חכה תא םילבקמ וז הדובע י"ע אקוד ,תולגב םנשיש הזב םיכורכה

תויהל לוכי דציכש ,13"וב הליל 'יהת שאו םמוי ןכשמה לע 'ה ןנע יכ" רמואש המ םג והזו
הדובעה יהוזש ,"וב הליל 'יהת שאו"ה םג ונשי רשאכ אקוד הז ירה ,יוליג - "םמוי"ד ןינעה
,ז"יע האבש 'ילעה - "השעמ ףוס"ל איבמה "הלחת"ה והזו ,הליל תארקנש תולגה ןמזב
.הדיריה תנווכ לכ יהוזש ,יולגב כ"מחאל אב הזש דע ,'ינחב רבכ ונשי הז ןינעש ל"נכו

14איבמ ןקזה ר"ומדאש יפכו ,"ידוקפ הלאו" השרפה תלחתב ש"מ םע םג רושק הז ןינע .ה
ןמ אבשכו) ךרדל אצוי אוהש העשב ותשא תא דוקפל םדא בייח" 'למ אוה "ידוקפ"ש
רשבל ויהו"ל דע ,"ותשאב קבדו" ,לארשי ינבל ה"בקה ןיב דוחיה תילכת והזש ,15"(ךרדה
.16"דחא

םיאצוי יזאש ,הלואגה תא איבמ הזו ,ךשוח לש בצמב תולגה ןמזב הדובעה י"ע לעפנ הזו
ונכילויו ונלאגיו אובי ,שממ בורקב ונקדצ חישמ י"ע 'יהי הזש ,םיקלאו יוגד ןפואבו תולגהמ
.ונצראל תויממוק

* * *

עריא ובש רדא 'ז ק"ש ברע ,רדא 'וב 'יה (וניבר השמ י"ע) הרותה רפס תביתכ םויס . . .ו
.וניבר השמ תוקלתסהו תריטפ

תביתכ תליחת םע םג רושק הז ירה ןכ-לעו ,17"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה" השמ ירה
םשה תא הזל ןתנ אוהו ,(והומייס התע הזש) בותכל לחה ר"ומדא ח"ומ ק"כש הרותה רפס
."ונקדצ חישמ ינפ תלבקל הרות-רפס"

רודה אישנש ת"סב םמצעב ףתתשהל יוליעה תא םיריכמ אלש ולא לע הלודג תונמחר יהוזו
תא ומצע לע תחקל 'יה ותלוכיבש רמא אוהש יפכו ,בתוכו בותכל לחה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ינב לכ תא תוכזל הצר אוהש אלא ,ומצעב תואצוהה לכ תא םלשל לוכי 'יה אוהו ןינעה לכ
.הזב לארשי

:שרדמב אבומ הז ןינע יזא ,הזל רוקמה המ כ"ע ולאש]

ףסכה םע ןכשמה לכ תא תונבל םנוצרבש ורמאו השמל ועיגה םיאישנה רשאכש בותכ שרדמב
לכ" ,ןכשמה תא ונבי לארשי ינב לכש הצור ה"בקהש השמ םהל הנע ,םהלש םייטרפה בהזהו
,בהז וחקל ןכלש ,ןכשמה תיינבב לארשי ינבבש םיגוסה לכ תא תוכזל ונוצרבו ,"ובל בידנ
.18תמדוקה תודעוותהב רבודמכו ,לארשי ינב לכמ תשוחנו ףסכ

םיגוסה לכ תא הזב תוכזל הצר אוהש ,"ונקדצ חישמ ינפ תלבקל הרות-רפס"ה ןינעב םג ךכו
.[לארשי ינבבש

...!הזב ףתתשהל םיצור םניאו ןינעה לדוגב םיריכמ םניאש ולאכ םנשי ,כ"פעא

םגה ,לארשי ינב לכ תא הזב ףתשמ אוהש ,אישנ לש ("וטפוא רעד") שודיחה והז לבא .ז
םגה כ"פעא ,"וחרכ-לעב םדאל ןיכז"ש ןיד ןיא לבא ,"וינפב אלש םדאל ןיכז"ש אוה ןידהש
,ת"סה תביתכב ףתשמ יברה םתוא םג ,הזב ףתתשהל םיצור אל םהש םירמואה ולאכ םנשיש
.ןלהלדכו

תואצות לכ תא םיאורש ירחאל וליפא אוה ,ןינעה תולדגב םהלש הרכהה רדעהש ,םידקהבו
,םלוכ יניעל תעכ ולגתנ םלעהב התע דע ויהש םינינעה לכ ירהש ,יולגב (יברה לש) ויתולועפ
םויקב) םבצמב וזחאו וראשנש םידיחיהש ,איהה הנידמב בצמה 'יה דציכ םיעדויה ולא טרפבו
'יכמותו הב םיקיזחמל איה םייח ץע"ש ,הרותה תוימינפ םע םירושקה ולא םה (צ"מותה
."רשואמ

.תולגתהל תמאל תתל אל ידכ תולגה ךשוחמ םידירש םלועב ןיידע ורתונ כ"פעאו

תוכזב םיצפח םה ןיאש םינעוטה ולא לכ לע ("תונמחר ערעטיב") הלודג תונמחר ,רומאכו
תאז םישוע דועו ,ןינעה דגנ הלילשב ואצי אלש תוחפל פ"כעו ,ל"נה הרותה רפסב ףתתשהל
םניאו םלאמשל םנימי ןיב םיניחבמ םניא םהש איה תמאה ךא ,םימש תארי לש אלטציאב
.ולאמשל יכפהה בלהמ עיגמ המו "ונימיל םכח בל"מ עיגמ המ םיעדוי

עודיכו ;ולסכ ט"יב 'יהש םשכ ,םידוהימ אקוד אובל לוכי תולגה ךשוחמ הזה דירשהו
הרותד הלגנ םע רושק 'יה הזש ןויכ הכונחו םירופבש ,הכונחו םירופל ולסכ ט"י ןיב קוליחה
'יהש יפכ] םילעהל לוכי יוג םג הרותד הלגנ לעש ןויכ ,םיוגמ םג אובל 'יה לוכי םלעהה יזא
ינבשו םירצמ תולג הזל רשקב תויהל לוכי 'יה ,יולגב הרותד הלגנ 'יה זאו תויהש הרות-ןתמב
תוימינפ םע רושק 'יהש ולסכ ט"י כ"אשמ ,[םירצמ ךלמ הערפ לצא תולגב ויהי לארשי
וניא יוג - 19"והל תיל האובבד האובב"ו תויה ,םיוגמ אובל 'יה לוכי אל ז"ע םלעההש ,הרותה
אקוד אובל חרכומ 'יה הז ןכלו ,כ"ע םילעהל לוכי וניא אוהו הרותה תוימינפ תודוא עדוי
לעופלש םגה םידוהי םע רושק 'יה ולסכ ט"י ןכלש ,19"והל תיא האובבד האובב"ש םידוהימ
,20"ואצי ךממ ךיברחמו ךיסרהמ" 'יה הז ןינעב ירהש ,הזל ומרג םידוהי לבא תאז ושע םיוג
.םמצע לארשי ינבמ ואב םה

רבכ ןיא םיוגהמ ,םידוהיהמ אקוד אלא םיוגהמ אב אל ךשוחה דירשש :ןדיד-ןודנב םג ךכו
.דבלב םידוהימ אוה ונשיש םלעהה ,םלעה םוש

המ ד"ע הז ירהש ,הרותה תוימינפ םע רושקה ןינעב ןיד-קספ קוספל םהל רוסא ,ללכב .ח
ש"ארה רמוא הזל םעטהו ,"אנוממב לאומשכו ארוסיאב ברכ אתכלה" :21תרמוא 'מגהש
לאומש כ"אשמ ,ותומכ הכלה ןכל ארוסיאב וקסע רקיע 'יה בר לצאש ןויכ 22אמק אבב 'סמב
.ותומכ הכלה הזב ןכלו אנוממב וקסע רקיע 'יה

ארוסיאב ברכ אתכלה"ש ךכל םעטה תא תעדל ונל עגונ המ :הלאשה תלאשנ 'ואכלו
ןינעב קר ןיד-קספ קוספל ןתינש הזמ דומלל ידכב :אוה ךכל הנעמהו ?"אנוממב לאומשכו
.וילא עגונב קוספל ול רוסא ,הזב וקסע רקיע ןיאש רבד ונשי םאו ,הזב אוה וקסע רקיעש

םיכייש ויה אל םלועמו ,ודמל אל םעפ ףא םהש ןינע לע ןאכ רבודמו תויהש ,ןבומ אלימב
עגונב ןיד-קספ קוספל םהל רוסא ןיד פ"ע יזא ,ךכו ךכ הזש העומשה יפמ ועמש קר םה ,הזל
הארוה הרומ תויהל לוכי אוהו ,"ירקתא ברו ירקתא םכח"ו ,ןדמל תויהל לוכי אוה ;הזל
המ ול ןיאו ,ללכ ןיד-קספ וניא ולש ןיד-קספהו ,קוספל לוכי וניא אוה הז ןינעב לבא ,לארשיב
. . הזל עגונב םירחא תולשהל

23ם"במרה ירבדב ללכנ הז-ירה ,ללכב קספ ונניא םהלש קספה הרות פ"עש ןויכ ,הז-יפל .ט
ונוצר הלגתי יזאו םילעמה רבדה תא ריסהל קר םיכירצו וסנא ערה ורצי לש ןינע קר והזש
ינא"ב רקוב לכב תאז םירמוא םלוכש טרפבו .הרות רפסב ףתתשהל הצור אוהש יתימאה
םוי לכב ול הכחא"ו "חישמה תאיבב ןימאמ ינא" רקובב רמא םג ומצע אוהו ,"ןימאמ
ובהזו ופסכלו ותיב ינבל ,ומצעל עגונב לעופ ידיל תאז איבהל וילע רשאכש אלא ,"אוביש
.הזב לגרומ ונניא אוהש ןויכ להבנ אוה - םיחפט הרשעמ הטמל

הלעמה יהוז לבא ,הזבש יוליעה לדוג תא ("ןרעהרעד") םישיגרמ םניאש ולאל יובאו-יואו
ןויכ ,24"םשרגי הקזח דיב" כ"פעא ,םיצור םניא םהש כ"ע טבה אללש - אישנ לש ("וטפוא")
אלא ינע ןיא"ו 25"לדל ומחלמ ןתנ יכ ךרבי אוה ןיע בוט" ,הבוט ןיעב םידוהי לע טיבמ אוהש
,וילע םג לעופ אישנה יזא ,ולאמשל ונימי ןיב רוחבלו ןיחבהל ידכ תעד ול ןיאש - "תעדב
."םשרגי הקזח דיב"ש וילע לעופ לבא םולש יכרדבו םעונ יכרדב םנמא

ןויכ ,"וחרכ-לעב םדאל ןיכז" 'יהיש לעופ אוהש ,אישנ לש הלעמהו שודיחה אוה הז ןינעו
םיצור םא ןיב ןינעה תא לעופ אוהש ,'יפכ ןושל ,26"הקדצה לע ןישעמ" ןושלמ אוה אישנש
חכב תושעל 27"ובל בידנ לכ"ד הלעמה הנשי םנמא ;תודגנתהה תא דירומו ,ואל םא ןיבו
.וחרכ-לעב תויהל ךירצ יזא םיצור אל םא לבא ,ומצע

'ה יפ-לע םהיעסמל םהיאצומ השמ בתכיו" ת"ס תביתכל עגונב םירמואש המ םג והזו .י
'פל ןקזה ר"ומדא לש םישורדה לע דסוימ ,29םעפ רבודש יפכו ,28"םהיאצומל םהיעסמ הלאו
לש ןינע לכה הזו ,ןדריה רבעל םיעיגמ "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו"מש ,30יעסמ
ךשוחמ םילעפתמ אלו רתויב לודגה ןויסנב םידמועו ,תולגה ךשוח תא םירבושש ,"םהיעסמ"
.תולגה

החמש חמש (ןמה)"ש רדא 'זל עגונב 'יהש םשכ ,הלואג אצוי הזמו ,תולגה תא םיכפוה ז"יעו
'וכו רדאב העבשבש עדוי 'יה אלו" לבא ,"השמ וב תמש חריב רופ יל לפנ"ש ןויכ "הלודג
תולגהמ םיאצוי ז"יעו ,"השמ דלונ" 'יהי "השמ תמ"מש םילעופש המ ןינעה והזש ,31"דלונ
,תולגהמ םיאצוי לארשי ינב לכש ,32"לארשי תיב דחא דחאל וטקולת םתאו"ד ןפואבו
.ונקדצ חישמ תאיבב שממ בורקבו

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םיפיעסל הקלוח החישה (*

.גי ,וט ךל (1

.(הל ,מ) ידוקפ פ"ס (2

.חל םש (3

.הל םש (4

,הכ המורת (5

.חל םש (6

.וט הכימ (7

,ז"טפ ר"ב (8

.46 'עהב םש הארו .50 ב"לח ש"וקל האר (9

,בי תוכרב (10

.חל םש (11

,הנ (12

.חל םש (13

ידוקפ ת"וקל (14

,בס תומבי (15

.דכ תישארב (16

.3 'עה 8 א"יח ש"וקלב ןמסנ (17

.ב"ס להקיו פ"ש תחיש (18

.מ"כבו .ךליאו במקת ע"ס ב"ח םירבד צ"מאהדא ירמאמ ,זל אצת ת"וקל .נ"שו ,בכק תומבי (19

.זי ,טמ 'יעשי (20

,טמ תורוכב (21

.ד"ס ד"פ (22

.ןישוריג 'להמ ב"פס (23

.צר ןוילג "ךלמה יחי" האר .תומש פ"ס (24

,בכ ילשמ (25

.ח"מרס ד"וי רוטל י"ב האר (26

,הל להקיו (27

,גל יעסמ (28

מ"הס) ל"שת'ה טבש ד"וי ,אב ק"שע (ונקדצ חישמ ינפ תלבקל ת"ס תביתכ םויס לגרל) תודעוותהב (29
.(טפ א"ח טקולמ

.ךליאו 235 ו"ח ש"וקל הארו .ךליאו ג ,חפ יעסמ ת"וקל (30

,בי הליגמ (31

.בי ,זכ 'יעשי (32


הלואגה ןמז


םיצנוק םושמ עדי אל חישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

לא ועסנש םיחולשה םירוחבה תא ,הגלפומ החלצהלו הכרבל ,הבוטל ריכזהל םוקמה ןאכ .א
,תולבגהו תודידמ םוש אלל ,עבטה ךרדמ הלעמל הגלפומ החלצה םהל 'יהתש ,םיל רבעמ
בוטבו החמשב םלצא 'יה הזש יפכו ,תוניעמה תצפהו תודהיה תצפה ליבשב איה םתעיסנ ירהו
.בבל

םישוע םניא ,("ןבירעצ") םיקחשנ םה הפ ,אקוד ןאכ תויהל םישקעתמו םיזחואה ולאכ אלו
.הזמ עורג רתוי ףאו ךכב-המ לש םינינעב םיחנומ ,המואמ

םניא ןאכ לבא ,תודהיה תצפהו תוניעמה תצפהב םילעופ ויה ,רחא םוקמב םה ויה םאב
.ךכב-המ לש םינינעב םיחנומו המואמ םישוע

"ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל"ה 'יה םלצא ,ל"נה םיחולשה םירוחבה כ"אשמ
ץימו םינותיע אלל םש ("ךיז ןערעגלאוו") םיללוגתמ םה !ךאל'טשפ םוש אלל ,וטושפכ טושפ
("סושזד")

ץימ התושו םינותיע ארוק ,ןילקורבב בשוי אוה :"ץיפשד ץיפש"ב "גהנמ"ה ןאכ 'יהנש יפכ]
ונניא אוה הז ידעלבמו ,יחרכה ןינע הז ולצאש ןויכ הז אלל תויחל לגוסמ וניא אוהו ,םוי לכב
[...הלפתה םדוק תוננובתה ךורעל לוכי וניא אוה הז ילבש כ"וכאעו ,ללפתהל דומעל לוכי

,חישמ ינפ לבקל וכליש םינושארה ויהי (םיחולשה) םה יזאו ,חישמ אובי שממ בורקב -
...םירחאה לכ תא םתיא ובחסי םה - "וניבלי םינקז ינפ םירענ"ו

םושרת ?"ןכשמה ידוקפ הלא" - עבתי אלא ,םיצנוק םושמ עדי אל אוה אובי חישמ רשאכ .ב
ודמליש תלעפ םידוהי המכ לע ...!יברה לש םידיסח ויהיש תישע םידיסח המכ :קתפ לע יל
...!!םיכרבמ תבשב םיליהתה לכ תא רמול ואוביש תלעפ םידוהי המכ לע ...?ת"תח

'יפאו !אובי ינשהש הצור אל םג אוהש איה הרצה לבא ,הצור וניא ומצעב אוהש המ אלימ
לועפלו ינשה םע רבדל ךליל ודובכל אל הזש רמוא אוה יזא ,אובי ינשהש הצור ןכ אוהשכ
..."ודובכ יפל וניא" הז ירה ,וילע

עגונב ראבמ יברהש יפכו ,ינשה לע לועפל ןתינ לוטיבב םידמועשכ אקודש ,ול םירמוא כ"ע
וניא" יזא ,ומצע-ינפב תואיצמ ,"אלמ" 'יחבב אוה רשאכש ,"קיזחמ וניא אלמ ילכ"ל
רבחתהל לוכי אוה ןיא תואיצמ 'יחבב אוהש תויה ,ינשה לע לועפל םג ותלוכיב ןיא - "קיזחמ
.(וילע לועפל ידכ) ינשה םע

אל הז ירה ,םינטק םידליל ךייש הז רשאכ םיליהת רמול אובל לוכי ינא דציכ :אוה ןעוט
.ינשב לועפל לכות ז"יע אקודו ,לוטיבה ןינעל קוקז התא ,הברדא :ול םירמוא ?יל םיאתמ

אצוי ארקמ ןיא ירהו ?ו"ח ערז ןגד וניבא קחצי יכו - "'וכ קחצי ערזיו" פ"הע א"דרפב ש"מכו
תא רסמ וניבא קחצי םא ,ןכ-םאו ,וטושפכ םג 'יה "קחצי ערזיו"ש תרמוא-תאז ,וטושפ ידימ
והכרביו"ל עיגה קחצי ז"יעו .לוכי אוה םגש כ"וכאע ,םיימשג םינינע םע קסעתהו ומצע
איהה ץראב הז 'יהש כ"ע טבה אלל ,הזבש םישוריפה לכ םע ,"םירעש האמ"ל דע ,"'יוה
.'וכו השק הנידמו השק ץרא ,איהה הנשבו


חישמה תא ואיבי םה

תעבות הדובעהש ןויכ ?עודמ - "וניבא התא יכ קחציל" ורמאי אובל-דיתעלש בותכ .ג
ןינע אוה ת"תחש םגהו ;ינשה םע לועפל ידכ ,"'וכ ערזיו"ד םינינעל םג ורסמתיו וקסעיש
הזב קסע יברה ירה ,םוקמ-לכמ ,אסריג לש ןינע אוה תודיסחב ןהו הלגנב ןה ,"סרגמל"ל
.תאז תושעל וילע כ"או ,("םעד ןיא טכאקעג") טהלב

םמצעמ שער ושע אלו ,תוניעמה תא ץיפהל ידכ תומכח ילב ועסנ (םיחולשה 'תה) םה םנמא
לש ןינע אוה םישועש רבד לכש רדסה ןאכ 'יהנש יפכ ,'וכו שפנ תוריסמד ןינע והזש ךכמ
.'וכו הבוט ינשל השוע אוה ,שפנ תריסמ

לארשי לכ" בותכש המ תודוא יברה לש הרמיאה ד"עו ,נ"סמ ןכא אוה ןינעה ,ימנ-יכה-ןיא
אוהש הלק העונת לכ ךלמ לצאש ,("םה םיכלמ לארשי לכ" בותכ 'יפא םעפו) "םיכלמ ינב
.םוצע רבד הז-ירה הלק העונת 'יפא השוע ידוהישכ ז"דעו ,'וכ רתויב תעגונ איה ירה השוע

דע ,תומלוע י"ש ול ויהי םנמאש ,(בוט ץילמ 'יהיש ידכ) לאכימ ךאלמ רובע בוט הז לכש אלא
'יהיש ידכו ,[הדובע = ] "וטאבאר" 'יהיש םיכירצ לעופל לבא ;תומלוע ך"רת 'יפא
.[הדובעה תא תוארל = ] "ץאדיוו וטאבאר"ל םיקוקז "וטאבאר"

םויסכ דעו ,ה"בקה לצא "תדקפנו"ה תויהל לוכי יזא ,"ךיבשומ דקפי"ה ונשיש ז"יע אקודו
וירבד הליג)ו ,ה"בקה ה"ממ לצא בושח 'יהנ אוהש ,"לידגה דוד דע" (שדוח רחמד) הרוטפהה
.יברל דע ,וניאישנ וניתובר י"ע הז-ירה האובנה הקספשמו ,םיאיבנה וידבע (י"ע

םדוק םתונטקב קר יברה תא וארש םגהו ,הנש םירשע ליגל ועיגה אל ןיידע ועסנש ולא .ד
בוטו החמשב ועסנ םה כ"פעא ,תוחכ יוביר םהב ועיקשיש וכז אלו ,הגשהו הנבהל ועיגהש
.ךעל'טשפ םוש אלל ,בבל

.חישמה תא ואיבי םהו ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד הנוילעה הנווכה אלמתת םדי-לע

קוחר םיאצמנשכ םג םידוהי לצא לבא ,תאז םיעמוש םניא תוימשגה םהינזאש םגה ,אלימבו
תודידמ םוש אלל הגלפומ החלצה םהל 'יהתש יזא - לבקמל תכשמנ הכרבה תוימשגב
,תודיסחב ןהו הלגנב ןה ,הרותב לודג תיב דסייל ,ועסנ םה ומשלש ןינעב רקיעבו ,תולבגהו
ז"יע אקודש) הליפתה תדובעב ,הליגמ 'סמב תרמוא ארמגהש יפכ ,הלפתב לודג תיב םגו
הלחנ"ל דע ,"הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו"ה םלצא םייוקישו ,(שורדה יפכ םה צ"מותה
."םירצמ ילב
(הגומ יתלב - ז"כשת'ה ינש רדא ח"הבמ ,ידוקפ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


עגרו עגר לכב ידוהי לכל קעוז ם"במרה

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ןויכ ,םניא - ט"ויו תבש החוד ק"מהיב ןינב ןיאו "הלילב שדקמה תיב ןינב ןיא"ד תולבגהה . .
יונב ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמ" לבא ,םדא ידיב םינובשכ אקווד םה ולא תולבגה לכש
.םיקסופב 'ובמכ ,הנניא םינהכ תאמוטד הלבגהה ז"דעו ,"םימשמ אוביו הלגי אוה ללכושמו

הלוכ הנשה לכ - םלועל - ומצע האריש םדא לכ ךירצ" ם"במרה ד"ספו ארמגהמ םג ןבומכו
תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע ,'וכ יאכז ויצח םלועה לכ ןכו ,'וכ יאכז ויצח וליאכ
הנשה לכ" ,"םלועל" ןושלהמ - "הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ
הז עגרב ללוכ ,ט"ויבו תבשב ,הלילבו םויב ,שממ ןמז לכב תויהל לוכי הזש ,ןבומ "הלוכ
הנינע תבשש פ"עא - אחריטו ,ןימוחת לש הרואכל תולבגהה לע טבה אלל) תבשה םויב שממ
!ןיוערד אוער לש ןמזה התע - ומצע תבשבש כ"וכאע ,(גנוע

תא איבהל םיכירצו םילוכיש הז תודוא םימעפ כ"וכ רבוד רבכ ירה :הלאשה הנשיש המו
המ םשלו ,'וכו תוצמ ג"ירתה לכבו םיעצבמב תוקסעתהב הפסוהה תודואו ,"ואנ" חישמ
תודעוותה תיישע י"ע ,ןושיל םהל תתל אלו ("ןדיא ןרעטאמ") םידוהי עגייל בוש םיכירצ
?דבל ןיבמ דחא לכש םינינע ולא ירה ,ז"ע רבדל בושו תפסונ

הכלה רותב - ידוהי לכל קעוזש הז אוה ם"במרה :ם"במרה לע "הלאש" יהוזש אלא -
לכ" ,"םלועל") עגרו עגר לכב - הארתו לכתסה :םעפ בושו םעפ דועו תחא םעפ - תורודל
ךרובע הלצהו העושת איבהלו םלועה לכ תאו ךמצע תא עירכהל לוכי התא ("הלוכ הנשה
!!םלועה לכ רובעו

יאכז ויצח וליאכ הלוכ הנשה לכ - םלועל - ומצע האריש םדא לכ ךירצ" :ם"במרה ןושלבו
םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע ,'וכ יאכז ויצח וליאכ םלועה לכ ןכו ,'וכ
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ

בתוכ ם"במרהשכ) םישנ ןהו םישנא ןה ,שממ לארשי ינב לכ תא ללוכ הזש ,"םדא לכ"
ןיב ,"ונינקזב" ןיבו "ונירענב" ןיב ,ףט ןה ,(השאל םג איה הנווכה ולש תוכלהה רפסב "םדא"
תיבשהל ךיררוצ ןעמל זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" - הברדאו ,"וניתונבב" ןיבו "ונינבב"
םגו ומצע תא עירכהל ("הלוכ הנשה לכ" ,"םלועל") עגרו עגר לכב ותלכיב - "םקנתמו ביוא
!הלצהו העושת םשל איבהלו ולוכ םלועה לכ תא

תאז ,"םלועל" - "הלוכ הנשה לכ"ש ם"במרה בתוכ - תחא םעפ םדאל תאז םירמואש פ"עאו
םעפ תאז ול םירמוא םא וליפא ,ןכלו .הככ ז"ע לכתסהל ךירצ םדאה עגרו עגר לכב ,תרמוא
עגרו עגר לכב םעפ דועו ,ז"חאלש עגרב םעפ בוש ם"במרה הז תא ול קעוז ,דחא עגרב תחא
!הלוכ הנשה לכ ךשמב

הלצהו העושת ("ןעגנערבפארא") איבהל עגרו עגר לכב לוכי םדאה ןכאש ,אוה רקיעהו
.ט"ויבו תבשב ,הלילב וא םויב - ליעל רומאכו ,ולוכ םלועה לכלו ומצעל
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה םילקש ,ידוקפ פ"ש תחישמ)


300 רפסמבש זמרה

.הרפכ ןושלמ ,"הקדצל רפכ" - (בל תובידנ ,"בדנ" לש ונינע) הקדצה ןינעל עגונב ז"דעו . .
הלודג" - רקיעו דועו ,בוטל םיכפהתמש דעו ,םייוצר-יתלבה םינינעה לכ םילטבתמ ז"יעש
םיל לשמנש תולגה םיש ,הלואגל ותכיפהל דעו ,תולגה לוטיב ,"הלואגה תא תברקמש הקדצ
- הלואגה םיל ךפהתמ ,(...!?"וצרעד רועיש א זיא לפיוו ןוא") 137"םיבש לושחנ" ,רעוס
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ"

__________
הקדצה י"ע דחוימבו ,(א ,אכ הטוס .א"ימ ד"פ תובא האר) צ"מותה י"ע תישענ (תולגה ןמזב) הזמ הנגההו (137
*המא תואמ שלש" לע זמורש ,תואמ שלש אירטמיגב "רפכ"ש ,"הקדצל רפכ זמורמכ - (תווצמה לכ תוללכ)
.לובמה ימ ינפמ חנד הנגהה התיה הדי לעש ,(וט חנ) **"הביתה ךרוא

__________
,םלוע לש ופולא ,ף"לאה יוליגו תכשמה לע זמורש ,(דועו .10 'ע א"ח ש"וקל) "םלועה ךלמ וניקלא" ת"ר (*
.(מ"כבו .ג ,הל ךתולעהב ת"וקל .ב"לפס ר"קיו האר) "הלואג" "הלוג"מ השענ ז"יעש

ןסינד ן"ונה לע זמור "םישימח"ש ,רמול שי - "התמוק המא םישולשו הבחר המא םישימח" ,'יתודמ ראשו (**
- "חספה ינפל םוי םישולש"ד הנכהה לע זמור "םישולש"ו ,(74 הרעה ל"נכ ,הפופכ ן"ונה תכפהמש הכורא ן"ונ)
.ע"צעו .הלואגה ןינע
(הגומ - א"שנת'ה ןסינ ח"ר ,שדוחה ,ארקיו פ"ש תחישמ)


"תונובשח" םוש םהל תפכיא אל
!"וישכע חישמ" םיצורש ןויכמ

אגרדב יזא - הלחת הבשחמב השעמ ףוסד ןפואב איה הדובעה תוללכב השיגה רשאכ
.תומילשה תילכתל דע ,הנממ הלעמלש תוגרדה תא רבכ ול שי הנותחתה

תאז םידמלש יפכ - אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש העודיה ט"שעבה תרותכו
הרותד הלגנב םג רבדל רוקמה םינורחאב ראובמכו ."ול לעממ םידמוע םיפרש" בותכש הממ
ןויכמ יזא ,רחא םוקמב בוריעהו םייוסמ םוקמב אצמנ םדאה רשאכש ,ןיבוריע ינידב -
.אצמנ אוה םשש בשחנ הז ירה ,בוריעה םוקמב איה ותבשחמש

!"אצמנ אוה םש" ז"יעש ןויכמ - "וישכע חישמ םיצור ונא"ש "םערוטש"ה תוללכ םג והזו

םהל תפכיא אל - !"וישכע" אובי חישמש םיצורו ,דוע ןיתמהל םילוכי םניא י"נב :תוטשפבו
ינפמ אל - תאזו , ,גמ ןיבוריע האר) 'וכ לומתאמ אב אל והילאו ,תבש םויהש "תונובשח"ה לכ
לכ םהל תפכיא אלש אלא ,תאז םיעדוי יאדוב - ל"נה ל"זח ירמאמ תודוא םיעדוי םניאש
!"וישכע חישמ" םיצורש ןויכמ ,ולא "תונובשח"

לודג להק" דועיה םייוקי זאש ,שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיבל שממ בורקב םיכוז ז"יעו
."וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב" ,"הנה ובושי

רבכ הנשי הלואגה ינפל דועש ,ןבומ - אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש ןויכמו
ינפל דוע הז ירה "לודג להק" לארשי ינב תויהש בותכב שגדומכו ,"לודג להק"ד תואיצמה
ןפואב איה הלואגה לא הבישהו תולגמ האיציה םצעש ןויכמ ,(הלואגה ינפל) "הנה ובושי"ש
."לודג להק"ד
(הגומ יתלב - ג"משת'ה שדוחה ,פ"קיו פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


ונרודב חישמה לש ותוהז

?חישמ אוהש ומצע לע רמא יברה םאה :ונא םילאשנ תובר םימעפ

!"לבלבתמ קינ'ד"בחה"ש םעפ אל הרוק ,הטושפה הבושתה תורמלש ,רבתסמ

רשא זמרב ןהו שרופמב ןה יברה רמא םהבש ,םימעפה (תואמ ילואו) תורשע ףא-לע
כ"פעא ,'וכו ומש "(לדנעמ םגו) םחנמ" חישמשו רודבש חישמה אוה רודה אישנ
תוטשפב םלצא חנומ וניא הז ןינעש ולא-יא םנשי ןיידע ,רבדבש אלפה תורמלו

אד ליבס אחומ לכ ואלש םינעוטה םנשי" :(273 'ע ז"ח ש"וקלב) יברה רמוא ,הנהו
הזכ ןינע תעימש י"ע ,הברדאו ,חישמה תראה ריאמ א"ואכלש - ל"נה ןינע לבקל
םגש ןמזה אב רבכו ,בצמה הנתשנ רבכ יכ ,ןכ וניא תמאב םנמא .'וכו ולבלבתי
איבהל םיכירצש ולא לצא םידחפה ריסהל םיכירצ קרו ,הז ןינע לבקל לוכי "הצוח"ה
וקזחיש י"ע - (קופקפ םוש ילב) תוטישפב ןינעה תא ורמאישכו ,"הצוח"הל הז ןינע
."םתלועפ ולעפיו ,םיעמושה לצא םירבדה ולבקתי - םמצע םהלש הנומאה

"ףקותה לכב הלגתנ"ש ונרודב חישמה ךלמ - יברב הנומאה תא קזחל ידכ ,ןכל
ם"במרה ינמיס תודוא מ"המ יברה לש ויתוחישמ םיעטק 'סמ תאזב ונטקיל
א"טילש ר"ומדא ק"כ - ונרודב חישמה ךלמב םתומשגתה לעו חישמה לע

דבלב םיעמושה תמישר פ"ע םה םיעטקה בור ,"הגומ" םהב ןייוצש תוחישה דבלמ

"דוד תיבמ ךלמ"

א"נמ 'כד אלוליהה לעב לש וסוחי

לכ ,דיתע ןושל קחציו ,ילא ישיא הולי ש"ע יול :דיתע ןושלב םה קחציו יול תומשה 'ב . .
.אובל הדיתעה הלואגה לע זמרמה - יל קחצי עמושה

- םיצעה ןברק דוד תיבמ החפשמ הבירקה באב םירשעבש ארמגב ש"מ םע רשקהמ ריעהלו]
עודיכ - אלוליהה לעב םע רשקהו ,דוד תיב תוכלממ אוהש חישמ לש ונינע לע זמרמ הזש
הדוהי טבשל סחוימה גארפמ ל"רהמל אוה אלוליהה לעב לש וסוחיש ספדנו םסרופמו
.[דוד תיב תוכלמו
(ט"משת'ה בקע פ"ש תחישמ רצק ןכותמ עטק)


דוד תיבל םיסחוימ םייברה

יברד - ללוכ ,תורודה לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמד יובירה רבכ ונשיש ירחאל כ"וכאעו
תורודב דע ,תורודה לכב לארשי יקידצ לכו ,ונמזב ם"במרהו ,ונמזב 'ירזע ןב רזעלא
הדובעה ללוכ ,הדוהי טבשמ דוד תיבל םיסחוימה וניאישנ וניתוברד הדובעה - םינורחאה
- (י"שת-מ"רת) ןיד אמלעב ותויח םייחב הנש םיעבשה ךשמב ר"ומדא ח"ומ ק"כד

ונל שי ,(ל"נכ) לכה ונמייס רבכש ירחאל ,הז וננמזבו הז ונרודב רמוחו לקו ןכש-לכמב ירה
. . ךייח ימי לכ (םירצמ ץראמ ךתאצ םוי רוכזת)" היהי חטבש ,הרותב הרומג החטבהה
,"חישמה תומיל איבהל

לצא היהש ומכ) "חישמה תומי"ו "ךייח ימי לכ" ןיב ו"ח קספהל םיקוקז אלש - תוטשפבו
םיימשגה וייח ,י"נבמ דחא לכד "ךייח ימי לכ" אלא ,(הז ונרוד ינפלש תורודה לכב י"נב
ףכית האב הלואגהש ןויכמ ,קספה ילב "חישמה תומי" (םג) תוטשפב םיללוכ ,ףוגב המשנכ
עגרהש ךכ ,("המירצמ םיאבה" ,הלילד בצמב הזשכ םג וליפא) הז םוקמו הז עגרב שממ דימו
,הלואגד הנושאר הדוקנו ןושארה עגרה םישענ תולגהד הנורחאה הדוקנהו תולגהד ןורחאה

רתוי רגובמ רבכ אוה םא םג) ו"ח ללכ קספה םוש ילב ,הזה םוקמבו הזה ןמזב "ךייח ימי"מו
ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" ,תומילשה תילכתב - דימ ידוהי לכ רבוע ,(ב"ויכו הנש םיעבשמ
.זא ויהיש םייחצנ םייחו ,חישמה תומיב "ךייח ימי לכ"ד ךשמהב ,"ןיקלס ןועמשו
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת תומש פ"ש תחישמ)


דוד תיבמ אוה יברה ירה

"...דוד תיב ןופ ךאד זיא רע סאוו ,יבר רעד"
(א"ישת'ה "ינגל יתאב" ה"ד רמאממ הטלקהה טרס פ"ע)


"'וכ הרותב הגוה"

,ק"שנ הקילדמ הנטק הדלישכ
תמחלמ תא חצנל חכ ןתונ הז

:אוה םינמיסה לכ תלחתה

דמלי אוה ,"ויבא דודכ . . הרותב הגוה" הליחת 'יהי רשא ,דוד תיבמ ,םדו רשב 'יהי חישמ
אבצה רש - 'יורצ ןב באוי תא חלשו הרות דמלש ךלמה דוד ומכ ,"דיא רעשינלטב" ומכ הרות
הדקפמ"ב תבשל וילע 'יה ןכ םא ,ךלמ 'יה דוד ירה :ןיבהל ךירצ הרואכלד .המחלמל -
יפ לע ףא ?'וכו תוינכות תושעלו ,(ןאכ הזל םיארוקש ומכ "ס'רעטראווק-דעה") "תישארה
"הלעבל השא רהטל" ,הרותה דומילב - המחלמל אצי באוי רשאכ קוסע דוד 'יה המב ,ןכ
לכ תא בזע אוה ,הלעבל הרוהט איה םאה לואשל 'ינע 'ידוהי העיגה רשאכש , תוכרב)
.אל וא הלעבל הרוהט איה םאה הכלה קוספל ידכ ,'וכו םירפסב לכתסהו ויניינע

- ה"בקהל לארשי-תסנכ רהטל לע יאקש - "הלעבל השא רהטל"ב זמרה םג ונשיש פ"עא
.ומצעב הזב קסע אוה הלאש לואשל השא העיגה רשאכש ,וטושפכ שוריפה םג ונשי ןפוא לכב
אוה כ"פעא ,הכימס לביק התע הזש רוחבל ,ןיידל ,ברל התוא חולשל ותלוכיב 'יה הרואכל
ומצעב תאז תושעל הצור אוה !םולשו סח ?רחא והשימל תתל רקי רבד הזכ - הזב קסע ומצע
שוריפל םג םיעיגמ הז י"ע אקוודו ,"ערז הערזנו התקנו" ז"יע רשא - "הלעבל השא רהטל" -
."הלעבל השא רהטל"ב ימינפה

םישודיח שדחל ידכב אלו) "הלעבל השא רהטל" לש ןפואבו ,הרותה דומילב קסע דודש י"עו
הז ,תבש תורנ הקילדמ הנטק הדלי רשאכ ז"דעו ,תומחלמב חצנל באויל חכה ןתינ - (...'וכו
.חצני אוהש ,'ה תמחלמ םחולש דחא ותואל חכה תא ןתונ
(ה"לשת'ה האר פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רבכ חישמש רמול חרכומ
הרותב הגוה רבכו דלונ

דימש ,תולגה תלחתב 'יהש ד"ע הלואגה לא םידקור ,תולגה ירחאל דימ ,שממ דימו ףכיתו . .
השענ ז"דע ,לארשי לש ןעישומ דלונש 'ב םעפ התעג ,ןברוחה לע 'א םעפ הרפה התעגש ירחא
לש ןעישומ תדיל ירחאל רבכ ,הלואגה לא דימ םיסנכנ תולגהמש ,הז תולג ףוסב התע םג
.לארשי לש ןתעושי תדיל השענ ,97לארשי

__________
ןויכמו .'וכ תווצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ אוה חישמש (א"יפס םיכלמ 'לה) ם"במרה ד"ספכ (97
.'וכ הרותב הגוה רבכו דלונ רבכ חישמש רמול חרכומ ,הלואגה ןמז עיגה רבכ םינמיסה לכ יפלש
(הגומ - ט"משת'ה הכונח ברע ,בשיו פ"ש תחישמ)


...ך"נתל גוחל םשריש קיפסמ אל

("לדנער") עבטמ איה הלימ לכ ם"במרבש עודיכ ,תקייודמ איה ם"במרב הלימ לכ ירה . .
תא הנביו ,תולגהמ לארשי ינב תא איצויש הז 'יהי חישמש רוריבב רמוא אוה יזא - הכלהו
י"ע אלא תויולג ץוביק םוש ךייש אלש ןבומ ירה הזמש .לארשי יחדנ ץבקיו שדקמה תיב
אלו תויולג ץוביק אל הז לבא ,'וכו לארשי ץראב לארשימ המכ לש ץוביק ןכתי .ונקדצ חישמ
.הלואגד אתלחתא

ןבומ אלימבו ,ךכל תויאר םיאיבמ םישרפמ המכש יפכ ,קיודמ םג ירה ם"במרב רדסה
הרשע עברא לבקיש הז 'יהי אל אוה - "הרותב הגוה" אוה תויהל ךירצש ןושארה רבדהש
...ך"נתל גוחל םשרי אוהש קיפסמ אל הזו ,"הרותב הגוה" 'יהי אוה אלא ,תולוק ףלא

.םש ךישממ ם"במרהש םינינעה ראש לכ תויהל םילוכי כ"חאו
(א"לשת'ה תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"לארשי לכ ףוכיו"

םיחולשה י"ע םייקתמ "ףוכיו"ה

חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ירבדמ עטק
ח"הרה לש "תודיחי"ה תעב א"טילש
קינטוג 'יש ןהכה םייח-רואינש 'ר

ז"כשת'ה א"נמ 'ה ,םירבד 'פ ק"שעו םוי

תיטרפ המישר פ"ע

םשב לאוש יננה וז הלאשש ינחוטבו ,יל קיעמש רבד לע רבדל ינוצרב :קינטוג ןהכה ח"ש 'רה
.באב-העשתב םוצל םיצור ויה אל לארשי ללכ םגו יברה םג ירהש - לארשי ללכ

'ג ינפל "תודיחי"ה תעבו .הלואגה לש רדסל עגונב ןיד-קספ שי (ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה) ם"במרב
'ילע יתינע אלש הלאש יתוא לאשו ,ם"במרה ד"ספ תא א"טילש ר"ומדא ק"כ ריכזה ,םינש
.וישכע תאזה הלאשה תא ץרתל ינוצרב ,ןכל ,ןמזה לכ ךשמב ילע קיעה רבדהו ,זא

תפוקתב רבכ םיאצמנש םירמוא שיש יתרכזהו ,לארשי-ץרא ד"ע רבוד ל"נה "תודיחי"ה תעב
חקול יננה ןינמ ינלאשו ,ולא םירבד דגנ זא אצי א"טילש ר"ומדא ק"כ ."הלואגד אתלחתא"
"לארשי תיב"ה לעב] רוגמ ר"ומדאה לש ומשב תאז יתעמשש ינמודמכש ,יתינע !?הז תא
לכלש קסופש ,ל"נה ם"במרה ירבד תא זא ריכזה א"טילש ר"ומדא ק"כ .[ל"ומה .ל"צז
לכ ףוכיו ,'וכו ויבא דודכ תוצמב קסועו הרותב הגוה ,דוד תיבמ ךלמ דומעי" ל"צ שארל
הזש רמול םילוכי םתא ךיא :ינלאשו - "'ה תומחלמ םחליו ,הקדב קזחלו הב ךליל לארשי
לאש ןכו !?הזכ שיא שי םנמאה ,ורמיא :בוש לאשו !?הזכ שיא שי םאה ,"הלואגד אתלחתא"
הזש רמול םילוכי םתא ךיא ,א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו .יתינע אלו תישילש םעפ םג
.יתקתשו ,אקוד רדסה יפכ ל"צ הלואגה ירה ,"הלואגד אתלחתא"

ל"נה םא :וז הלאש התע ץרתל אופיא ינוצרב ,יתינע אל עודמ ןמזה לכ יל באוכ זאמ
ונשיש אוה יתנעמ - "הלואגד אתלחתא"ל יאנת םנמא אוה ("'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי")
!יבר רעשטיוואבוילה

שי יל ,ילא תונעט שי םכל םגש האור יננהו ,ילא תונעט ול שי םלועה :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.םכילא תונעט םג יל שיו ,םלועל תונעט

הנווכה - חכב קר הזב הנווכה ןיא ,('וכו לארשי לכ ףוכיש) שיא 'יהיש ם"במרב בותכש המ
הרות םייקל לארשי לכ תא ("ןעגניווצ") ףוכיו ("ןייגמורא") ךלי הז שיאש ,ונייהד ,לעופב איה
- ירשפא יתלב רבד והז ירהש ,דחאו דחא לכל ךלי ומצעב אוהש הנווכה ןיאש ,ןבומ .תווצמו
ודיגיו וכלי קר םהש קיפסמ 'יה יליבשבו .האמ דע םיחולשה יחולשו ,ולש םיחולשה םא יכ
"ףוכיו"ה םויק ידיל איבמו עייסמ 'יה רבכ ומצע הזו ,תווצמלו הרותל בושל ךירצש םידוהיל
."הלואגד אתלחתא" ד"ע רבדל ולכוי ,זאו - (וטושפכ)

שי ילוא ,םיחולשה י"ע וליפא ,"לארשי לכ ףוכי" אוהש ,הזכ רבד ןכתייש האור ינניא :ל"נה
,(אלא ,צ"מות םייקיו בושי לארשי םע לכש ,לעופב ןכ ל"צש אל) אוה ם"במרב 'יפהש רמול
?ךכב קסעתמו ןכ תושעל הצורש שיא שיש

םתאו ,םיחפט הרשעמ הטמל םהש םינינע תודוא םכילא רבדמ ינא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
הטמל ןענייז סאוו םינינע ןגעוו ךייא טימ דער ךיא") םיחפט הרשעמ הלעמל יל "םיספטמ"
...!("םיחפט הרשעמ הלעמל רימ טכירק ריא ןוא ,םיחפט הרשעמ

קסופ םוש ןיאו ,רורב הכלה-קספ והז ,שורד הז ןיא .לעופב םא יכ חכב הניא ןאכ הנווכה
.הזב ם"במרה לע קלוחש
(174 ו"ח "ךלמל ק"ידצ" ךותמ)


"הצפה"ל עייסמ ומצעב חישמ

,(ןינעה תא) םילעופ יזא םישוע רשאכ ס"כוסש החטבהה תא ןכא ונל שי ,הז לע ףסונ . .
הצור ירה חישמ ,"ונילתכ רחא דמוע הז הנה"ש תעכ טרפבו ,ונל התיה דימת ,וז החטבהש
"תונייעמה תצפה"ד הדובעה המייתסנ אל ןיידעש הז דצמ עיגהלמ ענמנש קר אובל רבכ
אבל רהמל לכויש ידכ "הצפה"ל עייסמ ומצעב חישמ ןכלש ,עיגהל לוכי אל ןיידע אלימבו
םירובידהשו "תונייעמה תצפה"ד הדובעהל עייסמ ומצעב אוה אלימבו .ירשפא יכה םדקהב
םימעפלו רחמל קר םימעפל ,םוקמה לע והז םימעפלש אלא ,םתלועפ תא ולעפי *םירבדמש
.חוטב הז - ולעפיש לבא ,"ןמז רחאלש רחמ"

__________
(ל"ומה) ."הכולהת"ב תסנכה-יתבב םירבדמש םירובידל הנווכה (*
(א"כשת'ה ש"הגחד םוי תחישמ ישפח םוגרת)


םאה דחא ףא לאשי אל אוה
"תיתד 'יפכ" תויהל הלוכי

ןושארה רבדהש ,וילע קלוח אל דחא ףאו רורב ןיד-קספ קסופ ם"במרה [:חישמל עגונב] . .
קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו 'וכו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי" :אוה תויהל ךירצש
;"הקדב

וא םיוגמ דחפמ אוה םאה ,אל וא איטרקומדמ דחפמ אוה םאה הז ואריש ןושארה רבדה
,אל וא "תיתד 'יפכ" תויהל הלוכי םאה דחא ףא לאשי אל אוה ;אל וא "םיוג עשידיא"המ
אוה הצריפ םוקמ הזיאב שיש הארי אוה םאב ,"הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכי" אלא
.הקזחיו הנקתי
(א"לשת'ה תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


בורהמ לעפתי אל חישמה ךלמ

קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו . . תוצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי םאו
,'ה תומחלמ םוחליו הקדב

תועיד בור רחא תכלל ךירצש םירמואהמ לעפתי אל חישמה ךלמ רשא אוה "ףוכי" שוריפ -
.ראטאטקיד אוהש וילע ורמאיש הממו
(י"חשת'ה חספ לש ןורחא תחישמ)


ל"וחמ אובי חישמ

ודיספי םימחרבו דסחבש ת"ישה רוזעי ,ונחצינ םירצמ םע המחלמ-יצחה וא המחלמה . .
הדיתע"ה 'יהי זאו ,תוטש חור דצמ התוא םילהנמה ולא - ה"בקה דגנ המחלמה תא הרהמב
לארשי-ינב ןינמ בורו ןינב בור םע ל"וחמ אובי חישמש ,"תוצראה לכב טשפתתש לארשי ץרא
וארי םלוכ זאו תווצמ םייקלו הרות דומלל "לארשי לכ ףוכי"ש ם"במרב ש"מכו ,ל"וחבש
תמחלמ םחולו הקדב קזחמו 'יתווצמ םייקמו הרותב הגוה"ש שיאה ,ונקדצ חישמ והזש ועדיו
."'יוה
(ז"טשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


"'ה תמחלמ םוחליו"

"ידוהי והימ"ו ץראה תומילש -

:"'ה תומחלמ םוחליו" :ם"במרה ךישממ

וז המחלמל ארוק ןאכ ךא ,ץראה תמחלמל איה הנווכה ירה םתס "המחלמ" םירמוא רשאכ
ךשמהב) ןלהלש טרפבו) ?"'ה תמחלמ" רמול קיידמ ןאכ עודמ :ןיבהל ךירצו - "'ה תומחלמ"
(!םתס "המחלמ" קר ריכזמ גוגמ גוג תמחלמ יבגל (קרפה

ןיינועמ אוהש ללגב הניא וז המחלמ ,רמולכ ,"'ה תמחלמ" אוה ןאכ קוידה :הזב רואיבהו
ןיב תירבב רמא ה"בקהש ןוויכמ - "'ה תמחלמ" אוה ול עגונש המ אלא ,רחא וא הז חטשב
ץראש תרמוא תאז ,"םלוע תזוחאל" לש ןפואבו ,"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" םירתבה
- "םלועל םוקי וניקולא רבד"ו תויהו ;םידוהיה לצא תויהל תחרכומ 'יתולובגל לארשי
רתוי אל םנמא .םידוהיל ךייש הזש רמא ה"בקהש םושמ ,יוגל תאז ריזחהל רוסא אלימב
ינב ידיב תויהל תחרכומ 'יתולובגל לארשי ץרא - תוחפ אל םג ךא ,לארשי ץרא תולובגמ
.לארשי

'ינח יוגל תתל רוסאש ,"םנחת אל"ד ואלה לע הזב םירבוע יזא - יוגל תאז םינתונ םאבו
;לודג יוגב אל המכו המכ תחא לע ,"ןטק יוגב הרגתת לא" ונרהזוהש ימנ-יכה-ןיא .ץראב
רחאל לבא - ,איק תובותכ) "המוחב ולעי אלש 'וכו תועובש שולש"ד ןינעה ונשי ךכל ףסונבו
- אלימבו ,"םנחת אל" םושמ יוגל הנממ תתל רוסא לארשי דיב רבכ תאצמנ לארשי ץראש
.ואל לטבל תולוכי ןניא תועובש 'ג ןתוא יכ ,'וכו "תועובש שלש" לש ןינעה ךייש אל

הצור ה"בקהש ןמזה עיגהש רורב 'יה אל ןיידע זא יכ - בצמה ךכ 'יה אל םינש רשע ינפלש הזו
דיב 'יהת איהש הצור ה"בקהש ןמזה עיגהש וארש רחאל לבא ,לארשי דיב 'יהת י"א רשא
,ןורבח ,םילשורי תא ןתנ ה"בקהשכ ;"םנחת אל" םושמ יוגל התוא תתל רוסא ,לארשי
!יוגל םתוא תתל רוסא - םידוהיל 'וכו תפצ ,'ירבט

וז ירה םצעבש) רוסא רבד איה "הכלה וז 'יוה רבד" דגנ די תמרהש החכוה ךירצ םאב]
,[די תמרה = ] "טנאה א ןבייה" הנוכמ הז "ןוגר'ז"ב םנמא ;"הכלה וז 'יוה רבד"ב הדירמ
הז ןכיה דע וננובתי - (!"הכלה וז 'יוה רבד"ב הדירמ אוה שדוקה ןושלב רבדה שוריפ לבא
רמוא םג אוה ,יתד גשיה והזש רמואו םידוהי רותב םייוג םשורה דחא ותוא :רדרדתמ
תאז רמאשכ ...!םולשב םייוג םע םידוהי םש ויחיש ...איה םילשורי לש תומילשה תילכתש
הזיא ואר רבכ וישכעו !םידוהי האמ (לידבהל) רשאמ רתוי אלו םיברע ףלא 65 םילשוריב ויה
(םימיה תשש תמחלמ רחאל) ונמזב ;'וכו םש רומשל ךירצ המכ דעו ,םיברע םתואמ ויה תורצ
ונתנ םגו וחיטבהו ,"םייוגה ורמאי המ" םושמ תאצל םהל ונתנ אלו ,םשמ תאצל וצר ירה םה
אל" לש ואלה ךפיה - ץראב 'ינח םהל 'יהתש ידכו ,רדתסהל ולכויש ידכ 'וכו ףסכ םהל
.[!יתד גשיה והזש רמוא אוה הז לכ ירחאלו ,"םנחת


:רמוא ם"במרהש המ הז
"'ה תמחלמ םוחליו"

,רמוא ה"בקהש המ עגונ (חישמל) ול יכ ,"'ה תמחלמ םוחליו" רמוא ם"במרהש המ הזו
דיב ראשהל ךירצ הז - "םלועל םוקי וניקולא רבד"ו ,םידוהיל תאז ןתנ ה"בקהו תויהו
הז לע לחו ,םידוהי לצא ראשהל ךירצ לארשי ץרא תולובגב ללכנש המ לכ :אלימבו ,םידוהי
תידומלת הידפולקיצנא האר) לארשי ץרא תולובג םהמ ט"וקשהמ ריעהלו] "םנחת אל"ד ואלה
אוהש ןכיה םיחרכומ םאו ,"םנחת אל"ד ואלה םש לח אל י"א תולובגל ץוחמש המו ,[(י"א ךרע
.לארשי ץראב אל לבא ,יניסב תויהל לוכי הז - םייוג "עוקתל"
(ה"לשת'ה האר פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"חצניו"

םינינע כ"וכב חצינ רבכ

המכו המכב חצניו "'ה תמחלמ םוחליו"ה לעפנו ךלוהו לעפנ רבכש ךיא לעופב םיאור . .
לש יוליגה םע רושק ,תויחצנ ןושלמ םג אוה ןוחצנו .םולש לש המחלמ ךותמ אקודו - םינינע
לש יוליגה - 'חו (וז הנשל וארק י"נבש יפכ) קידצה תנש - 'צ ,ן"ונה רעש יוליג - 'נ :"חצנ"
.(םדא יכיסנ הנומש) הנומש רפסמב רושקה ,ונקדצ חישמ

תוחילשה תדובע תלחתה יולימ רחאל ןמזמ רבכ םידמוע םיחולשהש רחאמש ,ןבומ הזמ
דע ,תוחילשה תדובע עצמא רחאל ןמזמו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב
לעופב האב אל ןיידע ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ל"נה ונרוד אישנ תעדוהכ) תוחילשה תא ומייס רבכש
תא איבהל ידכ תושעל והשמ ראשנ ןיידעש ,רמול ךירצ - המילשהו תיתימאה הלואגה שממ
.לעופב הלואגה


ונרודבש דיחיה חישמה

,"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע :אוהו
יפ-לעו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א"
,ונרודבש דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה
לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה תא ומייס רבכש
לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ
לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תא
!תולגהמ לארשי
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ח"הבמ הרש ייח פ"ש תחישמ)


"ומוקמב שדקמ הנבו"

תולגה ןמזב חישמ לש "ומוקמב"

- "ומוקמב שדקמ הנבו" (חישמה ךלמ תוכלהב) ם"במרה ןושלב זמורמש ,רמול שי ילואו
שרפמ וניא המל ,ךדיאלו ?ומוקמב אוה שדקמה ןינבש ןאכ ונעימשהל ךרוצה והמ :הרואכלד
ןמזב חישמה ךלמ לש ומוקמ לע םג זמור "ומוקמב"ש - ?"םילשוריב שדקמ הנבו" ,םוקמה
הפצמו ןיתממו בשוי םשש) תולגב ותויהבש ,ונייה ,("יאדוב חישמ הז ירה"ש ינפל) תולגה
תמגודו ןיעמ אוהש (טעמ) שדקמ חישמה ךלמ הנוב (תולגהמ ןהמע הניכשו י"נב תא לואגל
הנכה רותב ,("םש בשיו שדקמ עסנש" ,"ביתיו ףשד אתשינכ יב" ומכ) 38םילשוריבש שדקמה
.םילשוריל (י"נבו ה"בקה םע) בושי םשמו ,םש הליחת הלגתיש ,דיתעה שדקמל

__________
תיב גג לע דמוע אב חישמה ךלמש העשב"ש (טצת זמר 'יעשי ש"לי) שרדמב ש"מש ,רמול שי ילואו (38
טעמ שדקמד שדקמה תיב גג לע יאק ,"םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו שדקמה
הלגתי דיתעה שדקמש ירחאל ,יכ ,("םש בשיו שדקמ עסנש") םילשוריב שדקמה םוקמב אוהש *ץראל ץוחבש
."םכתלואג ןמז עיגה" לארשיל עימשהל ךרוצ 'יהי אל הטמל דריו

__________
,(ז"ה ו"פ ח"בהיב 'לה ם"במר) "ושדקתנ אל . . תוגג"ש - "שדקמה תיב גג לע דמוע" קוידה קתמוי ז"פעו (*
.י"א תשודקל ךרעב ל"וח לע זמורש
(ו"ס ףוס - "לבבבש וניבר תיב" סרטנוק ךותמ)


"חישמ הז ירה"

ונרודב חישמ אוה

ישנא לכד אישנה אוהש ,ונרוד אישנ ,רודה אישנ לש חילש דלונ הז רודב דלונש דחא לכ . .
.לעופב ותוחילש יולימב ולש בקב ויתוחכ רשע תא לצנל חילשה לע כ"מחאל .רודה

דועו "חילש" לש אירטמיגה) "חישמ"ד ןינעה הלגתמ ,ויתוחכ רשע תא לצנמ חילשה רשאכו
השענ אוהש דע ("'וכ תירב ינב םתא המ") חלשמל המודב אוהש ךיא הלגתמ ,((תוחכ) רשע
םישוריפה לכ םע ,חישמ אוהש ,ונרוד אישנ - (ותומכ םדא לש וחולש) חלשמה םע דחא רבד
טושפה שוריפה אוה חישמש דע ;לארשי העורו גיהנמ (ג ,רחבנ (ב ,חושמ ןושלמ (א :חישמבש
אישנש ושרפי םא ("ןבאה טינ לביאראפ ןייק לעוו ךיא") תמוערת םוש יל 'יהת אלו ,אישנב
ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש - תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ אוה ונרוד
.ונרודב חישמ אוהו
(ו"משת'ה ת"חמש ליל תחישמ ישפח םוגרת)

..."אוה אוה" הזש ופיסוה םידיסחה

ונשי הז םג - םינינעה לכב אוהש יפכו ,"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש ,רהזב אבומ
לכ לצא טושפה רבד והז ירהו ,"תובאהכו השמכ וב ןיאש רוד ךל ןיא" שרדמב אבומ .הלגנב
אוה ימ = ] "רעוו זיא רעוו" איה הלאשה קר ,אוה ןכש - ל"זח ירבדב םינימאמה םידוהיה
ר"ומדא ,דיגמה כ"חאו ,ט"שעבה 'יה הז ט"שעבה לש ורודבש טושפה רבד והז ירהו ,[ימ
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה יברה הז ונרודבש דע 'וכו ןקזה

ינפלמ םולש-תשירד הזש השעמה תא רפיסשכ רמא יברהש יפכ) טושפה רבד 'יה הז זא םאבו
.'וכו טושפה רבד והז יאדובש תעכ כ"וכאע ,(הנש שמחו םיעבש האמ

וציפה ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" תודואש 'ס'ארוק-לוק'ה תא םסריפ יברה רשאכ
דחא לא הנעטב והשימ עיגה ..."אוה אוה" הזש ופיסוהו 'ס'ארוק-לוק'ה תא םידיסחה זא
,'ס'ארוק-לוק'ה תא םסרפל םידיסחל םישרמ ךיא !ןכתיה :ןעטו ןילופמ "ןדיא עטוג"המ
?תאזכ הפסוה םע דועו

ולאכ םנשי - אוביש םוי לכב םינימאמ ירה ונא ,ןנובתנ הבה :"דיא רעטוג"ה ול הנע
ירה כ"או - דבלב הבשחמב הבוח-ידי םיאצויש ולאכ םנשיו ,"ןימאמ ינא"ה תא םירמואש
ינניאש ימצעב עדוי ינאו ,חישמה ךניאש ךמצעב עדוי ךנה רשאכ יזא ,רבכ אצמנ חישמ
זיא סאד זא ריד טרא סאוו") אוה הזש ךל תפכיא המ זא - תויהל ךירצ ירה והשימו ,חישמה
!?("רע

יזא ,ז"א תולתל ימב ןיא ירהו ,ל"נה שרדמבו רהזב רמאנ ךכ ירהש ,ונשי יבר :ל"נהב כ"ומכו
אוה = ] "רעד זיא רעד" :איה הטושפה הבושתה ירה ?"רעוו זיא רעוו" :הלאשה הלוע רשאכ
.ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע 'וכו ןקזה ר"ומדא ,דיגמה כ"חא ,ט"שעבה 'יה םדוקמ - [...אוה
(כ"שת'ה אשנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ונרודבש ונקדצ חישמ

ןכומ רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדה
םידוהיו ,רמושמה ןייו רבה-רושו ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי !הלואגל
חישמ םע דחי ,(ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ) "םהיבא ןחלוש" - ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ
,("חישמ" תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א ונשי רודו רוד לכבש םירפסב בותכש יפכ) ונקדצ
ח"ומ ק"כ תוקלתסה זאמ הנש םיעברא ירחאלו ;ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו
."עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת אציו פ"ש תחישמ)


ומצע לע קספ אוה

אישנה) וניבר השמ ומכ ,53רודבש (לארשי לש ןלאוג) חישמה םג אוה ,רודה אישנ ,"וניבר"
תויהל ותקדצמ יוארה 'א" ונשי רוד לכבש עודיכ ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,(ןושארה
,רודה אישנ אוהש רמול רבתסמו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכלו ,לאוג
,"שודקה וניבר ןוגכ אוה אייח ןמ יא 57בר רמא" :אישנה הדוהי יברל עגונב ארמגב שרופמכ
.רודבש אישנה ,"שודקה וניבר ונייה יאדו וישכע ןייחש ןתואמ חישמ םא"

__________
תמשנ איהש תיללכה הדיחיה 'יחבמ ץוצינ ,הדיחיה 'יחב . . חישמ ץוצינ שי לארשימ א"ואכבש ,ריעהל (53
,תיטרפה הדיחיה 'יחב ,לארשימ א"ואכבש חישמד תוצוצינה לכ ללוכש ,"לכה אוה אישנה"ש ןויכו .חישמ
.רודבש חישמה אוה ןכלו ,חישמ לש ותמשנ ,תיללכה הדיחיה 'יחב איה ותמשנש ,אצמנ

קספ "שודקה וניבר ונייה" בר ירבדבש ל"י ז"פעו - . . לארשי ץראב שודקה וניבר ומכ אוהש ,לבבבש וניבר (57
."לבבבש וניבר ונייה"ש *ומצעל עגונב םג

__________
םש) הנשמה ירבד פ"ע - (ןובשח כ"חאו ןיד) "ןובשחו ןיד" (ג"פר תובא) הנשמה ןושלב שוריפה ד"ע (*
ןיד קסופ ,וריבח לש וניד ותעדמ קסופש םדאה ירחאלש ,"ותעדמ אלשו ותעדמ ונממ ןיערפנ"ש (ז"טמ
.(נ"שו .283 'ע ו"ח ש"וקל האר) אוה ובצמל עגונב "ןובשח" םישוע הז "ןיד" פ"עש ןויכ ,ותעדמ אלש ומצעל
(ה"ס "לבבבש וניבר תיב" סרטנוק ךותמ)


"חישמה אוה"ש הלגתי

ךילומו איצומה"ש ,'ה תמחלמ חצניד ןינעה והזש ,"וכלמל זוע ןתיו"ה 'יהי כ"חאו . .
תומחלמ ינינעב םהינפל אובי רשאו םהינפל אצי רשא ,ךלמה ינינע ירקיעמ אוה "המחלמב
הלגתיש - םישרפמ ך"נתה ישרפמש יפכ - "וחישמ ןרק םריו"ה ליחתי כ"חא קרו ,להנל שיש
."חישמה אוה"ש

,ותדובעב א"ואכ לש - ק"הגאב רמואש יפכ - תיטרפה הלואגה רבכ תלחתמ יזאש . .
דסחב םשמ ואצי םהשו ,'יבשבו רוצמב התע תעל םיאצמנה המכו המכ לש ,וטושפכ הלואגבו
,הבורק הנכהו הבורק הלחתה 'יהת וזו ,ןדיד אלגעב הלגנהו הארנה בוטבו החמשבו םימחרבו
לודג להק ןומהש חתפי הזש ,הבחר ךרד ,ארמגה ןושלב - ךרדה - ךלמה ךרד ,ךרדה תלילסו
םיפלאו תואמו תוירישע לש ןומהב תיטרפה הלואגה 'יהתש ז"יע ,שממ בורקב הנה ואובי
לכב לארשי ינב לש המילשהו תיתימאה הלואגל ךרדה תא לולסי הזו ,לארשימ תובברו
בורקב ונלאגיו אובי ,חישמה אוהש ,קסופ ם"במרהש יפכ - ונקדצ חישמ י"ע ,םהיתובשומ
.שממ
(ז"כשת'ה ירשת תחישמ ישפח םוגרת)


ונקדצ חישמ רודה אישנ

םכלמו "תויממוק" ,השודקה ונצראל ולעי ,לארשי ללכ יככותב ,םלוכ שממ בורקבו . .
.םייחל ,םייחל .שממ בורקב ,ונקדצ חישמ רודה אישנ והזש ,םשארב
(הטלקהה טרס פ"ע - כ"שת'ה םירופ תחישמ)


ומש םחנמ - חישמ

ונקדצ חישמד ראותהו םשה

:צ"צה לש ותדלוה םוי םע ונקדצ חישמ תאיבד ןינעה תא רשקלו ףיסוהל שיו

,הלופכ ותרותו ,לופכ ומשש טרפבו ,הלואגל קידצ לכד תוכיישה ד"ע ליעל רומאה לע ףסונ
. . "קדצ חמצ" אוה תדלוהה םוי לעב ארקנ ובש םשה ,ירה - הלואגל "לפכ"ד תוכיישה דצמ
.ונקדצ חישמד ראותהו םשה והזש
(ו"משת'ה הנשה-שאר ברע תחישמ)


כ"דב םתוחש יפכ - "ומש םחנמ"

הכרבל דעו ,י"נב ינינע לכל עגונב איה הבוט המיתחו הביתכד הכרבה תכשמהש ליעל רומאכ
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיב - תירקיעה

ומש אוה הז םשו ,"ומש םחנמ" חישמש ל"זרממ ןבומכ - צ"צה םע םג רושק הז ןינעו
.צ"צה לש ןושארה

תא םתוח םנמא 'יה םימעפל .דבלב ןושארה ומש תא םתוח 'יה ולש תומיתחה בורבש עודיכו]
'יה םימעפה בורב לבא ,(ד"וי ילב םימעפלו ,ד"וי םע םימעפל - ינשה ומשל עגונבו) תומשה 'ב
.[דבלב ןושארה ומש תא םתוח

הרהמב ,שממ בורקב אובי - ונקדצ חישמ לע יאקד ,"חמצ" אירטמיגב אוה "םחנמ" םשהו
חישמ םע דחיב םיכלוהו ,"ונינפל ץרופה הלעי"ד ןפואבו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,ונימיב
.השודקה ונצראל ונקדצ
(א"משת'ה ,לולא ט"כ ליל תחישמ)


לדנעמ םגו ,ומש םחנמ

לש ומש עגונב עודיכ] "קדצ" אירטמיגב ,לדנעמ םגו ,ומש םחנמ - חישמ רשא ל"זרמ עודי
ומש אוה ("חמצ" םגו) "קדצ"ש ,["לדנעמ םחנמ" ומשד אירטמיג - "קדצ חמצ"ה ר"ומדא
.חישמ לש
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה המורת פ"ש תחישמ)


םשה יוניכו ונקדצ חישמ לש ומש

תודעוותהב וא ,הנשה שארד תודעוותהב םמשב וניאישנ וניתובר ריכזהל גיהנהל שי ילוא . .
.םשה יוניכו ונקדצ חישמ לש ומש ,לדנעמ םחנמ - קדצ חמצה . . הנשה שארל ךשמהב איהש
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תחישמ)


"שממ"בש םישוריפה לכ

ת"רה םג ללוכ] "דימ"בש םישוריפה לכ םע ,שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב ונל 'יהת ןכ . .
,"שממ"בש םישוריפה לכו ,[148(אחישמ אכלמ) דוד (ט"שעבה) לארשי השמ תורודה תוללכד
.שממ שממ שממ ,וטושפכ שממ דימ שארל לכלו

__________
ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכיישה תופוקתה םיזמרנ "דימ"ד ת"רבש - הז ונרודל עגונב רתוי תויטרפבו (148
,קחצי ףסוי ,(ומש םחנמ) חישמ - ונילא הבריקה רדס לעו ,(265-66 א"ח ב"נשת ש"הס האר) ונרוד אישנ
.(ע"נדא ק"כ לש ינשה ומש) רעבוד
(הגומ - ב"נשת'ה םיטפשמ פ"ש תחישמ)


,ונקדצ חישמ לש ומש תאירק
שממ לעופב אובי חישמש לעפת

לעופב אובי חישמש לעפת ,ונקדצ חישמ לש ומש ,"חמצ" םשה תאירקש - רקיעה אוהו ר"היו
.שממ

יאדוב ומשב האירקה י"עש הנווכ ךותמו ,"חמצ" םשהד הקעצהו האירקה י"עש - תוטשפבו
לע יח קידצה תויהב" ,ףוגב המשנ לצא םש תאירקד הלועפהמ ו"קו ש"כמב] ויארוקל הנעי
יוליגה תדמב תולבגה םנשיש ,"ימשג םוקמ 'יחבב . . שובלו ילכ ךותב . . המדאה ינפ
לעופב ונקדצ חישמ תאיב םילעופ - [ולא תולבגה םילטבש ירחאל כ"וכאעו ,'וכ תוטשפתההו
.שממ

!שממ דימו ףכית ונקדצ חישמ אובי - חמצ חמצ חמצ :פ"ג התע וזירכישכ ןכלו
(נ"שת'ה ס"הגחד ליל תחישמ)


'דב ,ןאכ הלגתי ונקדצ חישמ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב ,ןאכ הלגתיו ונקדצ חישמ אובי דימו ףכיתש - תוטשפב
ללפתה םהב ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשע ךשמב 'יה םהבש ,ונרוד אישנ
."הלואגל רתלאל" זירכה םהבו ,דמלו

תוירישע רבכ ופלח "הלואגל רתלאל" הזרכהה זאמש טרפבו ,שממ "רתלאל" - ונל 'יהת ןכו
הלואגל ןמזה עיגה רבכש יאדוב ירה ,צ"מותה ינינעב םוצע יוביר ףסותינ ,זאמו ,םינש
.שממ דימו ףכית ,שממ רתלאל ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה
(ט"משת'ה ירשת ג"י ,וניזאה פ"ש תחישמ)


"תובוט תורושבב ךישמי"

"רדח"ה תודימלתו ידימלת" :א"טילש ר"ומדא ק"כל בתכ ,וגקישב םיחולשהמ דחא
םיקסוע שטיוואבוילבש םירבדמ ריעב םיתב-ילעבהו ,חישמ ןינעב טהלב םיקסוע וגקישב
םירבדמשכש שחומב םיאורו ,חישמ אוה "יבר רעשטיוואבויל"השו חישמ תודוא טהלב
ה"בקה הנעיש ןמזה עיגה רבכו ,םירבדה םילבקתמ בלה ןמ םיאצויה םירבדו תומיענב
."ש"ממ בורקב ונחישמ וניכלמ הלגתיש לארשי םע תשקבל

."צ"הע ריכזא ט"ושבב ךישמיש" :ב"נשת'ה 'א רדא ח"רעב יברהמ לבקתנש הנעמה
(ב"נשת'ה לולא י"ח ,"סטייה ןוארק ד"בח תונבו ישנ" י"ע ל"יש ,"'וכ חישמ ינפ לבקל" תרבוחהמ)


חישמה לש ותוהז םוסרפל "הכרבו המכסה"

,'יסור ,גרוברטפ ריעל תוחילשל עוסנל םידמוע םהש יברל ובתכ ןהכ 'יעשיו לדנעה יול 'תה
- ותארקל ריעה ישנא תא ןיכהלו ,"חישמה תוהז" ,חישמה תאיב לע ריעה לכל םסרפל ידכב
."הכרבו המכסה מ"המ ש"דא ק"כמ" םישקבמ םהש ופיסוהו

טרפו טרפ לכ לע ,בויחל 'קה ושארב יברה ענעינ יברה ינפל תאז ארק ריכזמהש תעב
.וינפל ארקוהש
(47 'ע "ונלאגי אוהו" רפסה ךותמ - ג"נשת'ה טבש שדוח)


!"דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי"

תורשע ,תופיצרב םישדוח 14-מ הלעמל ךשמב "םהיפב המיש"ד ןפואב יברה דדוע וז הזרכה)
(םידיסחה להק לכ יניעל ,םימעפ תואמו


ןושאר םוסרפב - "תודיחי"


םילשורי לע רתוותש הלשממ
!םוי ףא םייקתת אל

םיחטש תריסמ לע םירובידה שודיח םע דחוימבו ,ק"האב הנורחאל בצמה םע רשקב
לש תודיחימ דחוימו רידנ עטק תאזב םיאיבמ ונא ,ת"ליה לארשי יאנושל םילשוריב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לצא (ריכב ידוהי יאנותע 'יהש) ןמדייז ללה רמ
- ח"כשת'ה ולסכ שדוח תליחת -

300-ה ןוילג לגרלו ,ןיידע הספדנ אל וז תודיחי
הנושארל התוא םימסרפמ ונא

.הצרא אב וניא יברה עודמ םילאוש םלוכש ןיבמ ינא :יל רמא ר"זש אישנה :ןמדייז ללה רמ
יתסנכנש םוימ דחוימב ,יברל תוצע אישמ ינניא (:ףיסוהו ר"זש רמא) לאוש ינניא ינא
,השעמ ישנאו וידיסח רפסמ לע תווצל ליאוי יברהש ,שקבמ ןכ ינא דחא רבד לבא .ןוטלשל
"קדצ חמצ"ה לש ודוסימ ,ד"בח תנוכש תא שדחמ םקשל תנמ לע הקיתעה םילשוריל ולעיש
לבק הקיתעה םילשורי ינינעל הלשממה םעטמ זכרמה .םש עקתשה רבכ לגס השמ רמ .ל"ז
בושיהש ידכב ,הכאלמו 'ישעת ,רחסמ ישנא ואובי .וז הרטמל הרזע לכ קינעהל תוארוה
ןיידע םה לבא ,לארשי ץרא יחטש תא בוזעל רוסאש םיקסופ .ומצע (תא) אשונ 'יהי הנוכשב
.םהב םיבשוימ םניא םידוהיש ןמז לכ - ונלש םניא

ואצמיש ינא הוקמ םג .וז הרטמל ףסכ חנומ ףאו ,הזל םינכומ ונא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
וזיא םישפחמ .קפסב חנומ ןיידע הקיתעה םילשורי לש הלרוג ,םלוא .התמשגהל םישנא
לע רתוול הלשממ םוש לש החוכב ןיאש ,ןבומ .יברע ראשי קיתעה עבורה 'יפלש החסונ
הקיתעה םילשורי 'יפלש החסונ םישפחמ לבא ,םוי ףא הז הרקמב םייקתת אל יכ ,םילשורי
'יהי אלו ,"ווק סוטאטס"ה ראשי השעמלש דועב ,"םינפל" לארשי לש הנוטלשב ראשת
ךיאו ,ונל ןיא לבא ,םינכתסמ ונייה ףסכ הברה שטיוואבוילל 'יה םא .םש ידוהי בושיל םוקמ
.קפס לע םיפסכ עיקשהל רשפא

יברה יל רפיס ןאכ) ןידכ וצופישו ומוקישל ונישע - הקיתעה ריעב ד"בח תסנכ תיבל רשא
.ינאש הנוכש לבא ,(ותדלוה םוי תרחמל הז תסנכ תיבב ר"זש לש ורוקיב תודוא בר קופיסב

?החסונ לארשיב םישפחמ עודמ :ןמדייז ללה רמ

,ונממ םלעתהל רשפא-יא ןבומכו ,ץחל הליעפמ ןוטגנישאווש םושמ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
לאוש 'יה םא ףא .ד"בח תנוכש ללגב ןוטגנישאוו םע טטוקתיש לוכשא רממ שורדא אל ירהו
תינוחטב הניחבמ הקירמאב תולתה חכונ ול ץעיימ יתייה אל יתצעב

,ץחל הליעפמ ןוטגנישאוו התיה אל - זוזל אל התטלחהב הנתיא תמאב התיה הלשממה םא
...םיצחול - ץוחלל רשפאשו ,הדוקנ וזיאב השלוחב םישיגרמ םייוגה רשאכ לבא

ישאר המכ םע יתחחוש לארשי ץראב יתויהב .יליבשב ירמגל שדח הז :ןמדייז ללה רמ
.םילשורי רבדב םתעדב םידחואמ ויה םלוכו תוגלפמ

.ךכ אל הז השעמל לבא ,ימשר ןפואב הז :א"טילש ר"ומדא ק"כ

םוש ונממ יתעמש אלו ,הנורחאב ןאכ רקיבש תעב ןיגב םחנמ םע יתרביד :ןמדייז ללה רמ
.הז לע רבד

תרמצה ןמ שיא םע הז לע יתרביד .הז ןודנב ןתיא יד וניא אוה םג :א"טילש ר"ומדא ק"כ
ו"ח לופי םא ,יל ףיטהש דעו ,יתיא םיכסמ וניאש ,יל רמא רשי שיא ותויהב אוהו ,לארשיב
.'וכו הלוכ הרותה לכ החוד שפנ חוקפ ירהו ,דחא לייח

?רבדה תא ררבל רשפא ירה :ןמדייז ללה רמ

הרורב המצע הלשממל םא ןימאמ ינניא .ררבל רשפא םא ינקפוסמ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ררבותש דע ןמז דוע רובעיש ןכתיו ,הז ןודנב התדמע


ןושאר םוסרפב םינמוי


תוחישו תויודעוותהמ םיעטק הרצקב םיראתמה םינמוי לש רידנ טקל םכינפל
םינשה רדס יפל ,חישמו הלואג ינינעב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כמ

תוירחא ילב ,םיבתוכה תמישר פ"ע ,הנושארל ןאכ םימסרפתמ לודגה םקלחב

"והתיבדב ךילמא" ורמאש הזב
חישמה תאיב תא ובכע

י"חשת'ה רייא ח"הבמ ,ינימש פ"ש תודעוותהמ ןמוי

.הלילב הרשע תחא העש ,רייא ח"רדא ,'א םוי

תותבש לכש ש"דא ק"כ רסמ ורמאש יפכ) 1:10 העשב אצי ,ש"דא ק"כ דעוותה לומתא
דעוותהו (וישכע דע 'יהש יפכ 1 העשב אלו 1:30 העשב תודעוותהה ליחתת שדוחה םיכרבמ
.4:15 דע

.העשכ ךראש 'וג ךתאצ ימיכ ה"ד רמאמו תוחיש 'ג ויה

:*תוחישה ןכות

ל"זיראהש ,ל"זיראה 'סב ש"ממ רפיסו .בשייתהלו לואשל ילבמ ר"ומדא ק"כל רוסמ תויהל
ךירצ הלבק פ"ע יכ ,אתכלמ תבש לבקל ריעל ץוחמ לא הדשל ק"שעב וידימלת םע םעפ אצי
ק"היע םילשוריב קוחר םוקמל וכליש רבדה ןוכנ יכ ל"זיראה רמאו .הדשב תבש לבקל
.אלפ הז 'יה אל וידימלת לצא םנמא ,ןמז חקולה אוה בר קחרמ יכ ףאו ,םש תבש ולבקיו
לצא חורה תוכימנ לעפ הז רבדו ,"והתיבדב ךילמא"ל םהיתבל וכליש םידימלת המכ ורמאיו
.הלואגה תא םיאיבמ ויה םילשוריב תבשה תא םילבקמ ויה וליא יכ רמא כ"חאו ,ל"זיראה

,ע"וש פ"ע אוה - השאה תצע לואשלו םהיתבל ךליל - הז רבד יכ ףאש ,ש"דא ק"כ ראיבו
םה םברל םתורשקתה דצמ כ"פעא ,'וכו תבש רנ - תיב-םולש לש ןינע הב שיש ק"שב טרפבו
ו"חרל "תווצמה ימעט"ב בותכ יכ ,ע"ושל םיאתמ אוה םבר רמאמש תעדל םיכירצ ויה
תאיב תא ובכע "והתיבדב ךילמאו ליזיא"ש ורמאש הזבו .הלגנב םג לודג ןואג 'יה ל"זיראהש
.חישמה

__________
.3 טנק "ךלמה יחי"ב וספדנ (*


...םיכסהל קר

א"כשת'ה רופיכ םוי יאצומב יברה לצא הדועסה ךלהמ תא ראתמה ןמוימ עטק

.תויניצר דואמ םינפב א"טילש ר"ומדא ק"כ 'יה הדועסה תעב

.םיבוסמה ראשל רמא כ"חאו ג"שרל רמא הליחת ,םייחל ש"דא ק"כ רמא כ"חא . .
םינבר השימח ןאכל ועיגהש ורמא :םיבוסמה לכ לא ותונפב ש"דא ק"כ רמא כ"מחאל
ץוחב 'יפא יזא ,אובי חישמש םימיכסמ םכנה םא הנה ,ןאכ םיחכונ םג םלוכו (לארשי ץראמ)
.לארשי ץראב ומכ קוידב ,דחא םוי (ט"וי) 'יהי ץראל

?םיכסהל םיכירצ ונחנא המ םשל ,ךכל םיכסמ יברה םא :ג"זש ברה רמאו

תרמוא-תאז = ] "קפס םעד 'יפא פארא טמענ ריא זא סאד טסייה" :ש"דא ק"כ ול רמאו
.[הזה קפסה תא 'יפא םיריסמ םתאש

רמאשכו ,ןוזמה תכרב יקסוואנראזאק ברה ךריב ךכ רחא .תויניצר דואמ ויהנ ש"דא ק"כ ינפ
.ויניע תא ש"דא ק"כ םצע "ונברו ונרומ וננודא תושרב"


ךרד-לע 'יה השעמ תעשב
חישמ אוהש רמוא יברהש

ז"כשת'ה ירשת 'ו תודעוותהמ ןמוי

.12:15 העשב הרמגנ תודעוותהה

,החיש רמול ליחתה דרישכ דימו ,[חותמ דואמ = ] "ןגיוצעגנא רעייז" ש"דא ק"כ 'יה הליחתב
.ןוגינ הזיא וליחתהש םדוק

,החמשב תויהל םיכירצ םוקמ לכמ 'וכ הבושת ןמז אוהש ףאש ,החמש תודוא 'יה ןכותה
אוה ז"דעו ,רתויב חמש ינעה זא הנה 'וכ טושפ ינע לצא ןסכאתהל אבש ךלמד לשמהכ
.תוינחורב

.'וכ החמשה ןינעל תרתוס אל הבושתש הז םגו ,*תונושארה תוחישה ןכות 'יה הז

לע (םיכלמ 'לה ףוסב) ם"במרה בתכש המו **חישמ תודוא ש"דא ק"כ רביד םג כ"מחאל
ול ויהי אל םאו ,[קידצ ידוהי 'יהיש = ] "קידצ א דיא א ןייז געמ סע זא" :חישמ לש םינמיסה
"וחישמ ןרק םריו"ל עגונב) ם"במרה ןושל לכ תא רמאו ,חישמ הז ןיא וללה םינמיסה לכ תא
דבל הזש ךישממ ם"במרהו ,"תווצמו הרותב הגוה" ידוהי תויהל ךירצש :(ה"רד הרוטפהבש
תויהל ךירצ ןכל ,יתימאה חישמ אלו קידצ ידוהי םתס םג תויהל לוכי הזש ןויכ קיפסמ וניא
תויולג ץובקה םגו ,שדקמה תיב הנביו תויולגה תא ץבקישו ,"ןייז חצנמ לאז רע" ,"חצניו"
לדתשמו תווצמב קסועו הרותב הגוה ,דוד תיב תוכלממ תויהל וילעו ,חישמ י"ע תויהל ךירצ
תא רסומ אוה תווצמו הרותב רסח םוקמ אוהש-הזיאב םאב - לארשי ינב לש הקדב קזחל
ןפואב תויהל ךירצ הז לכו ,"הקדב קזחל" ידכ ("םעד ןיא ןיירא ךיז רע טפראוו") ומצע
אלא הזב בשחתהל ךירצ אל אוה יזא ,וינינעב ברעתי אלש ויפלכ ןעוט ידוהי םאב - "ףוכיו"ד
ירה הז לכ ול ןיא םאבו .'וכ הרותה ךרד יהוז ירהש םולש יכרדבו םעונ יכרדב םנמא ,"ףוכיו"
.ןכותה כ"ע .חישמ אל הז

.'וכ חישמ אוהש רמוא יברהש ךרד-לע 'יה השעמ תעשב

__________
.ךליאו 21 א"ח ז"כשת "שדוק תוחיש"ב ספדנ (*

.הז ןוילגב "לארשי לכ ףוכיו" רודמב הזמ עטק הארו .ךליאו ו"ס םש (**


תולגב םיאצמנש םיכאלמה רפסמ
שיש "םיקנט"ה רפסממ רתוי בר
...ןוטגנישאוומ "לודגה ןודא"ל

א"משת'ה טבשב ו"ט ליל תודעוותהמ ןמוימ עטק

םילולע תוקוניתהו הלילה תוצחל בורק רבכו ליאוה :רמאו ןוגנה עצמאב קיספה יברה
םגש דע שממ "ואנ" 'יהישו ,"ואנ חישמ טנאו יוו" רישה תא ,אופיא ,ורישיש - םדרהל
.הבר תובהלתהב םייפכ אחמ יברהו ןוגינה תא ורש - ...!"ואנ" הזש וניבי םילגנאה

,טבשב ו"ט םויב ומייקתיש "םשה תואבצ" לש םיסוניכה ןינעב *יברה רביד תיעיברה החישב
םהילעש תונליא תמגודב םהש םהל ריבסהל הרוה יברה ,םידליל רוסמל שיש המ תא רמאו
."ואנ" חישמה תא איבהל םדיקפתשו תוריפ תתל

המו ,דימ אובי חישמש םיצורש הזמ "שער"ה המ :דליה לאשי םאש ,יברה רמא הזל רשקב
תורשכ תוירכוס לוכאלמו ,ויקחשממו ותנשמ ודירטהל שי ךכ םשל עודמו] עגר דועב 'יהי
םג םמע דחי אצמנ ,תולגב םיאצמנ םידוהיה רשאכש ,איה ךכ לע הבושתה - ?[**ב"ויכו
"לודגה ןודא"ל שיש "םיקנט"ה רפסממ רתוי בר םיכאלמה רפסמש) ויכאלמ לכו ה"בקה
אובתש ףאשי אוה - תולגב הלא לכ לש םאצמה תדבועב ןנובתי דליה רשאכו ,(...ןוטגנישאוומ
.שממ דימ הלואגה

,תאז לאשי רגובמ אמש שושחל שיש אלא ,וזה הלאשה תא ללכב לאשי אל דליש ףיסוה יברה
...םידליה לש בא-דוביכב עוגפל לולע רבדה יכ םהירוה לע םידליה תלעמב רבדל יוצר אל ךא

__________
.ךליאו ה"ס 259 ב"ח א"משת "שדוק תוחיש"ב ספדנ (*

.םש החנההמ אוה םייחיראב אבומה (**


ונינע תא ריבסהל שיש יאדו
ידוהי דלי לכל חישמ לש

א"משת'ה 'א רדא 'ג ,המורת פ"ש תודעוותהמ ןמוימ עטק

ןימה ריחב ,חישמ לש ונינע תא םירשקמ ךיא :תונעטה לע *רובידה תא ביחרה יברה . .
?'וכו םיעוצעצו םיסרפ םע ,ישונאה

ותוחילשב ךלוה התא ירה :וז הלאשמ להבנש ד"בח חילש ותואב רעגו יברה המת ,לכ תישאר
המכל בשייתת - הלאש ךתוא םילאוששכ !םינוכנ םירבדהש יאדוב ,ןכ םא - ונרוד אישנ לש
."תאצמו" 'יהיש חטבומ "תעגי" שישכו העיגיב תאז השעת ךא ,ןנובתתו תוקד

הנומאהש הנומאה ירקיעל דוחיבו הרותה ינינע לכל דלי ךנחל שיו ליאוה ,הנעטה םצעלו
לכל חישמ לש ונינע תא ריבסהל לדתשהל שיש יאדו ירה - םהמ תחא איה חישמה תאיבב
לש "המשל אלש" םע תאז םיריבסמ הליחתב :הרותה לש רדס םייק ןאכו .ידוהי דלי
עיגהל ותלוכיב ךכ קרו רתוי ןידע "המשל אלש"ה 'יהנ ןכמ רחאל ,המודכו תוירכוס
וגישי"ב וקסעי חישמה תאיבבש הדבועה םע דבב-דבש ,ם"במרה ראבמ םג ךכ ."המשל"ל
הלודגה תנבהל ןיידע ןכומ וניאש ימ רובע תאז - "רפעכ םינדעמ" םג ויהי ,"םארוב תעד
."םארוב תעד וגישי"בש

__________
.וצר ןוילג "ךלמה יחי"ב הספדנ הלוכ החישה (*


םלהב 'יה םישנא יפלא לש רוביצ

מ"דשת'ה הבר-אנעשוה לילמ ןמוימ עטק

רשע יפל ירה :*יברה לאש התליחתב ,יברה לש תדחוימ דואמ החיש התיה הבר אנעשוה לילב
,םיידיסחה ןיזיפשואה לש םנינעמ ירמגל הנוש רהזה לש ןיזיפשואה לש םנינע ,תוריפסה
'יחבה 'ב - דיגמה ,רתכ - ט"שעבהו ,'וכו תראפת - בקעי ,הרובג - קחצי ,דסח - םהרבא ירהש
הזש רמאו ךייח יברהו ,'וכו הניב - יעצמאה ר"ומדא ,המכח - ז"הדא ,(ךירא קיתע) רתכבש
אלפנ שממ) תויהל ךירצ ךכ תמאבו ,םידוקירהו החמשל עירפמ אל הזו דחא ףאל עירפמ אל
.(ךייחמ יברה תא תוארל

רתוי רבכ אצמנ לארשי םע :קעצו יכבב ץרפו תולגה לע רבדל ליחתה יברה **החישה ךשמהב
תנבומ הניא איהו הרות פ"ע םוקמ ןיא תולגל !ונעשונ אל ןיידעו ,תולגב הנש תואמ 19
,תולגב לארשי םע לכ ירה ,ורבח לשמ הבורמ 'וכ םוי ךל ןיאו ,הלש תואיצמה לכב ללכ
הז תא תוארל בל-ערוק 'יה שממו ,"הרצב יכנא ומע" ומצעב ה"בקהו תולגב הניכשה
יכבב חפייתה יברה .םלהב 'יה םישנא יפלא לש רוביצ ,תוכבלמ קפאתהל 'יה רשפא-יאו
...תוכבלמ ומצע תא רצוע אוה ךיא ועמשו

ללכ עירפהל ךירצ אל הזש רמאו ,םלוכ תא עיגרהל ידכ 'ינשל ךייח בושו קיספה יברה כ"חא
תומילש םע הלואגה תא רבכ איבי 'השו ,המוצע החמשב םויה םג דוקרל ךירצו החמשל
ק"האל דחי םלוכ ךלנ "וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב"ו ,םעה תומילשו הרותה
הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע רשא ץרא" ,ינומדקו יזינק יניק תוצרא םע דחי ,התומילשב
,שדקמה תיבלו תיבה רהל םשו ,בר ךלמ תירק שדוקה ריע םילשוריל םשו ,"הנש תירחא דעו
ונימיב הרהמב ןדיד אלגעב ,"אימש יננע םע וראו"ד ןפואב הז לכו ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"
!"ואנ" שממ בורקב

__________
.281 א"ח מ"דשת תויודעוותהב ספדנ (*

.9 ז"נשת'ה וניתחמש ןמזל "ךלמה יחי" לש תדחוימ האצוהב הבחרהב הספדנ (**


!"תולג יאלאד" לש הדירחמ השגרה התיה

מ"דשת'ה ר"דא ח"הבמ ,טבש ד"כ ,םיטפשמ פ"ש תודעוותהמ ןמוימ עטק

הקירמאב הפ םיקינד"בח ינשל "שארה לע ןתנ" יברה .*תנינעמ רתוי דוע התיה 'ינשה החישה
המל ותוא לאש והשימש בתכ דחא ,דרפנב א"כ יברל ובתכש (םתס ילואו םיחולש ילוא)
?הזל רוקמה הפיאמ ללכבו ,'וכו תאז םישרודו אב אל דוע חישמש הזמ "ןגאלב" הזכ םישוע
.תונעל המ עדי אל אוהש יברל בתכ קינד"בח ותואו

םינשה שלשו םישולשב = ] "דנאנאכאנ ראי קיסיירד ןוא יירד" יתלעפ המ ןכ-םא :קעצ יברה
ףא לוחה תומיבו ,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" רמוא ידוהי הנשה תומי לכב ירה ,[התע דע
!םוי לכו םויה לכ - "םויה לכ וניוק ךתעושיל" ףיסומ

םימעפ שש םירכזומ ובש ןומזפבש תוצח ןוקיתב םירמואש טויפה תא םג ריכזה יברה
םידוהי יתמ דע = ] "תולג ןיא ןייז ןלעוו ןדיא ןעוו זיב" :םגרת יברהו !?"יתמ דע" םילימה
םיכירצ] ןעיירש ,ןגאז טינ ,ןעיירש ףראד'מ ןוא !"תולג יאלאד" !?"יתמ דע" ?[תולגב ויהי
זיא רע !םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל יוא !"תולג יאלאד" :[קועצל אלא רמול אל ,קועצל
...!םימשבש ויבא ןחלוש לעמ הלוג

!םימשבש וניבא ןחלושל רוזחל רבכ םיצור ,"תולג יאלאד" לש הדירחמ השגרה התיה

!"ןעמוק ןיוש לאז חישמ ,הלואג יד ןייז ןיוש לאז" :הרידא הריש 'ילאמ הצרפ החישה םויסב

__________
.הצר ןוילג "ךלמה יחי"ב הספדנ (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?ץקה תא וינבל תולגל הצר וניבא בקעי עודמ


א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ דחוימו רידנ םוליצ ונינפל
וניבא בקעי י"ע ץקה יוליג ןינעב העודיה החישב םיחינמה תלאשל
ךליאו 228 'ע כ"ח ש"וקלב הספדנש ,א"משת'ה תבטב הרשע תחיש -


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

?יוליגהב תלעות המ ללכבו :הלאש יברה ףיסוה ןושארה עטקה ףוסב

:ןורחאה עטקה לע יברה תוהגה ןלהל

הפסוהה האב התיה (א ז"יעו ,יולג 'יהש מ"יציד ץק אלו (עבקנש) ץק הלגמ 'יה בקעיש
ינשו . . [?] דובעשה ישוק תמגודבו הלגמ בקעי 'יהש (ץקה) ןמזה ינפל ןילאגנ ויהו הדובעב
ןמ רתויב םירהזנ (ב וא (טי ,זמ) הז ינפל י"שרפ תמגודב ל"צ ןכלו .עדוי 'ה ןב ןיא הלא
.ב םגו 'א וא ((אי ,בל) ז"פל י"שרפ) 'וכ םורגי אלש אטחה

אילפמ :דומעה דצב בתכו ,"ונספת אל" םיחינמה ובתכש םילימה תא ףיקה יברה כ"ומכ
!!'וכ ואל םאבו (דומיל ינש רשעמ רתוי ירחאל) טרפל ךירצ ז"כש - רתויבו 'ימתמו"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish